fbpx

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke päättyy vuoden lopussa ja toimintamalleja juurrutetaan hyvinvointialueelle

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke on loppusuoralla. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa ja jatkosuunnitelmia tehdään parhaillaan.

Työkyvyn tuen palvelu

Työkyvyn tuen palvelu on ollut osa Essoten vastaanottopalveluja jo hyvän aikaa ja toimintamallia päivitetään tilanteen edelleen kehittyessä. Henkilöstötilanne on parantunut, kun kaksi työkykylääkäriä aloitti työnsä elokuussa, lisäksi hankkeessa työskentelee terveydenhoitaja ja työkykykoordinaattori.

Palvelun kehittäminen suuntautuu kohti hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen valmistelun ja verkoston kanssa käydään keskustelua siitä, miten toimintamallin juurruttaminen Etelä-Savon hyvinvointialueelle toteutetaan.

Elintapaohjaus

Hankkeen elintapaohjauksessa ei aloiteta enää uusia asiakkuuksia, vaan meneillään olevat ohjausprosessit pyritään päättämään vuoden loppuun mennessä.  Viimeisiä mittaukset ja arvioinnit ovat vielä kesken. Syksyllä ei ryhmätoimintoja enää ole. Asiakkuuksia on hankeaikana kertynyt 31 ja niistä tehdään yhteenveto syksyn tapahtumiin.

Elintapaohjauksessa keskustellaan, miten hankkeen asiakasryhmä olisi huomioitava jatkossa hyvinvointialueen elintapaohjauksessa, ja minkälaisen verkoston asiakkaiden elintapaohjaus tarvitsee. Tällä hetkellä toimintamallit ovat hyvinvointialueella erilaisia, joten yhtenäistämistä on tehtävä. Mikkelin työttömät ry:n vapaaehtoistoimijat ovat tulossa mukaan yhteistyöverkostoon.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus hankkeessa on edennyt niin, että asiakkuuksia on ollut 33 ja heistä 7 on työllistynyt. Toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia on yksi. Yrityksiä on kontaktoitu 52 ja rekrytointeja on valmisteltu myös Essoteen. Työhönvalmennuksessa ei enää aloiteta uusia asiakkuuksia, vaan pyritään saattamaan alkaneet prosessit loppuun. Asiakkuuksien ohjautumista hankkeen päättymisen jälkeen valmistellaan vielä, sillä prosessien kestot ovat eri mittaisia.

Työhönvalmennuksen jatkuvuus vaatii paljon pohjustamista, sillä tällä hetkellä se ei ole osa Essoten palvelutarjontaa omana toimintanaan. Valmistelussa olevan lainsäädännön näkökulmasta näyttäisi siltä, että palvelu sijoittuisi aikuissosiaalityöhön, mutta varmuutta siitä ei vielä ole. Hankkeessa on ollut käytössä laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus, jonka toimivuus on voitu osoittaa, mutta sen resurssointi tulevalla hyvinvointialueella ei ole vielä valmis.

Kehittämistyö jatkuu edelleen

Työkykyhankkeen syksy on kiivas ja mielenkiintoinen, ja tulevaisuudesta odotetaan samanlaista. Hankkeen verkoston toimijoilla on tulevina vuosina useita uudistuksia tiedossa jo nyt, ja ne vaikuttavat verkoston usean toimijan palveluihin. Keskustelu hankkeen työntekijöiden roolista sekä asiakkaiden ohjautumisesta jatkuu, ja mahdollisuuksia jatkaa aloitettua kehittämistyötä hankerahoituksella tulevina vuosina kartoitetaan parhaillaan.

Syksyn 2022 tapahtumat:

Tervetuloa kuulolle ja kantamaan korsia yhteiseen kekoon!

Lisätietoja:

Petri Laitinen
Hankepäällikkö
petri.laitinen@etela-savo.fi
040 656 7422

Etelä-Savon hyvinvointialueen Työkykyohjelman Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke eteni alkuvuodesta odotusten mukaisesti

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeen vuosi 2022 on ollut toiminnan täyteinen. Jo marraskuussa 2021 nähtiin, että kevät 2022 tulee olemaan erittäin vilkas ja tämä on toteutunut yli odotusten.

