fbpx

Etäkotihoitokäyntejä viittomakielelle tulkattuna – valtakunnallisesti uutta aloitettiin Etelä-Savossa

Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen myötä ensimmäiset viittomakielelle tulkatut etäkotihoitokäynnit alkoivat tiistaina 10. toukokuuta 2022. Tavoitteena on, että myös kuulovammaiset viittomakieliset saavat palvelua omalla äidinkielellään. Näin takaamme kaikkien kotihoidon asiakkaiden mahdollisuuden saada tasavertaista palvelua palveluntarpeen mukaan ja asuinpaikasta riippumatta. Viittomakielisen etäkotihoidon asiakkaaksi pääsee palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Etäkotihoidon piirissä on Essoten alueella yli 70 kotihoidon asiakasta. Viittomakielelle tulkattu säännöllinen kotihoidon käynti on valtakunnallisesti uusi palvelu, jossa Etelä-Savo toimii edelläkävijänä. Ensimmäinen asiakas löytyi kotihoidon asiakaskartoituksessa. Asiakaskartoituksessa haettiin jo kotihoidon asiakkaina olevista sellaisia, joiden hoidon tueksi sopii helppokäyttöinen teknologia, kertoo Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen hankepäällikkö Tapani Patosalmi.

Suvanto Care Oy on toimittanut laitteet ja sovellukset, joita hyödyntäen etäkotihoidon työntekijä ottaa yhteyden asiakkaaseen. Yhteiseen keskusteluun liittyy viittomakielen tulkki samaa sovellusta käyttäen. Useimmiten nämä kolme henkilöä sijaitsevat fyysisesti eri paikkakunnilla, mutta teknologian avulla asiakas saa helposti kotihoidon palvelun kotiinsa. Asiakkaalle teknologia on helppokäyttöinen, tulee vain muistaa olla tabletin äärellä sovittuun aikaan. Saman mobiilisovelluksen avulla omaiset voivat saada kuva- ja puheyhteyden ikääntyneeseen.

Palvelun kehittämisen taustalla on ollut huolestuneen omaisen yhteydenotto Kuurojen Liiton aluetyöntekijään, jossa toive oli saada läheiselle palveluasumispaikka. Yhteistyö Kuurojen Liiton, kotihoidon ja hankkeen kanssa on edesauttanut löytämään uusia keinoja kotona asumisen tueksi. Nyt tätä huolta saadaan viittomakielellä tulkatun etäkotihoidon ja omaisyhteyden avulla lievitettyä niin paljon, että toive palveluasumiselle ei ole juuri nyt ajankohtainen.

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke on osa valtakunnallista THL:n KATI -ohjelmaa (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille). Etelä-Savon hanketta hallinnoi Essote, osatoteuttajana on Pieksämäen kaupungin kotihoito. Mallia halutaan laajentaa koko hyvinvointialueelle ja myös valtakunnalliseksi malliksi. Lue lisää Ikääntyneiden tilannekuva -hanke – Etelä-Savon hyvinvointialue (etela-savo.fi)

Lisätietoja antaa:

Tapani Patosalmi

Hankepäällikkö

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke

tapani.patosalmi@etela-savo.fi                     

040 359 8133

Keväinen tervehdys Tulevaisuus kotona -hankkeesta

Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hanke on pyörähtänyt käyntiin huikean aurinkoisen kevätsään siivittämänä. Olemme tutustuneet toisiimme hanketiiminä ja alkaneet kerätä tietoa koko hyvinvointialueelta hankkeemme tavoitteiden näkökulmasta katsottuna. Tarkoituksenamme on yhtenäistää toimintamalleja ja luoda hyviä käytäntöjä kotiin annettaviin palveluihin, jotta turvallinen kotona asuminen voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olemme mm. ryhtyneet kartoittamaan Etelä-Savon hyvinvointialueen kotihoidon henkilöstöresursseja ja kokoamaan alueen sosiaalityöntekijöiden ydintiimiä suunnittelemaan gerontologisen sosiaalityön mallia. Suunnittelemme myös toimintatapoja 24/7 kotiin annettavien palvelujen turvaamiseksi ja digitaalisia ratkaisuja niiden tueksi, omavalvonnan ja tiedolla johtamisen käytäntöjen yhtenäistämistä ja paljon muuta. Alue on laaja ja toimintatapoja ja työvälineitä on monenlaisia, työsarkaa käytänteiden yhtenäistämisessä riittää!

