fbpx

Etäkotihoitokäyntejä viittomakielelle tulkattuna – valtakunnallisesti uutta aloitettiin Etelä-Savossa

Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen myötä ensimmäiset viittomakielelle tulkatut etäkotihoitokäynnit alkoivat tiistaina 10. toukokuuta 2022. Tavoitteena on, että myös kuulovammaiset viittomakieliset saavat palvelua omalla äidinkielellään. Näin takaamme kaikkien kotihoidon asiakkaiden mahdollisuuden saada tasavertaista palvelua palveluntarpeen mukaan ja asuinpaikasta riippumatta. Viittomakielisen etäkotihoidon asiakkaaksi pääsee palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Etäkotihoidon piirissä on Essoten alueella yli 70 kotihoidon asiakasta. Viittomakielelle tulkattu säännöllinen kotihoidon käynti on valtakunnallisesti uusi palvelu, jossa Etelä-Savo toimii edelläkävijänä. Ensimmäinen asiakas löytyi kotihoidon asiakaskartoituksessa. Asiakaskartoituksessa haettiin jo kotihoidon asiakkaina olevista sellaisia, joiden hoidon tueksi sopii helppokäyttöinen teknologia, kertoo Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen hankepäällikkö Tapani Patosalmi.

Suvanto Care Oy on toimittanut laitteet ja sovellukset, joita hyödyntäen etäkotihoidon työntekijä ottaa yhteyden asiakkaaseen. Yhteiseen keskusteluun liittyy viittomakielen tulkki samaa sovellusta käyttäen. Useimmiten nämä kolme henkilöä sijaitsevat fyysisesti eri paikkakunnilla, mutta teknologian avulla asiakas saa helposti kotihoidon palvelun kotiinsa. Asiakkaalle teknologia on helppokäyttöinen, tulee vain muistaa olla tabletin äärellä sovittuun aikaan. Saman mobiilisovelluksen avulla omaiset voivat saada kuva- ja puheyhteyden ikääntyneeseen.

Palvelun kehittämisen taustalla on ollut huolestuneen omaisen yhteydenotto Kuurojen Liiton aluetyöntekijään, jossa toive oli saada läheiselle palveluasumispaikka. Yhteistyö Kuurojen Liiton, kotihoidon ja hankkeen kanssa on edesauttanut löytämään uusia keinoja kotona asumisen tueksi. Nyt tätä huolta saadaan viittomakielellä tulkatun etäkotihoidon ja omaisyhteyden avulla lievitettyä niin paljon, että toive palveluasumiselle ei ole juuri nyt ajankohtainen.

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke on osa valtakunnallista THL:n KATI -ohjelmaa (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille). Etelä-Savon hanketta hallinnoi Essote, osatoteuttajana on Pieksämäen kaupungin kotihoito. Mallia halutaan laajentaa koko hyvinvointialueelle ja myös valtakunnalliseksi malliksi. Lue lisää Ikääntyneiden tilannekuva -hanke – Etelä-Savon hyvinvointialue (etela-savo.fi)

Lisätietoja antaa:

Tapani Patosalmi

Hankepäällikkö

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke

tapani.patosalmi@etela-savo.fi                     

040 359 8133

Etelä-Savossa kehitetään sosiaalista kuntoutusta

Monilla sosiaalipalvelujen aikuisilla asiakkailla on haasteita selvitä arkipäivän toiminnoista ja sosiaalinen verkosto on kapea. Henkilön toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet, oppimisvaikeudet, köyhyys tai elämässä koetut kriisit. Syrjäytymisvaara on suuri, mikäli henkilö jää koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle sekä ilman sosiaalista tukea.

Hyvinvointialueiden tuottamat palvelut määritellään laissa. Sosiaalihuoltolakiin on kirjattu yleiset sosiaalipalvelut, joista yksi on sosiaalinen kuntoutus. Koko maassa sosiaalista kuntoutusta on tarjolla vain vähän työikäisille sosiaalipalvelujen asiakkaille, ja se on nostettu yhdeksi kehittämiskohteeksi myös Etelä-Savon hyvinvointialueella. Etelä-Savo on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisessa työpajasarjassa, josta saadaan tukea alueelliselle kehittämistyölle.

