fbpx

Etelä-Savon maakunnan ikäohjelma – blogi

Rakennetaan yhdessä kestävää ja laadukasta ikääntyneiden palvelukokonaisuutta

Ikäohjelman tavoitteena ja tarkoituksena on iäkkäiden henkilöiden yhdenvertaisten, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen turvaaminen Etelä-Savon alueella. Tavoitteena on myös vahvistaa palvelujen laatua ja yhdenvertaistaa palvelujen saatavuutta. Ikäohjelman laatimista ohjaa Vanhuspalvelulaki ja sen laatiminen on osa hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistusta. 

Etelä-Savon alueen ikäohjelman laatimista ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön laatimat raportit Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 ja Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 – 2023. Näistä julkaisuista nousevat keskeiset vaikuttavuustavoitteet hyvän ikääntymisen turvaamiseksi (STM 2020).

  • Työikäisten toimintakyky parantunut ja työurat pidentyneet
  • Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään
  • Vapaaehtoistyöllä on vakiintunut asema yhteiskunnassa
  • Digitalisaatio ja uudet teknologiat ovat lisänneet hyvinvointia
  • Palvelujärjestelmä on yhdenvertainen, koordinoitu ja kustannustehokas
  • Asuminen ja elinympäristöt ikäystävällisiä

Ikäohjelman tarkoitus on osaltaan STM:n (2020) raportteja mukaillen edistää Etelä-Savon alueella iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta elää ja asua turvallisesti heille soveliaissa monimuotoisissa asumisympäristöissä sekä saada yksilöllisiä tarpeitaan vastaavia palveluja. Tavoitteena on myös parantaa kotiin annettavien palvelujen laatua ja saatavuutta.

Ikäohjelman laadinnassa on hyödynnetty laajaa taustamateriaalia, mitä rakennettiin edellisessä sote-valmistelussa muutosagentti Irma Ahokas-Kukkosen johdolla. Lisäksi tehtiin NHG:n johdolla skenaariolaskelmat, miltä näyttää palvelurakenne nyt ja tulevaisuudessa niin talouden kuin toiminnan näkökulmasta. Taustamateriaalit ja laskelmat ovat auttaneet linjaamaan strategisesti, kuinka rakennetaan yhdessä kestävää ja laadukasta tulevaisuuden palvelua aina vuoteen 2030 asti.  

Tavoitteena on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut.  Pääpaino on ennakoivissa palveluissa, jotta ikääntyneet ihmiset mahdollisemman pitkään pysyvät toimintakykyisenä ja mahdollisimman omatoimisina. Oikea-aikainen ohjaus ja neuvonta sekä palveluohjaus on tärkeässä roolissa. Kun iäkäs ihminen asuu kotona, hänen tukenaan on verkosto, jossa on mukana ammattilaisia, läheisiä ja vapaaehtoisia. Välimuotoisia, yhteisöllisiä  asumisen ratkaisuja tuodaan enemmän ympärivuorokautisen asumisen rinnalle. Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon turvaudutaan, kun  kotona asuminen ei ole enää turvallista eikä onnistu kotiin annettavien palvelujen turvin.  Tulevaisuudessa tarvitaan räätälöityjä, tarpeen mukaisia palveluita.

Tavoitteeseen pääsy edellyttää uudenlaista asennetta ja innovatiivisuutta, tiedolla johtamista ja yhteistyötä yli sektori- ja ammattirajojen sekä monenlaisia palveluja ja teknologisia ratkaisuja tukemaan ja täydentämään toisiaan. (THL: Muuttuvat vanhuspalvelut 2020).

Ikäohjelmaa on muodostettu yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialueen toimijoiden kanssa ja tärkeässä roolissa ovat olleet  mm. vanhusneuvoston edustajat.  Ikäohjelmaa kokosi ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija Maiju Tarhonen yhteistyössä ja työ jatkuu rakenneuudistuksen vastuuvalmistelijan ja hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen toimesta syksyllä 2021. Maiju Tarhosen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö valmistui keväällä 2021. Opinnäytetyö on nähtävissä täällä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/06/Maiju_Tarhonen.pdf

Ensimmäisessä Ikääntyneiden työpajassa, joka järjestettiin 23.9.2020 tarkasteltiin tulevaisuuden sote-keskuksen palveluja ja arvoja, jotka ohjaavat palveluiden tuotantoa. Etelä-Savon alueella ikääntyneiden palveluiden keskeiset arvot ja eettiset periaatteet nousivat ensimmäisen työpajan tuloksista: Arvot ja periaatteet ovat asiakaslähtöisyys, toimintakyky, turvallisuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus ja esteettömyys.

Keskeistä on luoda, ylläpitää ja säilyttää vanhustyön positiivinen imago, jotta tulevaisuudessa Etelä-Savossa on ammattiosaajia.

Toisessa työpajassa tarkasteltiin ehdotusta ikäohjelman strategisiksi tavoitteiksi ja keskusteltiin, kuinka yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin on mahdollista päästä. Tavoitteet arvioitiin haasteellisiksi, mutta saavutettavissa oleviksi. Lisätietoa ikäohjelman sisällöksi tuotti työpajaan kutsutuille jälkikäteen lähetetty sähköinen kysely ikääntyneiden palvelustrategiaan sitoutumisesta ja strategiaa koskevista kehittämisehdotuksista. Työpajakeskustelut ja kysely analysoitiin sisällön analyysillä, jonka jälkeen ikäohjelmalle muodostettiin kuusi painopistettä sisältävät toimenpidekortit ottaen huomioon myös STM:n (2020a: 2020b) suosituksen sisältö. Työryhmät ja vanhusneuvostot työskentelivät tämän jälkeen itsenäisesti tehden lisäyksiä ja ehdotuksia toimenpidekortteihin painopistekohtaisesti strategisista tavoitteista ja toimenpiteistä.

