fbpx

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön kolmannen vaiheen

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli ja hyväksyi 22.11.2022 pidetyssä kokouksessaan hallintosäännön kolmannen vaiheen. Lisäksi valtuusto valitsi jäsenet ja varajäsenet tilapäiseen valiokuntaan, joka tulee käsittelemään Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämää koskevaa asiaa. Aluevaltuusto jatkoi päiväänsä seminaarilla, johon oli kutsuttu myös Eloisan lautakuntien jäsenet.

Hallintosäännön kolmas vaihe pitää sisällään täydennykset muun muassa toimielinorganisaatioon ja palveluorganisaatioon.

Aluevaltuuston jäsenet kävivät kokouksessa runsasta keskustelua etenkin hallintosäännön henkilöstöorganisaatioon ja toimivaltaan sekä palveluorganisaatioon liittyen.

Seija Puputti (liik.) aloitti keskustelun tekemällä muutosesityksen hallintosäännön lukuun 4. henkilöstöorganisaatio ja toimivalta. Hän ehdotti, että hallintosääntöön lisätään johtajaylihoitajan toimivallan määrittely ja viran asemoituminen organisaatiorakenteessa.

Pirkko Valtola (kok.) esitti keskustelun pohjalta uudelleenvalmisteluesityksen. Hän esitti, että hallintosääntö palautetaan Seija Puputin esityksen ylihoitajan roolin osalta hallituksen valmisteluun ja tuodaan joulukuun valtuustoon päätettäväksi. Esitystä kannatettiin ja siitä äänestettiin. Äänin 45–11 Valtolan esitys on tullut aluevaltuuston päätökseksi.

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä täsmensi johtajaylihoitajaan liittyvän asian käsittelyn aikataulua.

– Johtajaylihoitajaa ei ole tarkoituksenmukaisesti jätetty pois hallintosäännöstä, vaan olemme tehneet valmistelua sillä ajatuksella, että johtajaylihoitajan virkaan valittu henkilö pääsisi itse vaikuttamaan toimenkuvaansa, Seppälä sanoo.

– Hoitotyö on äärimmäisen tärkeä alueellamme isoimpana henkilöstöryhmänä. Tämän ammattiryhmän johtamista ei siis ole unohdettu, Seppälä jatkaa.

Hallintosäännön pykälään 23 kohtaan 3. terveyspalvelut muutosesityksen tekivät Panu Peitsaro (liik.), Pirkko Valtola (kok.) sekä Arto Sepponen (kesk.). Muutosesitykset erosivat toisistaan muutamilla sanoilla. Kaikkien tekemät ehdotukset saivat kannatusta. Näin ollen niistä äänestettiin suhteessa toisiinsa ja lopuksi aluehallituksen esitystä vastaan.

Äänestysten jälkeen Sepposen esitys tuli aluevaltuuston päätökseksi äänin 37–20. Aluevaltuuston päätökseksi tuli hallintosäännön kyseiseen kohtaan siis: ”Terveyspalveluiden toimialalla on seuraavat palvelualueet: sairaalapalvelut, sotekeskuspalvelut, päivystyksen ja ensihoidon palveluihin kuuluu kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystysyksikköä, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja diagnostiset sekä tukipalvelut. Sairaalapalvelut muodostavat yhden palvelualueen, joka muodostuu Mikkelin ja Savonlinnan sairaalayksiköistä.” Lisäksi sivun 18 poistettavan tekstin tilalle tulee ”Hyvinvointialueen palveluverkon perustan luovat kuntakohtaiset moniammatilliset sote-keskukset. Näitä voi olla yhdessä kunnassa useampia.”

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.) teki muutosesityksen hallintosäännön pykälään 17. Hän ehdotti, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan esittelijä on vaikuttavuusjohtaja. Aluevaltuusto hyväksyi Laukkasen esityksen yksimielisesti.

Hallintosäännön kolmas vaihe tuli hyväksytyksi siten, että se tulee voimaan 1.1.2023. Aluevaltuusto päätti myös, että hallintosäännössä mainitun mukaiset luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet tulevat voimaan takautuvasti vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston osalta vuoden 2022 ajalta.

– Nyt hallintosääntö perustavanlaatuisena asiakirjana on saatu hyväksyttyä ja se antaa raamit hallinnon ja päätöksenteon järjestämiselle. Hyvä, että aluevaltuuston jäsenet perehtyvät perusteellisesti hallintosäännön kirjauksiin, josta tämä kokous oli aktiivisuuden esimerkki, aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen sanoo.

Kokouksessa tehdyt muutosesitykset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan pöytäkirjassa, joka julkaistaan osoitteessa: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=460

Tilapäisen valiokunnan perustaminen ennakkopäätöksen antamiseksi Vaalijalan kuntayhtymälle

Aluevaltuusto valitsi jäsenet ja varajäsenet tilapäiseen valiokuntaan, jonka on määrä käsitellä Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämää koskevaa asiaa.