Sosiaalinen kuntoutus on palvelu, joka räätälöidään jokaiselle asiakkaalle tarpeiden mukaan. Palvelun tavoite voi olla esimerkiksi arjen taitojen oppimisessa, päihteettömyydessä, sosiaalisten suhteiden rakentamisessa tai työelämässä tarvittavien vuorovaikutustaitojen harjoittelussa. Sosiaalinen kuntoutus voi olla yksilötapaamisia sosiaalialan ammattilaisen kanssa tai vertaistuellista ryhmätoimintaa. Sosiaalinen kuntoutus on suunnitelmallinen prosessi, jonka keskiössä ovat asiakkaan omat tavoitteet.

Etelä-Savossa sosiaalista kuntoutusta kehittävät sosiaaliohjaajat Ida Kotro ja Eija Saintula ja asiantuntija Satu Marja Tanttu yhdessä alueen sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Työskentely aloitetaan tarpeen kartoittamisella ja toimintatapojen miettimisellä, kuinka palvelua voidaan jatkossa toteuttaa. Etelä-Savossa sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan koordinointi on puutteellista ja esimerkiksi järjestöjen tarjoamat palvelut eivät välttämättä tavoita asiakkaita tai sosiaalialan ammattilaisia.

Tavoitteena on, että kehittämistyön tuloksena:

 • Sosiaalinen kuntoutus tunnistetaan osaksi hyvinvointialueen palveluvalikoimaa
 • Kokeillaan erilaisia tapoja järjestää sosiaalista kuntoutusta ja tehdään esitys sen järjestämisestä hyvinvointialueella
 • Selvitetään sosiaalisen kuntoutuksen koordinaattorin tarve
 • Kehitetään vertaistoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa osaksi sosiaalista kuntoutusta

Lisätietoja antavat:

Ida Kotro

ida.kotro@etela-savo.fi

Eija Saintula

eija.saintula@etela-savo.fi

Satu Marja Tanttu

satu.marja.tanttu@etela-savo.fi

Terveyssosiaalityö ja -ohjaus osana perusterveydenhuollon vastaanottoa

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma tehostaa monialaista vastaanottotoimintaa. Sosiaaliohjaaja Niina Paakkunainen ja sosiaalityöntekijä Helena Kärkkäinen terveyssosiaalityön yksiköstä edistävät sote-integraatiota Essoten alueella.

Terveyssosiaalityön ja -ohjauksen työtehtäviä ovat esimerkiksi sosiaalinen arviointi, psykososiaalinen tuki, ohjaus ja koordinointi. Sosiaaliohjaajalle on ohjautunut asiakkaita, jotka tarvitsevat apua mm. toimeentuloon, asumiseen, Kelan etuuksiin liittyvissä asioissa, edunvalvontaan ja perhesuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Päätavoitteena on luoda sosiaalityön ja -ohjauksen toimivat rakenteet perusterveydenhuollossa, ja toimia vastaanoton monialaisen tiimin jäsenenä. Kehitystyötä tehdään 17.3.2022 – 31.12.2023, jonka jälkeen toimintamallin on tarkoitus vakiintua pysyväksi käytännöksi, ja sitä voidaan hyödyntää myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Lue lisää pilotista ja sen tavoitteista

Essoten Chatbot mukana Aurora AI-tekoälyohjelmassa

AuroraAI-ohjelma pohjautuu nykyisen hallitusohjelman strategiseen tavoitteeseen elinvoimaisesta Suomesta. AuroraAI-ohjelman päätuotoksena kehitetään AuroraAI-verkko ja AuroraAI-toimintamalli. Ohjelman aikana kehitetään myös uusi osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisohjelma. AuroraAI-verkon tarkoituksena on tehdä arjesta sekä liiketoiminnasta sujuvampaa kytkemällä yhteen erilaiset ja eri paikoissa sijaitsevat palvelut.