Hankkeen edetessä tarkoituksenamme on järjestää tapahtumia, koulutusta, työpajoja, kuntalaistilaisuuksia ja kyselyitä henkilöstölle, asiakkaille, omaisille ja opiskelijoille. Aiomme olla aktiivisia ja näkyviä, tiedotamme hankkeen kuulumisista säännöllisesti tällä verkkosivulla ja jo Vetovoimainen kotihoito -hankkeesta tutuksi tulleilla Vetovoimapostilla ja Kotikulma-lehdellä. Seuraa meitä myös somessa, suorat linkit sivun alareunan kuvakkeissa vievät Etelä-Savon hyvinvointialueen Facebookiin, Instagramiin, LinkedIniin, Twitteriin ja YouTube -kanavalle.

BLOGI: Ikäystävällinen Etelä-Savo

Etelä-Savossa rakennetaan palvelukokonaisuuksia eteläsavolaisen ihmisen ympärille. Esimerkkinä tästä on ikääntyneiden palveluiden kokonaisuus.

Ikäihmisten palveluiden valmistelua ohjaa Etelä-Savon ikäohjelma. Ikäohjelma on strateginen linjaus siitä, miten integroituja palveluita tuotetaan alueen ikäihmisille. Ohjelmassa on määritelty painopistealueet, jotka muodostavat jokaisen ikäihmisen ympärille yksilöllisen turvakehän. Turvakehä koostuu erilaisesta avusta, tuesta ja palveluista. Sen luovat yhteistyössä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöt, vapaaehtoiset, seurakunnat, yritykset, vanhusneuvostot ja kunnat.

Etelä-Savon ikäohjelma on tehty useita eri tahoja osallistaen. Ohjelma on ollut myös yleisön vapaasti kommentoitavana hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kiitos kaikille palautteista, hyvistä ajatuksista ja ehdotuksista! Tärkein viesti oli, että ikäihmiset haluavat tietää, keneen he voivat yhteydessä. Asioiden halutaan hoituvan yhden kontaktin periaatteella niin, että asiakas saa viivytyksettä ympärilleen tarvitsemansa palvelut. Huolta ihmisillä on esimerkiksi siitä, säilyvätkö palvelut tulevalla hyvinvointialueella lähipalveluna. Digitaalisuus nähtiin puolestaan mahdollisuutena, mutta se myös herätti jonkin verran huolta siitä, riittävätkö tekijät fyysisiin palveluihin.

Etelä-Savon hyvinvointialueen tavoitteena on, että ikääntyneiden palvelut muodostuvat vahvan integroidun palvelukokonaisuuden. Palvelut koostuvat erilaisista arkea tukevista palveluista, kuten kuntouttavasta päivätoiminnasta, neuvonnasta ja ohjauksesta, etäpalveluista, kotiin annettavista tukipalveluista kuten turva-, ateria- ja siivouspalveluista, omaishoidosta ja liikkumista tukevista palveluista. Lisäksi tarvitaan kiertäviä perhehoitajia, jotka auttavat esimerkiksi omaishoitoperheitä. Ikäihmisen arjen tuki rakentuu siis tiiviistä erilaisten ammattilaisten verkostosta, jossa on hyvä ja tiivis yhteistyö.

Kotihoito tarjoaa ikäihmisille hoivaa ja hoitoa ympärivuorokautisesti ja tuo kotiin kuntoutusta. Kotihoidossa tavoitteena on entistä vahvempi integraatio terveyspalvelujen kanssa. Haluamme, että asiat sujuvat saumattomasti, kun kotiin tarvitaan esimerkiksi kotisairaalapalvelua, vaativampaa kuntoutusta, muistivastaanottotoimintaa tai sairaalatason hoitoa, vaativaa saattohoitoa tai kotisaattohoitoa. Niin kutsutun jaksohoidon osastolla tulee onnistua silloin, kun esimerkiksi omaishoitajalla on vapaajakso tai ikääntyneellä on muutoin tarve hoivaan, hoitoon tai kuntoutukseen osastolla.