Vaalijalan kuntayhtymä on aiemmin lähestynyt aluehallitusta pyytämällä ennakkopäätöstä kuntayhtymän ylijäämää koskevasta asiasta. Tilapäinen valiokunta tarvitaan, koska Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus ei ole esteellisyyksien vuoksi päätösvaltainen käsittelemään ylijäämää koskevaa asiaa, eikä aluehallitusta saada päätösvaltaiseksi varajäsentenkään osalta.

Jäsenet ja varajäsenet on nähtävissä kokouksen pöytäkirjassa, joka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=460

Pohjois-Savon hyvinvointialueen pyyntö puoltaa alueensa poikkeuslupahakemusta ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä Iisalmen ja Varkauden sairaaloiden yhteydessä

Aluevaltuusto päätti, että Etelä-Savon hyvinvointialue puoltaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen poikkeuslupahakemusta ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä Iisalmen ja Varkauden sairaaloiden yhteydessä.

Pohjois-Savon aluehallitus päätti kokouksessaan 3.10.2022 pyytää Etelä-Savon hyvinvointialueen valtuustoa puoltamaan alueensa poikkeuslupahakemusta yllä mainitusta asiasta.

Valtuustoaloite tehtiin

Arto Sepponen (kesk.) teki kokouksessa valtuustoaloitteen, joka koski johtamisjärjestelmän kehittämistä. Valtuustoaloite on nähtävissä kokonaisuudessaan tästä.

Aluevaltuuston päivä jatkui seminaarilla

Aluevaltuusto jatkoi päiväänsä seminaarilla, johon oli kutsuttu myös kaikki Eloisan lautakuntien jäsenet. Seminaarin alussa kuultiin valtiovarainministeriön muutosjohtajan Ville-Veikko Ahosen puheenvuoron hyvinvointialueiden rahoituksesta. Lisäksi aluevaltuusto ja lautakuntien jäsenet kuulevat seminaarissa asiaa Eloisan talouteen ja strategiaan liittyen.

– Talousmallissa on vielä paljon sumuisuutta ja on tärkeää, että käymme tiuhaa vuoropuhelua asiasta ministeriön kanssa, Seppälä sanoo.

Aluevaltuuston kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=460

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, 050 306 7270, anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Etelä-Savon hyvinvointialueen lempinimi on Eloisa

Aluevaltuusto kokoontui 28.9.2022 Savonlinnaan strategiatyöpajaan. Työpajan yhteydessä valtuusto linjasi Etelä-Savon hyvinvointialueen lempinimestä ja tulevasta uudesta visuaalisesta ilmeestä.

Etelä-Savon hyvinvointialue järjesti kesällä henkilöstölle ja alueensa asukkaille lempinimikyselyn. Kyselyyn saatiin vastauksia yli 1200. Huomion arvoista oli, että vain 4 % vastaajista oli sitä mieltä, että hyvinvointialue ei tarvitse lempinimeä virallisen nimen rinnalle. Aluevaltuusto linjasi, että Etelä-Savon hyvinvointialueen lempinimi on Eloisa.

− Kyselyssä lempinimen ottamista käyttöön kannatti 96 % kyselyyn vastanneista. Halusimme kunnioittaa alueemme asukkaiden mielipidettä valitsemalla alueelle lempinimen. Valittu lempinimi kuvastaa aluettamme uudistuvana, energisenä ja raikkaana toimijana, aivan kuten kyselyyn vastanneetkin olivat sen kokeneet, aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen sanoo.

Aluevaltuuston mukaan Eloisa on myös erottuva ja alueelle sopiva nimi, joka sointuu viralliseen Etelä-Savon hyvinvointialue -nimeen. Eloisan koettiin myös luovan oikeanlaista kuvaa koko hyvinvointialueen toiminnasta ja sen asukkaista.

− Mehän olemme eloisia ihmisiä täällä. Nimi kuvastaa hyvin eteläsavolaista luonnetta, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen summaa.

Eloisa-lempinimi oli yksi nimivaihtoehdoista, joita hyvinvointialueen brändityöryhmä ehdotti lempinimeksi. Nimi sai laajaa kannatusta myös asukkaille ja henkilöstölle järjestetyssä kyselyssä. Lempinimi ja tuleva visuaalinen ilme pohjaavat hyvinvointialueen strategiaan, jota myös työstetään parhaillaan.

Hyvinvointialue saa uuden visuaalisen ilmeen lokakuussa

Aluevaltuusto linjasi samalla kertaa myös hyvinvointialueen tulevasta, uudesta visuaalisesta ilmeestä brändityöryhmän esittämien luonnosten pohjalta.