Pilotin tavoitteet

Tavoitteenamme on kytkeä AuroraAI-verkkoon Essoten verkkosivuilla oleva Chatbot-palvelu. Etelä-Savon hyvinvointialueen visiona on olla asiakaslähtöinen, rohkea ja digitaalinen. Hyvinvointialueen yhtenä tavoitteena on digitaalisuuden lisääminen ja asiakkaiden tukeminen tarkoituksenmukaisessa ja itseohjautuvassa palvelujen pariin hakeutumisessa. Tätä tavoitetta tuetaan sähköisten kanavien jatkuvalla kehittämistyöllä, jota myös AuroraAI-pilotti tukee.

Kohderyhmä ja pilotin toiminta

Pilotin kohderyhmänä ovat 13–29-vuotiaat nuoret sekä heidän läheisensä. Pilotin tavoitteena on, että Chatbot suosittelee yksilön elämäntilanteeseen sopivia matalan kynnyksen palveluita joko paikallisesti tai valtakunnallisesti. Palvelujen suosittelu aloitetaan Mikkelin alueen nuorten palveluista ja työtä tehdään yhdessä Mikkelin Ohjaamo Olkkarin kanssa. Yhteistyöllä tässä pilotissa Ohjaamon kanssa tavoitellaan myös alueen digipalvelujen kehittämistä ja kohdentamista paremmin Etelä-Savon nuorille.

Palveluun pääsee Essoten verkkosivujen Chatbot-palvelun kautta (www.essote.fi). Valitse painike Haluan lisätietoa palveluista ja kirjoita Virtuaaliapuri Essille viestiksi AuroraAI.

Lisätietoja:

Anni Sormunen

ICT-asiantuntija

040 359 8000

anni.sormunen@etela-savo.fi

Essoten Chat-palvelu uudistuu!

Essoten Chat-palvelu on ollut toiminnassa jo yli 10 kuukautta ja uuden vuoden kunniaksi se saa uuden ulkoasun. Chat-ikkuna muuttuu yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi sekä samalla Chatbot-Essi ylennetään Virtuaaliapuriksi. Virtuaaliapuri Essi ottaa edelleen asiakkaat vastaan palvelussa, mutta ohjaa nyt tehokkaammin eteenpäin sähköiseen ajanvaraukseen, keskustelemaan Digihoitajan kanssa ja Digilääkäripalveluun. Essi auttaa myös, mikäli asiakas etsii lisätietoa palveluistamme.

Kuvakaappaus Essoten nettisivujen etusivulta.

Digihoitajat ovat paikalla Chat-palvelussa arkisin klo 8–15 ja Digilääkäri palvelee joka päivä klo 06–24

Chat-palvelun kautta saat apua mm. seuraavissa asioissa:

 • Yleinen, kiireetön terveysneuvonta ja ohjaus
 • Vanhus- ja vammaispalvelujen kiireetön neuvonta ja palveluohjaus
 • Työikäisten sosiaalityön yleinen neuvonta ja ohjaus
 • Neuvolapalvelujen kiireetön palveluohjaus ja neuvonta
 • Raskaana olevien ja synnyttäneiden äitien kiireetön palveluohjaus ja neuvonta
 • Suun terveydenhuollon kiireetön palveluohjaus ja neuvonta
 • Ajan varanneille sydäntoimenpiteisiin liittyviin kysymyksiin (sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen, tahdistimeen ja rytminsiirtoon)

Chat- ja Chatbot-palvelu käynnistettiin maaliskuussa 2021 osana Etelä-Savon hyvinvointialueen pilottia, jonka tarkoituksena oli testata uuden teknologian toimivuutta sekä monipuolistaa digiasioinnin keinoja. Pilotti päättyi joulukuussa 2021, jonka jälkeen sen onnistumista arvioitiin ja hyvien tulosten johdosta Chat-palvelu päätettiin siirtää vakituiseksi toiminnaksi Essotessa.

