fbpx

BLOGI: Osallinen ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta

Etelä-Savon asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Hyvinvointialueen on pidettävä huolta monipuolisista ja yhdenvertaisista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Osallisuus on aluekehityksen keskeisiä voimavaroja. Osallisuuden edistämisen valmistelu on aloitettu. Työn pohjana on Etelä-Savon osallisuusohjelma, joka on tehty Etelä-Savon maakuntaliitossa. Nyt työ päivitetään vastaamaan hyvinvointialueen tarpeita.

Asukkaiden äänen yhdenvertainen kuuleminen ja tämän kytkeminen olemassa olevaan päätöksenteon rakenteeseen edellyttää uusien kuulemisen, kohtaamisen ja vaikuttamisen rakenteiden sekä tapojen luomista. Osallisuus on osa kansanvaltaa ja demokratian toteutumista. Se vahvistaa luottamusta hallintoon ja luo tasa-arvoa sekä eheyttä.

Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuuden tunnetta

Osallisuuden vahvistaminen tukee asiakaslähtöisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista. Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiassa asiakaslähtöisyys tarkoittaa kaikkien yksilöiden aitoa osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omiin sosiaali- ja terveyspalveluihinsa.

Asiakkaat ovat palveluiden kehittäjiä, arvioijia ja toimijoita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuksia arvioidaan asiakkaan todellisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Uudet palveluratkaisut valitaan asiakasta ajatellen.

Etelä-Savon hyvinvointialueella on jo olemassa erilaisia asukasfoorumeita ja asiakasraateja, joiden toimintaa pyritään entisestään vahvistamaan. Myös kokemusasiantuntijuus nähdään tärkeänä voimavarana tulevaisuudessakin.

Valmisteilla oleva keskitetty asiakasohjaus on vastaus moniin asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen liittyviin kysymyksiin. Tarkoituksena on, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi. Asiakkaalle tarjotaan myös mahdollisuus tehdä valintoja ja vaikuttaa palveluihin.

Osallistaminen tuo arvokasta tietoa hyvinvointialueen valmisteluun

Osana perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipakettia perheille toteutettiin helmikuussa 2022 kysely, johon saatiin lähes 600 vastausta. Kyselyn tulokset huomioidaan hyvinvointialueen valmistelussa. Lisäksi toteutamme pienempiä kyselyjä toiminnan suunnittelun tueksi. Näistä esimerkkinä on perheiden toiveiden kartoittaminen avointen perheiltojen osalta.

Perhekeskustoiminnassa ja erityisesti kohtaamispaikkatoiminnassa on tulossa osallisuusviikko syksyllä 2022. Samaan aikaan toteutetaan myös Aito kohtaaja -kampanja. Lisäksi kehittäjävanhempia on ollut mukana kehittäjäryhmissä, Ohjaamo-palveluluiden valmistelu on aloitettu ja yhteistyötä on tehty mm. romaniasioiden neuvottelukunnan kanssa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa ensimmäisenä kaikista valtakunnan hyvinvointialueista. Myös vanhus- ja vammaisneuvostot aloittavat toimintansa kevään aikana. Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelma on tehty vuoteen 2030 saakka.

Haluamme myös varmistaa, että asukkaat löytävät tarvitsemansa ajantasaisen tiedon helposti ja saavat tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti. Hyvinvointialueelta tämä vaatii esimerkiksi ajantasaista ja monipuolista tiedottamista, sujuvia sähköisiä palveluita ja ymmärrettävää kieltä. 

Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyö on tärkeää

Etelä-Savossa on nimetty alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Koko alueen kattavan rakenteen valmistelu on käynnissä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on turvata järjestöjen toimintaedellytykset jatkossakin. Tähän työn alla on järjestötyön suunnitelma.

Osallisuuteen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyy oleellisesti myös yhdyspintatyö. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liittymäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Keskeinen kumppani yhdyspintatyössä ovat alueen kunnat. Hyvinvointialueelle on jo muodostettu yhdyspintarakenteiden tavoitekuvaa ja jäsennetty keskeisiä muutoskohteita. Tarkoituksena on luoda toimintamallit ja rakenteet parhaan mahdollisen Etelä-Savon hyvinvointialueen luomiseksi.

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua halutaan tehdä rohkeasti, joten tilaus on myös uusille innovaatioille ja kokeilevalle toimintakulttuurille on olemassa.

Milla Ryynänen henkilökuva

Milla Ryynänen

Palvelualuepäällikkö, lapsiperhepalvelut
040 656 7488
milla.ryynanen@etela-savo.fi