Kun oma koti ei ole enää turvallinen paikka, tarjolla on palveluasumisen eri muotoja tai perhehoitoa. 

Ikääntyneiden peruspalvelut nähdään uudella Etelä-Savon hyvinvointialueella pääosin lähipalveluna, lähellä kuntalaista. Palveluita voidaan tuottaa eri tavoin, myös digitaalisesti silloin, kun se asiakkaalle sopii.  Näin turvataan resurssit niille, jotka tarvitsevat fyysistä palvelua. Palvelukokonaisuus suunnitellaan asiakkaan ja hänen läheisen kanssa yhdessä ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Sinä, minä ja me kaikki olemme omalta osaltamme tärkeässä roolissa ikäohjelman toteuttajina. Otetaan vastuuta läheisistämme ja ikäihmisten hyvinvoinnista. Tehdään yhdessä Etelä-Savosta esimerkillisen ikäystävällinen!

Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Vastuuvalmistelija, Valvonta ja laadunhallinta, sote-ydintoiminnot
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Tutustu lisää: hyvinvointialueen ikäohjelmaan

Tulevaisuus kotona -hankkeessa edistetään ikääntyneiden kotona asumista

Etelä-Savon väestö vanhenee ja ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa. Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saavat sinne tarvitsemansa palvelut, myös ympärivuorokautisesti. Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuus kotona -hankkeessa kehitetään ikääntyneiden ennakoivia palveluja, kotiin annettavia tukipalveluja sekä kotihoitoa, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvattua.

 • Hankkeessa tehdään konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään ikääntyneiden kokonaisvaltaista perusturvallisuutta, kuntoutumista sekä arjessa selviytymistä. Väestön vanhenemista ajatellen on tärkeää tunnistaa ja uudistaa palveluja niille kohderyhmille, jotka pärjäävät ja haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, kertoo vastuuvalmistelija Niina Kaukonen.

Hanke tukee myös Etelä-Savon ikäohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Ikäohjelman strategisena tavoitteena on keventää palvelurakennetta niin, että 94 % yli 75-vuotiaista asuu turvallisesti kotona vuoteen 2030 mennessä. Tällöin ympärivuorokautisen asumisen, perhehoidon sekä palveluasumisen paikat riittävät myös tulevaisuudessa niille henkilöille, ketkä eivät pärjää kotona tai ovat esimerkiksi muistisairaita.

Lisäksi ikäohjelman sekä hankkeen läpileikkaavana tavoitteena on, että kotiin annettavien palvelujen ja kotona tehtävän työn vetovoima paranee ja kuntalaisten luottamus palveluun pysyy korkealla tasolla. Tavoitteet edellyttävät riittävää ja moniammatillista henkilöstöä, vahvaa viestintää, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin hyödyntämistä, tiedolla johtamista sekä kotihoidon erilaisten hyvien käytäntöjen ja toimintamallien yhtenäistämistä koskemaan koko hyvinvointialuetta.

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat hyvinvointialueen kotiin annettavien palvelujen henkilöstö ja johto, asiakkaat, omaiset sekä asiakaskuntaa edustavat järjestöt. Välillisenä kohderyhmänä toimivat myös alan opiskelijat. Kohderyhmät osallistetaan mukaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Tulevaisuus kotona -hanke toteutetaan 1.1.2022-31.12.2023 välisenä aikana. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Etelä-Savolle myönnettiin valtionavustusta haettu määrä, 975 000 euroa. Hankehallinnoijana toimii vuoden 2022 loppuun saakka Essote, jonka jälkeen hallinnointi siirretään hyvinvointialueelle. Hanke työllistää noin kuusi työntekijää.