Hallinnollisesti haasteellisinta on ollut tietosuojaan liittyvät kysymykset, jotka vaativat myös valtakunnallisesti huomiota työkyky- ja työllisyyspalvelujen kehittämisessä; kaikilla 22 työkykyohjelman hankkeilla on sama haaste. Lisäksi 1.5.2022 alkanut pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käyttöönotto vaikuttanee palvelujen kehittämiseen.

Työkyvyn tuen palvelu

Työkyvyn tuen palvelu on ollut toiminnassa alkuvuoden 2022 ajan ja toimintamalli on tällä hetkellä käytössä Mikkelissä. Asiakasmäärä on kevään aikana ollut nousujohteinen ja asiakkaat ovat löytäneet palvelun helposti. Hankkeen työkykykoordinaattorin työpanosta kohdennetaan työkyvyn tuen palvelun kehittämiseen Essoten muihin toimipisteisiin ja kohti hyvinvointialuetta syksyn 2022 aikana. Palveluun on rekrytoitu perusterveydenhuollonvastaanottoalueelle kaksi työkykylääkäriä ja terveydenhoitajaa. Lisäksi työkykykoordinaattorin rekrytointi on käynnissä. Suunnitelmissa on rekrytoida vielä yksi terveydenhoitaja ympäristökuntien palvelujen tueksi.

Työkyvyn tuen palvelu jalkautui 12.5.2022 Uutta elämää Groupin tiloihin tavoittaakseen henkilöitä, jotka eivät hakeudu palveluun perinteistä reittiä pitkin ottamalla yhteyttä perusterveydenhuollon vastaanottoon. Tarkoituksena on jatkaa jalkautumista ja toteuttaa se myös kuntakokeilussa. Palvelun kehittämisverkosto jatkaa työtään syksyllä, sillä työkykyyn ja työllistymiseen liittyviä valtakunnallisia muutoksia on tulossa parin seuraavan vuoden aikana ja niihin halutaan varautua.

Elintapaohjaus

Hankkeen elintapaohjaukseen asiakkaat ovat ohjautuneet työkyvyn tuen palvelusta, Verveltä, Uutta elämää Groupilta, nuorten työpajalta ja kuntakokeilusta. Useampi kuin 50 henkilöä on tutustunut palveluun yksilö- ja ryhmäohjauksissa, mutta kaikki kontaktit eivät ole johtaneet elintapaohjauksen prosessin käynnistymiseen. Hankkeessa on hyödynnetty etäohjauksen menetelmiä, jolloin asiakkuuksia on voitu toteuttaa muuallakin kuin Mikkelin kaupunkialueella. Yhteistyöverkostossa on mukana myös Ohjaamo Olkkari nuorten tavoittamiseksi.  Elintapaohjauksen verkoston yhteistyönä järjestettiin liikuntapainotteinen liikuntapäivä 6.5.2022 Kalevankankaan ulkoilualueella ja osallistujia tapahtumassa oli n. 100.

Elintapaohjauksen asiakasmäärätavoitteet tullaan saavuttamaan ja asiakaskokemuksia analysoidaan syksyllä. Painopiste hankkeessa siirtyy vähitellen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen hyvinvointialueella.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksen palveluihin on osallistunut kevään aikana 19 asiakasta, jotka ovat ohjautuneet palveluun suurimmaksi osaksi kuntakokeilusta, TYPistä, aikuissosiaalityöstä, työkykykoordinaattorilta ja Uutta elämää Groupilta.  Yhteistyötä on tehty myös osaamiskeskus Kipinän kanssa kehitysvammaisten työllistämisessä, minkä tiimoilta kaksi henkilöä on työllistynyt.

Essoten kanssa on aloitettu yhteistyö, jonka tarkoituksena on, että osatyökykyiset työllistyisivät tai aloittaisivat työkokeilun. Tällä hetkellä on menossa pilotti, jossa selvitetään kuulovammaisten soveltuvuutta välinehuollon tehtäviin. Tämä toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Työhönvalmennuksessa haasteina ovat olleet Mikkelin kaupungin yt-neuvottelut, pandemia, ja Ukrainan sota. Yrityksiin ja kaupungille on ollut vaikea saada henkilöitä edes työkokeiluun. Työllistymispaineet kohdistuvat syksyyn, sillä kesäkausi on muutenkin haastavaa aikaa työkokeiluille lomakaudesta johtuen. Näistä tekijöistä huolimatta tavoiteltu asiakasmäärä näyttää toteutuvan.