Vuoden 2021 aikana Chatbot-palvelua käytettiin yli 49 000 kertaa ja näistä käynneistä yli 6 200 ohjattiin Chat-keskusteluiksi ammattilaisille. Palvelun numeropalautteen keskiarvo vuodelta 2021 oli 7.1 (asteikko 0–10).

Lisätietoja antaa

Anni Sormunen | Henkilökunta

Anni Sormunen

ICT-asiantuntija
040 359 8000
anni.sormunen@etela-savo.fi

Etelä-Savon tulevaisuuden sote-keskus tukee kliinisen farmasian edistämistä hyvinvointialueella

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus-hanke käynnistää pilotin, jossa kehitetään hyvinvointialueen sairaalafarmasiaa. Pilotti käynnistyy 1.1.2022 ja päättyy vuoden loppuun mennessä. Pilottiajaksi on palkattu farmaseutti Milja Paajanen, joka toimii kliinisen farmasian asiantuntijatehtävissä. Työtehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • lääkityslistan tarkistaminen (ml. lääkelistan ajantasaistaminen)
 • lääkehoidon arvioinnit yhteistyössä lääkärin kanssa
 • potilasohjaukset
 • kotiutusprosessiin osallistuminen tarvittaessa
 • osastojen lääkemenojen seuranta
 • lääkitysturvallisuusilmoitusten käsittely (Haipro)
 • moniammatillinen yhteistyö
 • kliinisen farmasian verkostoyhteistyö
 • terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden perehdytys

Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja tukea sairaala-apteekin toimintoja sekä osastotoimintaa

Pilotissa pyritään lisäksi turvaamaan laajentuva kliininen farmasia sekä luomaan säästöjä ja positiivista kustannusvaikuttavuutta Essotelle.

Kliinisen farmasian avulla potilaiden hoitojaksot sairaalassa lyhenevät ja vähenevät, kun lääkitykseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Kliininen farmasia on tarkoitus saada toimimaan perusterveydenhuollosta aina potilaan kotiin asti.

 • Potilaan tullessa sairaalaan hänen lääkityksensä tarkistetaan ja kirjataan (ajantasaistetaan) potilastietojärjestelmään. Kotiutumisvaiheessa hän saa ohjauksen myös kotilääkitykseensä, kertoo apteekkari Jouni Asikainen.

Kliininen farmasia hyödyttää hoitajia ja lääkäreitä heidän työssään, koska heille jää enemmän aikaa suoraan potilastyöhön. Lisäksi sairaala-apteekin toiminta tehostuu ja apteekki pystyy kehittymään esim. lisäämällä lääkeautomaatiota koko hyvinvointialueelle.

Pilotissa kehitettävien toimintamallien onnistumista mitataan lääkehoidon kokonaisarvioiden määrällä ja osastojen lääkemenojen kehityksellä sekä sen heijastevaikutuksella apteekin varastonarvoon. Lisäksi seurataan lääkityksiin liittyvien Haiprot-ilmoitusten kehitystä.

Pilotin avulla saadaan kliinisen farmasian toimintamalli tulevalle hyvinvointialueelle

Tämä mahdollistaa alueellisten moniammatillisten tiimien perustamisen, jotka muodostaisivat farmaseutti, hoitaja, lääkäri sekä tarvittava terveydenhuollon ammattilainen. Moniammatilliset tiimit ovat ensimmäinen askel hyvinvointialueen kattavaan kliinisen farmasian verkostoon, jonka avulla koko alueen potilaiden lääkitykset saadaan tarkistettua ja potilaiden tiedot pysyisivät ajan tasalla riippumatta asiointipaikasta.

Lisätietoja antaa

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi

Jouni Asikainen
Apteekkari, Essote
jouni.asikainen@essote.fi
044 351 2473 

Juha Hyyryläinen
Proviisori, Essote
juha.hyyrylainen@essote.fi
044 351 2354

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Etelä-Savon hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen järjestämiseen!

Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueelle siirtyy 7 eri organisaatiota, joiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut yhdistetään hyvinvointialueen järjestämisvastuun alaisuuteen.