Lisätietoja antaa

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

VT. HYVINVOINTIALUEJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi
Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Vastuuvalmistelija, Valvonta ja laadunhallinta, sote-ydintoiminnot
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Etelä-Savon ikäohjelma:
https://etela-savo.fi/hyvinvointialueen-valmistelu/ikaohjelma/

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sai jatkorahoitusta vuoden 2023 loppuun saakka

tulevaisuuden sote-keskus visiokuva
Visiokuva tulevaisuuden sote-keskuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti tiistaina 21.12.2021 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille myönnettävistä valtionavustuksista. Etelä-Savon hankkeelle myönnettiin avustusta 4 588 032 euroa. Samalla hanke sai jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun saakka.

 • Valtionavustuksella edistetään palvelujen saatavuutta Etelä-Savon hyvinvointialu­een perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja mo­nialaisessa kuntoutuksessa. Lisäksi valtionavustuksella kehitetään hoitoon pääsyn prosesseja ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa kaikissa ikäryhmissä, kertoo hankepäällikkö Kirsi Leinonen

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa on toteutettu Etelä-Savon hyvinvointialueella aiemmin kahdessa hankkeessa, toista Essoten ja toista Sosterin johdolla. Vuoden 2022 alusta nämä hankkeet yhdistetään yhdeksi hankekokonaisuudeksi, joka edistää ohjelman tavoitteita koko hyvinvointialueen näkökulmasta.

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen pääkehittämiskohteet ovat:

 • Monialainen vastaanotto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuus
 • Laaja-alainen kuntoutus
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus
 • Tietoperusteisen toiminnan vahvistaminen

Hankkeen lopputuloksena hoitoon ja palveluihin pääsy nopeutuu ja asiakkaat saavat tukea tarpeisiinsa oikea-aikaisesti. Moniammatillisen toiminnan, palveluiden paremman kohdentumisen, digipalveluiden käyttöönoton ja ehkäisevien palveluiden avulla asiakkaat saavat nykyistä vaikuttavampia palveluita, jotka tukevat väestön terveyttä ja hyvinvointia ehkäisemällä raskaampien palveluiden tarvetta ja näin ollen auttaa pitämään alueen sote-kustannuskehityksen hallittuna.

Lisätietoja antaa

Kirsi Leinonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö
040 359 9488
kirsi.leinonen@etela-savo.fi

Etelä-Savon tulevaisuuden sote-keskus tukee kliinisen farmasian edistämistä hyvinvointialueella

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus-hanke käynnistää pilotin, jossa kehitetään hyvinvointialueen sairaalafarmasiaa. Pilotti käynnistyy 1.1.2022 ja päättyy vuoden loppuun mennessä. Pilottiajaksi on palkattu farmaseutti Milja Paajanen, joka toimii kliinisen farmasian asiantuntijatehtävissä. Työtehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • lääkityslistan tarkistaminen (ml. lääkelistan ajantasaistaminen)
 • lääkehoidon arvioinnit yhteistyössä lääkärin kanssa
 • potilasohjaukset
 • kotiutusprosessiin osallistuminen tarvittaessa
 • osastojen lääkemenojen seuranta
 • lääkitysturvallisuusilmoitusten käsittely (Haipro)
 • moniammatillinen yhteistyö
 • kliinisen farmasian verkostoyhteistyö
 • terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden perehdytys

Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja tukea sairaala-apteekin toimintoja sekä osastotoimintaa

Pilotissa pyritään lisäksi turvaamaan laajentuva kliininen farmasia sekä luomaan säästöjä ja positiivista kustannusvaikuttavuutta Essotelle.

Kliinisen farmasian avulla potilaiden hoitojaksot sairaalassa lyhenevät ja vähenevät, kun lääkitykseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Kliininen farmasia on tarkoitus saada toimimaan perusterveydenhuollosta aina potilaan kotiin asti.

 • Potilaan tullessa sairaalaan hänen lääkityksensä tarkistetaan ja kirjataan (ajantasaistetaan) potilastietojärjestelmään. Kotiutumisvaiheessa hän saa ohjauksen myös kotilääkitykseensä, kertoo apteekkari Jouni Asikainen.