−Ilmeestä on tulossa raikas ja muista hyvinvointialueista erottuva. Ilme myös sopii hyvin yhteen lempinimen, Eloisan, kanssa. Nyt ilme päästään suunnittelemaan loppuun ja tavoitteena on saada se käyttöön lokakuun lopulla, jolloin se julkistetaan henkilöstölle ja medialle, hyvinvointialueen viestintäpäällikkö Suvi Sikstus kertoo.

Yhteistyökumppanina nimen, ilmeen ja brändin kehittämisessä hyvinvointialueella on mainostoimisto Luova Työmaa. Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden tuottamisen 1.1.2023. Valmistelusta tietoa osoitteessa: www.etela-savo.fi.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, p. 050 306 7270,
anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Suvi Sikstus, viestintäpäällikkö, p. 044 417 3328, suvi.sikstus@etela-savo.fi

Aluevaltuusto perusti lautakunnat ja päätti henkilöstön työterveyshuollon palvelujen hankinnasta

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto perusti kokouksessaan palvelu- ja tulevaisuuslautakunnan, turvallisuuslautakunnan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan. Henkilöstön työterveyshuollon palveluiden tuottaja on aluevaltuuston päätöksellä Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy 1.1.2023 alkaen. Aluevaltuusto kokousti Savonlinnassa 27.9.2022.

Aluevaltuuston kokous Savonlinnassa 27.9.2022.

Aluevaltuusto valitsi jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon hyvinvointialueen kolmeen lautakuntaan. Näitä ovat palvelu- ja tulevaisuuslautakunta, turvallisuuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

– Erilaisten näkemysten ja osaamisen saattaminen osaksi palvelutuotannon valmistelua ja myöhempää kehittämistä on erittäin tärkeää. Lautakuntien rooli on tässä merkittävä koko Etelä-Savon asukkaiden kannalta, aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen sanoo.

Lautakunnat aloittavat työskentelynsä 1.1.2023 jälkeen, sitä ennen valmistelussa keskitytään takaamaan turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa.

Lautakuntien kokoonpanot

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta, jäsen ja varajäsen:
pj. Arto Seppälä sd., Ari Hartonen sd.           
vpj. Mali Soininen kok., Nina Rasola kok.
Pekka Pöyry kesk., Perttu Noponen kesk.
Hannu Auvinen kesk. Sanni Kemppainen kesk.
Maritta Mynttinen kesk., Sanna Väisänen vas.
Jaana Laukkarinen sd., Sari Rautiainen sd.
Sampsa Kokko kok., Jarmo Tuunanen kok.
Sami Järvinen ps., Jani Sensio ps.
Seija Puputti liik., Katriina Janhunen vihr.

Turvallisuuslautakunta, jäsen ja varajäsen:
pj. Miia Hämäläinen kok., Anna-Maria Kovanen kok.
vpj. Tuukka Suomalainen kesk., Raimo Leppäkumpu kesk.
Liisa Pulliainen kesk., Anne Matilainen kesk.
Kirsti Laamanen kesk., Leena Sallinen vas.
Janne Leinonen kok., Juha Vuori kok.
Raimo Heinänen ps., Jani Sensio ps.
Eero Kantola kd., Mika Marttinen liik.
Mervi Lipsanen sd., Eija Saintula sd.
Jarno Strengell sd., Markku Nousiainen sd.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, jäsen ja varajäsen:
pj. Tapio Honkamaa kesk., Esa Annala vas.
vpj. Ville Remes kok., Pentti Lautala kok.
Petri Pekonen kesk., Marjaana Huhtinen kesk.
Yrjö Merikoski kesk., Pyry Männistö kesk.
Susanna Pirttiaho kesk., Maija Hämäläinen kesk.
Airi Tella kesk., Kaj Pirinen kesk.
Saara Liukkonen kok., Taru Turunen kok.
Jatta Juhola sd., Katja Tuovinen sd.
Anne Puntanen sd., Rita Ruotsalainen sd.
Pekka Kilpeläinen sd., Jouni Vironen sd.
Tanja Hartonen ps., Kirsi Visunen ps.
Jari Smedberg liik., Tuija Vänttinen liik.
Riikka Peni vihr., Mika Jämsä vihr.

Kuntien ja kuntayhtymien siirtyvät sopimukset hyväksyttiin

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kuntien ja kuntayhtymien esitykset mm. siirtyvästä omaisuudesta ja sopimuksista siltä osin kuin ne täyttävät voimaanpanolain mukaiset edellytykset.