Etelä-Savon hyvinvointialueen tulevia palveluja kehitetään hankkeiden ja pilottien kautta monialaisella yhteistyöllä. Työtä jatketaan hankkeiden päättymisen jälkeen hyvinvointialueen valmistelutiimeissä yhdessä eteläsavolaisten asukkaiden, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. 

Sosiaalipalvelut on yksi suuri kokonaisuus, jonka kehittämiseen kannustamme Sinua osallistumaan. 

Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen, miltä sosiaalipalvelujen tulisi näyttää hyvinvointialueella vuonna 2030 ja mitä toiveita vastaajilla on tulevaisuuden palveluihin liittyen.

Kyselyä saa jakaa laajasti koko Etelä-Savon alueelle, jotta mahdollisimman moni eteläsavolainen pääsee vaikuttamaan sosiaalipalvelujen kehitystyöhön. 

Vastausaika on 6.10.-30.11.2021. Kokoamme vastaukset kyselyn päättymisen jälkeen etela-savo.fi sivulle ja hyödynnämme vastauksia hyvinvointialueen valmistelutyössä.


VASTAA KYSELYYN ALTA

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava hoitaja, esimies tai vastuulääkäri – Tule mukaan kehittämään työnkuvaasi!

Etelä-Savon sote-uudistuksen pilotissa pyritään kehittämään ja yhtenäistämään perusterveydenhuollon toimintamalleja, jotta rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien hoitajien osaamista voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin.

 • Toiminta on ollut käynnissä aiemmin vain Essoten alueella, mutta laajennamme työtä koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Rakennamme uusia toimintamalleja verkostomaisella yhteistyöllä ja tarvitsemme nyt innokkaita sote-alan ammattilaisia mukaan kehitystyöhön, kertoo Elisa Lajunen Etelä-Savon hyvinvointialueelta.

Voit osallistua pilotin kehitystyöhön, jos olet rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava hoitaja, esimies tai vastuulääkäri. Voit työskennellä missä tahansa Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyvässä organisaatiossa.

Toimintamalleja kehitetään työpajojen avulla, joita järjestetään useita vuoden 2021 aikana. Seuraava työpaja järjestetään 2.11.2021 Teams-kokouksena, jossa luodaan verkostoyhteistyölle puitteet (otetaan käyttöön yhteinen Teams-kanava) ja kuvataan asiakaspolkuja.

Ilmoittaudu mukaan täältä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CcKmsbWVSEqUZ0X0ezw5OKvn8bkyR1NEn4DZPMHkwMhUN1k1SjlUNzFIV0JIUExPQTJOUEFUSDRVUC4u

Lue lisää pilotista täältä: https://etela-savo.fi/pilotit/rajatun-laakkeenmaaraamisoikeuden-parempi-hyodyntaminen-pilotti/

Lisätietoja antaa:

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi

Taru Luukkola
Diabeteshoitaja, SHLM, Kliininen asiantuntija YAMK (opiskelija)
AA2980@student.jamk.fi

Markus Tuulikallio
Sairaanhoitaja, SHLM, Kliininen asiantuntija YAMK (opiskelija)
AA3860@student.jamk.fi

Essoten Chat-palvelu laajenee jälleen ja etsii uutta nimeä!

Essoten Chat-palvelusta löytyy jatkossa myös Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelut sekä yhteydenottokanavat. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääset asioimaan Chat-palvelussa Terveyspalvelut-valintapainikkeen alta. Chatbot ohjaa aihealueittain sekä ikäryhmittäin eteenpäin palvelussa ja vie oikean tiedon äärelle.

Chatbotin avulla voit saada vastauksen myös muihin etsimääsi kysymyksiin kellonajasta riippumatta. Chatbot ehdottaa sopivia aihealueita valintapainikkeiden avulla ja Chat-huoneiden ollessa kiinni, Chatbot ohjaa muihin yhteydenottokanaviimme.