Kliininen farmasia hyödyttää hoitajia ja lääkäreitä heidän työssään, koska heille jää enemmän aikaa suoraan potilastyöhön. Lisäksi sairaala-apteekin toiminta tehostuu ja apteekki pystyy kehittymään esim. lisäämällä lääkeautomaatiota koko hyvinvointialueelle.

Pilotissa kehitettävien toimintamallien onnistumista mitataan lääkehoidon kokonaisarvioiden määrällä ja osastojen lääkemenojen kehityksellä sekä sen heijastevaikutuksella apteekin varastonarvoon. Lisäksi seurataan lääkityksiin liittyvien Haiprot-ilmoitusten kehitystä.

Pilotin avulla saadaan kliinisen farmasian toimintamalli tulevalle hyvinvointialueelle

Tämä mahdollistaa alueellisten moniammatillisten tiimien perustamisen, jotka muodostaisivat farmaseutti, hoitaja, lääkäri sekä tarvittava terveydenhuollon ammattilainen. Moniammatilliset tiimit ovat ensimmäinen askel hyvinvointialueen kattavaan kliinisen farmasian verkostoon, jonka avulla koko alueen potilaiden lääkitykset saadaan tarkistettua ja potilaiden tiedot pysyisivät ajan tasalla riippumatta asiointipaikasta.

Lisätietoja antaa

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi

Jouni Asikainen
Apteekkari, Essote
jouni.asikainen@essote.fi
044 351 2473 

Juha Hyyryläinen
Proviisori, Essote
juha.hyyrylainen@essote.fi
044 351 2354

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Etelä-Savon hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen järjestämiseen!

Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueelle siirtyy 7 eri organisaatiota, joiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut yhdistetään hyvinvointialueen järjestämisvastuun alaisuuteen.


Etelä-Savon hyvinvointialueen tulevia palveluja kehitetään hankkeiden ja pilottien kautta monialaisella yhteistyöllä. Työtä jatketaan hankkeiden päättymisen jälkeen hyvinvointialueen valmistelutiimeissä yhdessä eteläsavolaisten asukkaiden, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. 

Sosiaalipalvelut on yksi suuri kokonaisuus, jonka kehittämiseen kannustamme Sinua osallistumaan. 

Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen, miltä sosiaalipalvelujen tulisi näyttää hyvinvointialueella vuonna 2030 ja mitä toiveita vastaajilla on tulevaisuuden palveluihin liittyen.

Kyselyä saa jakaa laajasti koko Etelä-Savon alueelle, jotta mahdollisimman moni eteläsavolainen pääsee vaikuttamaan sosiaalipalvelujen kehitystyöhön. 

Vastausaika on 6.10.-30.11.2021. Kokoamme vastaukset kyselyn päättymisen jälkeen etela-savo.fi sivulle ja hyödynnämme vastauksia hyvinvointialueen valmistelutyössä.


VASTAA KYSELYYN ALTA

Digitukiviikon tarkoituksena on kasvattaa digitaitoja

Ristiinan kotihoito kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Tietokoneet, tabletit, älypuhelimet, älykellot ja monet muut laitteet ovat nykyään arkipäivää ja ne sujuvoittavat normaaleja jokapäiväisiä asioita. Digitalisaatio mahdollistaa muun muassa ruokakauppatilaukset suoraan kotiovelle, yhteydenpidon ympäri maailman sekä monimutkaisten virastoasioiden hoitamisen kätevästi kotisohvalta.


Digi- ja väestöviraston järjestämää Digitukiviikkoa vietetään 30.8.-3.9.2021. Viikon tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta digiosaamisen merkityksestä ja digitaitojen kasvattamisesta. Digitaitoja kehittämällä varmistat, että saat kaiken hyödyn irti laitteistasi! Digitukiviikko on kaikille avoin ja maksuton valtakunnallinen tapahtuma. Viikon ohjelma ja osallistumislinkki ovat nähtävissä tapahtuman Facebook-sivuilla täällä.