−Selvitysten antamisen jälkeen kuntayhtymät eivät voi itsenäisesti päättää asioista, joilla on merkittäviä vaikutuksia hyvinvointialueen toimintaan ja talouteen, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä toteaa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuollon palvelujen hankinta

Aluevaltuusto päätti, että henkilöstön työterveyshuollon palveluntuottajaksi valitaan Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Palveluntuottaja valittiin tarjouskilpailun perusteella.

– Hyvä henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöstä huolehtiminen on hyvinvointialueelle aivan keskeinen tavoite. Laadukkaat työterveyden palvelut ovat tässä ihan ytimessä. Olen tyytyväinen siihen, että henkilöstöllemme on tulossa kattavat palvelut, Seppälä sanoo.

Kaksi valtuustoaloitetta jätettiin

Aluevaltuuston kokouksessa jätettiin myös kaksi valtuustoaloitetta. Keskustan valtuustoryhmän aloitteen jätti ryhmän puheenjohtaja Arto Sepponen. Aloite koski paremmin toimivia laitteistoja aluevaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden käyttöön. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen jätti ryhmän puheenjohtaja Pirkko Valtola. Aloite koski palvelujen tuotantokustannusten läpinäkyvyyden lisäämistä.

Keskustan valtuustoryhmän aloite: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2022/09/27092022_valtuustoaloite_AS.pdf

Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2022/09/27092022_valtuustoaloite_PV.pdf

Tarkastuslautakunnan varajäsen vaihtui

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan myöntää eron tarkastuslautakunnan varajäsenelle Riikka Pajuselle ja valitsi hänen tilalleen Marja Sisko Nousiaisen.  

Vaikuttamistoimielinten puheenjohtajat esittäytyivät

Kokouksen päätteeksi aluevaltuutetuille esittäytyivät nuorisovaltuuston puheenjohtaja Saara Laukkanen, vanhusneuvoston puheenjohtaja Pekka Huovila, vammaisneuvoston puheenjohtaja Leena Pekkanen. He olivat ensimmäistä kertaa läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksessa.

Aluevaltuutetuille esittäytyivät vammaisneuvoston puheenjohtaja Leena Pekkanen (puhujista kuvassa vasemalla.), nuorisovaltuuston puheenjohtaja Saara Laukkanen, vanhusneuvoston puheenjohtaja Pekka Huovila. Vasemmalla istumassa myös pelastus- ja turvallisuustoimialan johtaja Seppo Lokka ja hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Aluevaltuuston kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, p. 050 306 7270, anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Kuulutus: Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous on tiistaina 27.9.2022

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous on tiistaina 27.9.2022 klo 13.00 alkaen. Kokous järjestetään XAMK Savonlinnan kampuksen auditoriossa, Savonniemenkatu 6, Savonlinna.

Kokouksen esityslista tulee nähtäville ennen kokousta verkkosivuille osoitteeseen:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta vain verkossa osoitteessa:
www.etela-savo.fi/aluevaltuusto

Kokoustilassa ei ole erillistä yleisölle varattua tilaa kokouksen seuraamiseen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Aluevaltuusto hyväksyi Rantasalmella Suomen Terveystalo Oy:n palveluksessa työskentelevän henkilöstön siirtosopimuksen

Aluevaltuuston hyväksymä henkilöstön siirtosopimus tarkoittaa, että Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää Rantasalmen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut omana tuotantonaan 1.1.2023 alkaen. Aluevaltuusto käsitteli ja päätti myös hallintosäännön toisesta vaiheesta sekä aluevaltuuston ryhmärahasta.

Etelä-Savon hyvinvointialue tuottaa Rantasalmen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 1.1.2023 alkaen. Rantasalmen kunnan ja Suomen Terveystalo Oy:n välinen ulkoistussopimus päättyy 31.12.2022.

– Asiassa on edetty erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä sekä Rantasalmen kunnan että Terveystalon kanssa. Yhteinen tahtotilamme on, että vuodenvaihteen siirtymä saumaton ja hyvä sekä henkilöstön että asukkaiden näkökulmasta, aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen summaa.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan hyväksyä henkilöstön siirtosopimuksen liitteineen ja valtuutti vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Palvelutoiminnan siirtoon liittyvän irtaimen omaisuuden, käyttötavaroiden ja muiden yksityiskohtien siirtymisestä sovitaan tarvittaessa erikseen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston ryhmäraha

Etelä-Savon hyvinvointialue on saanut 5000 euron laskennallisen määrärahan jokaista aluevaltuutettua kohti. Ryhmärahalla on tarkoitus tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa ja toimenpiteitä, joilla ryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että:

  • jokaista aluevaltuutettua kohti varataan enintään 5000 euron ryhmäraha 1.7.2022-31.12.2023 väliselle ajanjaksolle
  • valtuustoryhmän on haettava aluevaltuuston ryhmärahaa aluehallitukselta
  • kunkin valtuustoryhmän on raportoitava ryhmärahan käyttäminen hyvinvointialueen tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä, erikseen toimitettavien ohjeiden mukaisesti vuosien 2022 ja 2023 osalta.