Lue lisää kuntakokeilusta.

Lisätietoja:

Sari Vauhkonen | Henkilökunta

Sari Vauhkonen

Työkykykoordinaattori
040 359 7889
sari.vauhkonen@etela-savo.fi
Heikki Huttunen henkilökuva

Heikki Huttunen

Elintapaohjaaja
040 656 7299
heikki.huttunen@etela-savo.fi
Susanna Lempinen | Henkilökunta

Susanna Lempinen

Elintapaohjaaja
040 359 7962
susanna.lempinen@etela-savo.fi

Anneli Tanttu

TYÖHÖNVALMENTAJA
040 359 7938
anneli.tanttu@etela-savo.fi

Anu Metsätalo

TYÖHÖNVALMENTAJA
040 359 7960
anu.metsatalo@etela-savo.fi
Petri Laitinen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Petri Laitinen

Hankepäällikkö
040 656 7422
petri.laitinen@etela-savo.fi

Työkyvyn tuen palvelu osaksi perusterveydenhuollon vastaanottoa ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke vahvistavat ja kehittävät monialaista vastaanottotoimintaa sekä työkyvyn tuen palveluja työkykykoordinaattorin ja terveydenhoitajien avulla.

Työkyvyn tuen palvelun tavoitteet

Työkyvyn tuen palvelun tavoitteena on rakentaa monialainen toimintamalli Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen. Kehitystyötä tehdään tiiviisti vuoden 2023 loppuun, jonka jälkeen toimintamallin on tarkoitus vakiintua pysyväksi käytännöksi ja laajentua myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

 • Palvelun saatavuus kuukauden sisällä
 • Selvitetään ja arvioidaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä
 • Edistetään työllistymistä ja madalletaan työllistymisen esteitä
  – Kyseessä on täsmätyökyky, eli ihmisen ja työn suhde. Toisin sanoen oikeassa tehtävässä ihminen on täysin työkykyinen omine puutteineen ja vahvuuksineen.
 • Työkyvyn tuen palvelun integrointi moniammatilliseen vastaanottotoimintaan

Terveydenhoitajan työtehtävät

 • alkukartoitukset puhelimella
 • terveystarkastus vastaanotolla/eVastaanottona
 • työparityöskentely (yhteisvastaanotto)
 • palveluohjaus ja jatkosuunnitelmat
 • asiantuntijana työkykytiimissä ja työkyvyn tuen tiimissä

Työkykykoordinaattori Sari Vauhkonen kertoo, että työkyvyn tuen palvelut jalkautuvat asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi yhdistyskumppanin Uutta Elämää Groupin tiloihin (3.sektori). Terveydenhoitajat Pia Lahikainen ja Tarja Särkkä ottavat asiakkuuden haltuun alkukartoituksella, jonka asiakas varaa sähköisesti tai puhelimella ja kartoitus tehdään näppärästi etänä. Tarja kuvaa asiakkaaksi tuloprosessia toimivaksi, koska asiakas itse varaa ajan ja sitoutuu sen myötä palveluun. Alkukartoituksen jälkeen asiakas ohjautuu terveydenhoitajalle tai työkykykoordinaattorille asiakkaan tilanteen mukaan. Asiakkaalle pyritään aina antamaan seuraava ajanvaraus (jos se on tarpeen) edeltävällä yhteydenotolla. Ammattilaisten tukena toimii monialainen työkykytiimi, johon kuuluu terveydenhuollon, lääketieteen, sosiaalihuollon ja kuntoutuspalvelujen ammattilaisia.

Kuvassa terveydenhoitajat Pia Lahikainen, Tarja Särkkä ja työkykykoordinaattori Sari Vauhkonen

Lisätietoja:

Sari Vauhkonen

Työkykykoordinaattori
040 359 7889
sari.vauhkonen@etela-savo.fi

Elisa Lajunen

Asiantuntija

040 359 7008

elisa.lajunen@etela-savo.fi