Digitaitojen kehittäminen voi tuntua vaikealta ja turhauttavalta yksin, sillä uusia palveluja ja digilaitteita syntyy jatkuvasti. Nuorempi sukupolvi oppii digitaitoja jo ketterästi koulussa, mutta ikääntyvä sukupolvi kohtaa enemmän haasteita digilaitteiden kanssa nopean kehityksen vuoksi. Etelä-Savon sote-uudistuksen digitaito-projekti pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan ja tarjoaa matalan kynnyksen apua ikääntyville henkilöille digitaitojen opettelemisessa.


Digitaito-projektissa on mukana Linkkitiimin Marko Torppala, joka järjestää älypuhelimien ja tablettien käyttöopetusta ikääntyville ihmisille. Koulutukset järjestetään joka tiistai vuoden loppuun saakka klo 14–16 Omatorilla (Porrassalmenkatu 21, 2krs, 50100, Mikkeli. Koulutusten sisältö räätälöidään aina osallistujien digitaitotason mukaiseksi, joten mukaan voi hypätä, vaikka älypuhelimet olisivat täysin uusia tuttavuuksia. Koulutuksissa on mahdollisuus kokeilla maksutta esivalmisteltua tablettia tai älypuhelinta, mikäli omaa laitetta ei ole. Koulutuksiin ei vaadita ennakkoilmoitusta, vaan voit tulla vapaasti paikalle.

Lisätietoja antaa

Paula Pusenius henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Paula Pusenius

Vastuuvalmistelija, tietojohtaminen
040 359 9489
paula.pusenius@etela-savo.fi

ja

Marko Torppala

Linkkitiimi

Digitaitokouluttaja

marko.torppala@linkkitiimi.fi

020 780 9000

Kehitetään yhdessä Etelä-Savon ikääntyneiden palveluja!

Sinä, minä ja me kaikki olemme osaltamme tärkeässä roolissa ikäohjelman toteuttajina. Otetaan vastuuta läheisistämme ja ikäihmisten hyvinvoinnista. Tehdään yhdessä Etelä-Savosta esimerkillinen ikäystävällisyydessä.

Etelä-Savon väkimäärä vähenee ja asukkaiden keski-ikä nousee muuta maata voimakkaammin. Suomeksi sanottuna eteläsavolaisia ikäihmisiä on vuosi vuodelta suurempi joukko. Ikääntyvät henkilöt haluavat yhä kauemmin asua kotona ja he haluavat myös itse valita käyttämänsä palvelut. Palvelujen tulee olla laadukkaita ja niiden tulee tukea jokaisen asukkaan toimintakuntoa parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteiskunnan rahalliset ja henkilölliset resurssit ovat kuitenkin aina rajalliset, eli uusia toimintamalleja on toiveiden täyttämiseksi ja palvelujen turvaamiseksi kehitettävä. Kehittämistä tukee digitalisaatio ja uusi teknologia, jota voidaan hyödyntää myös ikäihmisten palvelutarjonnassa.

Palveluja uudistetaan ja kehitetään Etelä-Savon hyvinvointialueelle ikäohjelman avulla. Etelä-Savon ikäohjelman tavoitteena on tarjota laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja eteläsavolaisille ikäihmisille vuoteen 2030 mennessä. Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelmassa on määritelty painopistealueet, joiden avulla muodostuu jokaisen ikäihmisen yksilöllinen turvakehä.

Ikäohjelman toteuttamiseen tarvitaan useita voimavaroja, joita on edelleen yhdistettävä Etelä-Savon alueella. Mikään taho tai toimija ei pysty toteuttamaan ikäohjelmaa yksin. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia eteläsavolaisia:

 • ikääntyneitä
 • ikääntyviä
 • ikääntyneiden läheisiä
 • kuntia
 • järjestöjä ja yhdistyksiä
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia (julkiset ja yritykset)

Ikäohjelma on osa hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta. Eteläsavolaiset asukkaat ja eri toimijat ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman valmistelevaa työtä hallitusohjelman tavoitteiden pohjalta. Etelä-Savon ikäohjelma on laadittu osallistavissa työpajoissa syntyneiden aineistojen, haasteiden, toiveiden ja mahdollisuuksien pohjalta. Työpajoihin on osallistunut laajasti alueellisia sidosryhmiä ja työtä jatketaan taas syksyllä. Lisäksi Maiju Tarhonen on tehnyt ikäohjelmasta ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön.