Aluevaltuutettu, perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Jaana Strandman teki vastaesityksen perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän puolesta. Perussuomalaisten ryhmä esitti, että hyvinvointialue ei ota ryhmärahaa käyttöön. Perusteluna muun muassa se, että raha tulisi käyttää hyvinvointialueen suoraviivaiseen perustehtävään.

Aluevaltuutettu Jouni Koskela (kd.) ilmoitti kristillisdemokraattien ryhmän kannattavan Strandmanin esitystä. Aluevaltuutetut kävivät runsaan ja monipuolisen keskustelun aiheesta. Ryhmistä Keskusta, Kokoomus, SDP, Vihreät, Liike Nyt ja Vasemmistoliitto ilmoittivat kannattavansa hallituksen pohjaesitystä.

Hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelusta vastaava Seppo Lokka selvensi kokouksessa edelleen ryhmärahan tarkoitusta.

− Kyse on erillismäärärahasta, joka voidaan aluevaltuuston päätöksellä ottaa käyttöön. Jos valtuusto päättää ottaa rahan käyttöön, aluehallitus tekee sen käytöstä tarkemmat linjaukset, Lokka kertoi.

Keskustelun jälkeen valtuutetut äänestivät asiasta. Hallituksen esitys jäi voimaan äänin 49–9.

Hallintosäännön toinen vaihe hyväksyttiin

Aluevaltuuston nyt käsittelemä hallintosäännön toinen vaihe sisältää täydennykset toimielinorganisaatioon ja palveluorganisaatioon.

Kokouksessa aluevaltuutetut kävivät hallintosäännön kohta kohdalta läpi. Aluevaltuutettu Arto Sepponen (kesk.) esitti, että hallintosäännön kohtaan 2. toimielinorganisaatio ja toimivalta lisätään, pykälään 8 lisätään ”aluevaltuusto päättää palveluverkosta”.

− Aluevaltuuston pitää tietää, jos toimipisteitä lakkautetaan tai pistetään kiinni. Tämän olemme velkaa kuntalaisille ja meidän pitää se tietää, Sepponen sanoi.

Useat aluevaltuutetut kannattivat puheenvuoroissaan Sepposen esitystä. Aluevaltuusto äänesti asiasta, Sepposen esitys tuli hyväksytyksi äänin 37–20, kun kaikkiaan 57 ääntä annettiin. 

Aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen Janne Laine (kesk.) teki kokouksessa seuraavan esityksen kirjattavaksi hallintosääntöön pykälään 9:

”Etelä-Savon hyvinvointialueella on kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa, toinen Savonlinnassa ja toinen Mikkelissä, joissa on mahdollista tehdä yleisanestesiassa tapahtuvaa leikkaustoimintaa, vaativaa toimenpidekardiologiaa ja tehostettua valvontahoitoa. Savonlinnan ja Mikkelin sairaalat ovat omia itsenäisiä palvelualueita.”

Valtuutetut kävivät runsasta keskustelua Laineen esityksestä, etenkin siitä, kirjataanko se nyt hallintosääntöön vai odotetaanko asian huolellista valmistelua. Myös aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.) käytti puheenvuoron asiassa.

− Sairaalapalveluiden valmistelua vetänyt vastuuvalmisteluja on Savonlinnasta johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen. Tämä virkamiesten ryhmä on esittämässä mallia, jossa on kaksi sairaalaa ja yksi hallinto. Mitä tulee Laineen esitykseen, toivoisin että maltettaisiin odottaa, että virkamiehet saavat valmistelun tehdyksi rauhassa, Laukkanen sanoi todeten myös, että valmistelussa on tähdätty nimenomaan sairaalapalveluiden turvaamiseen sekä Mikkelissä että Savonlinnassa.

− Vaara on, jos lukitaan systeemi tiukasti kiinni jo nyt, niin se johtaa vaativampiin rekrytointiongelmiin, Laukkanen totesi. 

Vt. hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä nosti puolestaan esille henkilöstön näkökulman ja halusi välittää rauhoittavan viestin.

– Valmistelussa ei ole missään vaiheessa nostettu esiin mitään sellaista, mikä uhkaisi sairaaloiden olemassaoloa.  

Valtuutetut äänestivät Laineen esityksestä. Aluehallituksen esitys jäi voimaan äänin 38–19. 