Osallistu Chatbotin nimeämiseen

Tarvitsemme sinun apuasi Chatbotin nimeämisessä! Osallistu nimen valintaan alla olevan linkin kautta. Voit äänestää sopivaa nimeä tai ehdottaa jotain uutta vaihtoehtoa. Viimeinen äänestyspäivä on 30.9.

https://forms.office.com/r/0sPH8hEHhm

Lisätietoja Chatista antaa

Anni Sormunen | Henkilökunta

Anni Sormunen

ICT-asiantuntija
040 359 8000
anni.sormunen@etela-savo.fi

Haavakoulutuspilotille toivotaan jatkoa ja laajentamista koko alueen toimipisteisiin

Etelä-Savon sote-uudistuksen haavahoidon pilotissa edistetään haavahoidon osaamista Essoten alueella. Kevään ja kesän aikana pilotin projektiryhmä on järjestänyt haavahoidon koulutuksia Essoten asumispalveluyksiköissä. Koulutukset räätälöitiin aina yksiköiden tarpeiden mukaisesti ja ne sisälsivät muun muassa aseptiikkaa haavanhoidossa, tyypillisimpiä haavoja ja niiden hoitoa sekä ennaltaehkäisyä, haavan vaiheiden tunnistamista ja haavahoidon kirjaamiskäytäntöjä.

Koulutuksen onnistumisesta kerättiin tietoa kyselyn avulla, jonka tulokset olivat hyvin positiivisia. Kaikki vastaajista kokivat koulutuskäynnin edistävän haavahoidon osaamista. Suurin osa vastaajista arvioikin, että heidän haavahoitonsa perusosaaminen oli hyvää, mutta lisäkoulutus koettiin tarpeelliseksi. Ohjausvierailulla ja konsultaatioiden yhteydessä tuli esille tarve jatkossakin yksiköihin jalkautumiselle sekä matalan kynnyksen konsultaatiolle.  

 • Toivon pilotille jatkoa! Nyt selkeä yhteyshenkilö keltä kysyä neuvoa. Lisäksi ns. haavanhoitajan käynti säännöllisesti talossamme olisi erityisen hyvä asia ja tämä on paras tapa oppia, kertoo koulutukseen osallistunut henkilö.
 • Kentälle jalkautuminen on ollut mielekästä ja meitä on odotettu. On ollut mukava jakaa omaa asiantuntijuutta sekä kehittää uutta konseptia ja uusia toimintamalleja. Tämän jälkeen ammattilaiset ovat ottaneet tarvittaessa matalalla kynnyksellä yhteyttä haavanhoidossa, kertovat pilottityöntekijät.

Syksyn aikana jatketaan ohjausvierailuja Essoten kotihoidon yksiköissä. Lisäksi järjestetään kohderyhmän haavayhdyshenkilöille workshop-koulutuksilla. Ohjaus- ja koulutusvierailujen lisäksi pilotti julkaisee yhteensä 5 haavainfoa, jotka julkaistaan Essoten intrassa. Näistä ensimmäinen on julkaistu kesällä ja toinen tietoisku on luettavissa tämän tiedotteen lopuksi.

Lisätietoja antavat:

Sirpa Roitto

Haavahoidon asiantuntija / Sairaanhoitaja (AMK)  

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

040 359 7270

sirpa.roitto@essote.fi

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi

Haavahoidon tietoisku 2: Laskimoperäinen alaraajahaava

 • Sääressä on usein turvotusta ja ihomuutoksia, kuten ihottumaa tai suonikohjuja
 • Sijaitsee tavallisesti säären alakolmanneksella
 • Raajan iho on lämmin
 • Haava on erittävä, kostea ja matalapohjainen
 • Kipu helpottaa raajaa nostamalla
 • Kiireellisyys 8–30 vrk eli lääkärin konsultaatio haavadiagnoosin saamiseksi ja jatkohoidon suunnittelemiseksi. Selvitetään perussairauksien vaikutus haavahoitoon kuten sydämenvajaatoiminta ja diabetes
 • Haavan syntyyn vaikuttaa yleisimpänä laskimoiden vajaatoiminta sekä lisäksi vähäinen liikunta ja ylipaino.
 • Ennaltaehkäisyyn ja hoitoon käytetään kompressiosidontoja ja hoitosukkia