Tutustu Etelä-Savon hyvinvointialueen Ikäohjelmaan tästä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/11/ES_ikaohjelma2030_112021.pdf

Tutustu Maiju Tarhosen YAMK opinnäytetyöhön tästä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/06/Maiju_Tarhonen.pdf

Vaikuta ikäohjelman kehittämiseen ja anna palautetta!

Kerro vapaasti, miten kehittäisit eteläsavolaisten ikäihmisten palveluja ja mitä ikäohjelmassa tulisi huomioida.

Kirjoita viestiosioon otsikoksi ”Ikäohjelma”.

Lisätietoja antaa

Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Vastuuvalmistelija, Valvonta ja laadunhallinta, sote-ydintoiminnot
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Eeva Häkkinen

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hyvinvointikoordinaattori

044 351 2321

Sote-uudistus etenee – Etelä-Savo on valmis aloittamaan hyvinvointialueen rakentamisen

Hyvinvointialueen kartta | Etelä-Savon sote-uudistus

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on julkaissut tänään mietintönsä sote-uudistuksesta ja puoltaa sen etenemistä. Etelä-Savon hyvinvointialue perustetaan heti heinäkuun alusta, mikäli sote-lait tulevat voimaan ennen sitä. Eduskunta aikoo hyväksyä lait ensi viikolla.


Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön valmistuminen herättää Etelä-Savon valmistelussa toiveikkuutta.

Yhteisen hyvinvointialueen rakentamista on valmisteltu jo reilun vuoden verran ja uutinen valiokunnan mietinnöistä oli meille erittäin iloinen uutinen. Odotan innolla yhteistyön vahvistumista ja uusien – tulevaisuuden palvelujen kehittämistä, kommentoi Etelä-Savon sote-uudistuksen muutosjohtaja Sami Sipilä

Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustehtävien järjestäminen kunnilta hyvinvointialueille. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimesta vastaa 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.

Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyvät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri, Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä Pieksämäen kaupungin ja Sulkavan ja Rantasalmen kuntien sote-peruspalvelut. Hyvinvointialueen toiminta alkaa vuoden 2023 alusta, joten alueen asukkaiden sote-palvelut pysyvät vielä tässä vaiheessa ennallaan.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on rakentaa jokaiselle hyvinvointialueelle uudet sosiaali- ja terveyskeskukset eli sote-keskukset, jotka palvelevat kaikkia hyvinvointialueen asukkaita tasapuolisesti. Etelä-Savon sote-uudistuksen kehittämishankkeiden ja pilottien kautta on jo kokeiltu uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja hyvinvointialueen asukkaille.

Tulevaisuuden sote-keskus toimii asiakaslähtöisesti monialaisia verkostoja hyödyntäen. Palvelujen saatavuutta on edelleen parannettava ja tarvittaessa ne viedään asiakkaiden elin- ja toimintaympäristöihin, kommentoi Etelä-Savon sote-uudistuksen hankepäällikkö Kirsi Leinonen.

Samoilla linjoilla on myös hankepäällikkö Paula Pusenius, joka on ollut kehittämässä uusia sähköisiä palveluja hyvinvointialueelle. Esimerkiksi nyt kokeilussa olevat digilääkäri- ja chat-palvelut ovat paikasta riippumattomia tulevaisuuden palveluja, joiden avulla on mahdollista lisätä hyvinvointialueen asukkaiden yhdenvertaisuutta ja palvelujen saatavuutta.

Etelä-Savossa on valmisteltu sote-uudistusta vuodesta 2020 uudistustiimin, hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa vankalla yhteistyöllä. Työtä jatketaan lakien hyväksymisen jälkeen väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla, kunnes aluevaltuusto on vaalien myötä valittu ja aluehallitus asetettu vuoden 2022 alkupuolella.

Lisätietoja antaa

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

VT. HYVINVOINTIALUEJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi

Lisätietoja jokaisen hyvinvointialueelle siirtyvän kuntayhtymän, kaupungin ja kunnan tilanteesta antaa kunkin organisaation johto.