Ponsi hallintosäännön jatkovalmisteluun

Lisäksi Vihreät jättivät ponnen hallintosäännön jatkovalmistelun ohjeeksi. Aluevaltuutettu Maisa Juntunen (vihr.) esitti seuraavan ponnen:

”Esitämme toimenpidealoitteena, että valtuusto edellyttää aluehallituksen selvittämään hallintosäännön jatkokäsittelyä varten mallin, jolla saadaan turvattua hyvinvointialueen henkilöstöön kuuluvien päättäjien vaalikelpoisuus aluehallitukseen. ”

Aluevaltuutetut äänestivät ponnesta, se tuli äänestyksessä voimaan ja lähetettiin aluehallitukselle selvitykseen.

Hallintosäännön kakkosvaihe tuli hyväksytyksi.

Valtuustoaloite jätettiin

Aluevaltuutettu Jarno Strengell (sd.) teki kokouksessa myös valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan mediatiedotteen liitteenä.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, p. 050 306 7270,
anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Aluevaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Jarno Strengellin tekemä valtuustoaloite on nähtävissä täältä.

Etelä-Savon Järjestöperehdytyswebinaarissa painotettiin yhteistyön merkitystä kattavissa palveluissa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry;n, Soste ry:n ja Etelä-Savon hyvinvointialueen järjestämässä Järjestöperehdytyksessä 14.6.22 todettiin, että hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö on edellytys sille, että yhteiskunnan turvaverkko on kestävä ja palvelut kattavia.

Järjestökentän monimuotoisuus ja asiantuntemus tukee erinomaisesti sote-palveluja. Toimintaympäristön muuttuessa, on yhdyspintojen toimivuus avainasemassa, jolloin positiivisen kokemuksen ja vuoropuhelun merkitys korostuu. Etelä-Savossa yhteistyötä on rakennettu usean vuoden ajan ja yhteistyön tekemisen kulttuuri sekä verkostot ovat olemassa. ”Meiltä löytyy myös luottamusta ja yhteistä tahtotilaa” kertoo hyvinvointialueen vastuuvalmistelija Milla Ryynänen.

On kuitenkin selvää, että hyvinvointialueen start up -vaihe aiheuttaa haasteita toiminnalle, kuten vt. hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälä toi esille omassa puheenvuorossaan.

Yhteistyömyönteisen ilmapiirin myötä meillä on kuitenkin kaikki mahdollisuudet onnistua. Järjestöwebinaarin tallenne on katsottavissa alta tai Etelä Savon hyvinvointialueen Youtube-kanavalta kahden viikon ajan.

Lisätietoja

Milla Ryynänen
Vastuuvalmistelija/projektipäällikkö
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä yhdyspintatyö
Etelä-Savon hyvinvointialue, sote-uudistus
040 656 7488
milla.ryynanen@etela-savo.fi

Kuulutus: Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous on tiistaina 21.6.2022

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous on tiistaina 21.6.2022 klo 13.00 alkaen. Kokous järjestetään hybridikokouksena Teams-yhteydellä sekä XAMK Mikkelin kampuksen Mikpoli-rakennuksen auditoriossa, Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli.

Kokouksen esityslista tulee nähtäville ennen kokousta verkkosivuille osoitteeseen:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta vain verkossa osoitteessa:
www.etela-savo.fi/aluevaltuusto

Kokoustilassa ei ole erillistä yleisölle varattua tilaa kokouksen seuraamiseen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja on Santeri Seppälä

Santeri Seppälä 16.5.2022 hyvinvointialuejohtajaksi valinnan jälkeen.

Aluevaltuusto päätti valita Santeri Seppälän Etelä-Savon hyvinvointialuejohtajaksi kokouksessaan Juvalla 16.5.2022. Seppälä työskentelee tällä hetkellä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Essotessa terveyspalvelujen johtajana. Koulutukseltaan hän on lääketieteen lisensiaatti.

Aluehallitus päätyi kokouksessaan 4.5.2022 esittämään aluevaltuustolle Santeri Seppälän valintaa. Liike Nyt -puolueen ryhmäpuheenjohtaja Seija Puputti teki muutosesityksen ja esitti hyvinvointialuejohtajaksi Etelä-Savon pelastuslaitoksen Seppo Lokkaa.

Muutosesityksen vuoksi aluevaltuusto piti suljetun lippuäänestyksen kaikista kelpoisuusehdot täyttävistä ehdokkaista. Kaikki 59 aluevaltuutettua olivat läsnä kokouksessa ja kaikkiaan 58 ääntä annettiin. Aluevaltuutettujen äänet jakautuivat seuraavasti: Santeri Seppälä 38 ääntä, Seppo Lokka 19 ääntä, Sami Sipilä 1 ääni.

– Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja on Santeri Seppälä, julisti aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen äänestyksen jälkeen.  

– Valtuuston keskustelusta kävi ilmi, että valtuutetut lupasivat olla valitun henkilön takana, kuka vain näistä kolmesta olisi tullut valituksi. Hyvä, että saimme valittua johtajan jo nyt, niin hän pääsee itse rakentamaan alusta alkaen niin strategiaa kuin organisaatiota ja tekemään keskeisiä henkilövalintoja, Mikkonen lisäsi.

Valituksi tullut Santeri Seppälä kiitti aluevaltuustoa luottamuksesta valinnan jälkeen.

– Yhdessä eteenpäin on varmasti se, mikä tulee olemaan meidän mottona. Valmistelussa on tehty äärimmäisen hyvää työtä ja tiimityöllä tulemme tästä jatkamaan. Haluan myös, että luottamushenkilöisen kanssa on hyvä yhteistyö koko alueella, Seppälä sanoi.

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajille läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa

Aluevaltuusto pyytää nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa nimeämään hallintosäännön 85 §:n mukaisesti edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksiin.

Kokouksessa todettiin, että heillä on oikeus myös osallistua asiantuntijakuulemisiin, ja hallintosääntöön tämä tulee kirjatuksi kesäkuussa. Jo nyt toimielimillä on oikeus itse päättää asiantuntijoiden kuulemisesta.

Aluevaltuutettu Kirsti Laamasen valtuustoaloite

Kirsti Laamanen (kesk.) jätti kokouksessa valtuustoaloitteen hyvinvointialueen maaseutuvaikutuksista. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan tiedotteen lopusta.  

Lisätiedot medialle

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue, p. 050 306 7270, anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue, p. 040 359 6934, santeri.seppala@essote.fi

Kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja myöhemmin pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Kirsti Laamasen valtuustoaloite: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2022/05/Valtuustoaloite-ES.pdf

Kuulutus: Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous maanantaina 16.5.2022

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous on maanantaina 16.5.2022 klo 18.00 alkaen. Kokous järjestetään hybridikokouksena Teams-yhteydellä sekä Martti Talvela -kampuksen auditoriossa, Juvantie 20, 51900 Juva.

Kokouksen esityslista tulee nähtäville ennen kokousta verkkosivuille osoitteeseen:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta vain verkossa osoitteessa:
www.etela-savo.fi/aluevaltuusto

Kokoustilassa ei ole erillistä yleisölle varattua tilaa kokouksen seuraamiseen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Aluevaltuustossa kuultiin nuorisovaltuuston puheenvuoro ja tehtiin valtuustoaloite − myös vt. hyvinvointialuejohtaja vaihtuu

Aluevaltuusto kokoontui toiseen kokoukseensa 31.3.2022. Aluevaltuusto käsitteli ja päätti kokouksen asioista esityslistan mukaisesti ja kuuli nuorisovaltuuston puheenvuoron. Aluevaltuutettu Pirkko Valtola (kok.) teki valtuustoaloitteen omalääkärimallista. Lisäksi kokouksessa kuultiin vt. hyvinvointijohtajan Risto Kortelaisen tiedoksianto jättäytyä pois vt. hyvinvointialuejohtajan tehtävästä.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja, savonlinnalainen Saara Laukkanen nosti puheenvuorossaan esille nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeuden aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksessa. Laukkasen mukaan nuorisovaltuusto on päättänyt nostaa etenkin mielenterveyspalvelut ja opiskelijahuollon oman vaikuttamisensa kärkiteemoiksi.

– Meidän terveisemme ovat, että nuoria on tärkeää osallistaa. Me käytämme mielenterveys- ja opiskelijahuollon palveluita sekä muita sosiaali- ja terveyspalveluita, ja meiltä saa näkökulmaa, jota ei muuten käytössä ole käy, Laukkanen sanoi.

Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuusto aloitti vuoden 2022 alussa ensimmäisenä hyvinvointialueen nuorisovaltuustona Suomessa. Laukkanen korosti, että Etelä-Savolla olisi mahdollisuus olla valtakunnan kärjessä myös siinä, että nuorisovaltuustolle annetaan puhe- ja läsnäolo-olo-oikeus.

Aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen otti nuorisovaltuuston terveiset vastaan ja lupasi, että asiaan palataan. 

Vt. hyvinvointialuejohtajan tiedoksianto

Vt. hyvinvointialuejohtaja Risto Kortelainen kertoi aluevaltuustolle tiedoksiantona, että hän ei aio jatkaa vt. hyvinvointialuejohtajan virassa.

– Pidän hyvin arvokkaana sitä, että aluevaltuusto valitsi minut tätä tehtävää hoitamaan. Meillä oli aluehallituksen 16.3. kokouksen jälkeen vielä puheenjohtajien kanssa tapaaminen, jossa käsittelimme vt. hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen ehtoja. Yksi keskeisistä huomioista oli se, ettei aluehallituksen esittelijän ole perusteltua toimia samaan aikaan lakkaavan organisaation johtajan ja esittelijän virassa.

– Totesimme tuolloin, että haen virkavapautta Essote-kuntayhtymän johtajan virasta siihen saakka, kun vakituinen aluejohtaja on aloittanut virassaan, Kortelainen kertoi.

Kortelainen kertoi kuitenkin jääneensä tapaamisen jälkeen vielä pohtimaan järjestelyä niin hyvinvointialueen kuin Essoten näkökulmista, ja päätyneensä ratkaisuunsa tämän jälkeen.

– Harmillista, että asia tulee tässä vaiheessa, mutta olen harkinnut asian tarkkaan. Pidän tarkoituksenmukaisena ratkaisuna sitä, että toimin edelleen Essote-kuntayhtymän johtajana ja sen hallituksen esittelijänä. Ratkaisu olisi tuonut epäjatkuvuuskohdan Essote-kuntayhtymälle ja sen päätöksentekoon ja johtoryhmätyöskentelyyn, hän summasi ratkaisuaan.

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen kertoi, että Etelä-Savon hyvinvointialueella työskentely jatkuu saumattomasti varajärjestelyin.

– Aluevaltuusto on valinnut vt. hyvinvointialuejohtajan varahenkilöksi Sami Sipilän. Hän ryhtyy hoitamaan vt. hyvinvointialuejohtajan tehtävää tästä päivästä eteenpäin. Muut varajärjestelyt ovat aluehallituksen toimivallassa, ja tulemme päättämään niistä seuraavassa aluehallituksen kokouksessa 13.4., Laukkanen sanoi.

Aluevaltuutettu Pirkko Valtolan esittämä Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite

Aluevaltuutettu Pirkko Valtola (kok.) teki kokouksessa Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäisen valtuustoaloitteen. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koski perustason lääkäripalveluiden järjestämisestä omalääkärimallilla. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan tiedotteen lopussa.

Kokouksen asialistalla olevista asioista aluevaltuusto päätti esityslistan mukaisesti. Aluevaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/paatoksenteko

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 20.6.2022.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, p. 050 306 7270

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204

Valtuustoaloite

Perustason lääkäripalveluiden järjestämisestä omalääkärimallilla

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Etelä-Savon Hyvinvointialue selvittää perustason lääkäripalveluiden järjestämisen yhteydessä omalääkärimallin käyttöönottoa. Samalla tavalla pysyviin potilas- ja asiakassuhteisiin tulee pyrkiä niin hoitajien kuin sosiaalityöntekijöiden työssä.

Perusterveydenhuolto tulee järjestää niin, että se on saavutettavissa lähipalveluna lääkärin ja hoitajan tiimityönä.  Omalääkärinmalli takaa jatkossa pysyvän potilaslääkärisuhteen ja lisää potilasturvallisuutta. Omalääkärimallin kautta meillä on mahdollisuus lisätä myös potilasturvallisesti digipalveluiden käyttöä ja antaa Etelä-Savon asukkaillemme turvallisuuden tunnetta, että hoitoa on aina saatavissa, on lääkäri tänään paikkakunnalla tai ei. 

Omalääkärijärjestelmän kautta on mahdollisuus myös tarjota mielenkiintoisia työpaikkoja niin hoitajille kuin lääkäreillekin. Lääkäri ja hoitajat voivat johtaa työtään yhdessä ja kehittää palveluita säilyttäen samalla tunteen oman työnsä hallinnasta. Työnkuormitusta pystytään hallitsemaan paremmin, kun ei aina ole uusi potilas vastaanotolla, vaan työ tehdään tiimityönä ja tuttujen potilaiden parissa. Hoitosuhteen pysyvyys helpottaa työtä ja nopeuttaa asioiden hoitamista loppuun saakka ilman potilaan pompottelua luukulta luukulle.

Omasosiaalityöntekijä, omakotisairaanhoitaja, omalähihoitaja, omahoitaja ja omalääkäri olkoon tavoitteemme Etelä-Savossa tulevien vuosien aikana. Pystymme näin hillitsemään kustannuksia ja turvaverkko paljon palveluita tarvitsevien ihmisten ympärillä on aukoton. 

Omalääkärimallin toteuttamisen yhteydessä on mahdollisuus myös hyödyntää yksityistä palvelutuotantoa ja lisätä asukkaiden valinnanvapautta myös perustasolla.

Mikkelissä 31.3.2022

Pirkko Valtola, pj

Kokoomuksen ESHA valtuustoryhmä

Antti Häkkänen                        Mira Ilmoniemi
Oskari Valtola                           Mirja Anunti-Virta
Pirkko Valtola                           Liisa Heikkinen
Ville Virnes                                Mali Soininen
Suvi Kähkönen-Valtola            Saara Liukkonen
Miia Hämäläinen