Maaliskuussa 2021 ydinryhmä kokoontui ja ikäohjelman täydennetyt toimenpidekortit esiteltiin osallistujille ja heillä oli mahdollisuus täydentää ja esittää muutosehdotuksia. Ikäohjelman luonnos kirjoitettiin kevään 2021 aikana. Toimenpidekorteista muodostettiin painopistetaulukko (taulukko 1), jossa on nähtävillä ikäohjelman luonnoksen painopistealueet, strategiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Alueellisessa vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa toukokuussa esiteltiin ikäohjelman luonnos ja kerrottiin työskentelyn vaiheista ja jatkotyöskentelystä. Luonnosta täydennettiin saadun palautteen perusteella ja tämän jälkeen luonnos lähetettiin sidosryhmille arvioitavaksi ja täydennettäväksi.

Tuloksia

Mainostoimisto Kixit visualisoi Etelä-Savon hyvinvointialueen  ensimmäisen luonnoksen Ikäohjelman strategisista tavoitteista.

Ikäohjelma infograafi | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvio 1. Etelä-Savon hyvinvointialueen Ikäohjelman strategiset tavoitteet

Ikääntyneiden palveluiden työpajojen ja kyselyn vastausten perusteella Etelä-Savossa tarvitaan lähitulevaisuudessa ennaltaehkäiseviä palveluita virtuaalisesti, liikunta- ja ravitsemusneuvontaa sekä tarvelähtöistä ja yksilöllistä palvelutarpeen arviointia. Digitaalisten palveluiden osuus korostuu palveluvalikoimassa ja sähköisiin palveluihin suhtaudutaan myönteisesti, kunhan varmistetaan riittävä osaaminen niiden käyttöön koulutuksen ja neuvonnan avulla. Lisäksi toivotaan, että palvelut ovat saatavilla yhdestä paikasta esimerkiksi selkeärakenteisen asiointi-ikkunan kautta. Sähköiset terveyspalvelut, kuten etävastaanotot koettiin myös tärkeinä. Tärkeää on selkokielisyys ja esteettömyys. Palveluiden maksuttomuus nousi esille useista vastauksista. Omatyöntekijän rooli ja moniammatilliset tiimit koettiin myös tärkeiksi palveluiden näkökulmasta, samoin neuvonta ja ohjaus saatavilla olevien palveluiden käyttöön. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan merkitys on myös suuri ja 3. sektorin toiminta koettiin tärkeänä lisänä täydentämään palveluita.

Vanhusneuvostojen, eläkeläisjärjestöjen ja asiakkaiden osallistuminen palveluiden suunnitteluun koettiin merkittäväksi tekijäksi laadukkaiden palveluiden näkökulmasta.

Resurssien näkökulmasta korostuu myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten gerontologinen osaaminen ja asiantuntijuus sekä tiimityöskentelytaidot yli kunta- ja organisaatiorajojen. Osaamiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi oppilaitosyhteistyön avulla. Palveluhenkisyyden ja asiakasmyönteisyyden koettiin lisäävän ikääntyneiden palveluiden laatua.

PainopistealueToiminnan suuntaStrateginen tavoite (esimerkki)Toimenpide-ehdotus (esimerkki)
Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla toteutetut palvelutLuodaan yhtenäiset hyvät käytänteet ikääntyneiden palveluihinTurvallinen kotona asuminen on lisääntynyt eri toimialojen yhteistyönäLuodaan toimiva ja kustannusvaikuttava palvelurakenne
Ikääntyvien työikäisten parantunut työkyky ja pidentyneet työuratTyöhyvinvoinnin edistäminen (Terveenä eläkkeelle)Ikääntymiseen varautuminen ennakoidenElintapaohjaus, ohjaus ja neuvonta sekä palveluohjauksen tuki ensisijaista, tietoa on saa-tavilla erilaisissa neuvontapisteissä
Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempäänHyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen sekä oikea-aikaiset ja ennakoivat palvelutAktiivisten, toimintakykyisten elinvuosien määrän kasvuOikea-aikaisuus ennakoivissa toimenpiteissä ja palveluissa: asiakasohjaus on ensisijainen kontakti palveluihin
Vapaaehtoistyön sekä järjestö- ja yhdistystoiminnan vakiintunut asemaVapaaehtoistyön sekä järjestöjen ja yhdistysten palvelut osaksi palvelupolkuja tukemaan sote-palvelujaVapaaehtoistyöllä on toimijoiden yhdessä sopimat koordinaatiorakenteetLuodaan hyvinvointialueen vapaaehtoistyön prosessi ja toimintamenetelmät sekä seurantajärjestelmä
Hyvinvointia lisäävät uudet teknologiat ja digitalisaatioEtäpalveluiden ja laitteiden esteettömyys, käytettävyys ja saavutettavuusItsenäistä suoriutumista tukevat älykkäät teknologiat parantavat ikäihmisten hyvinvointiaTeknologiaa hyödynnetään kaikessa palveluntuotannossaInvestoidaan älykalusteisiin ja hyvinvointia seuraaviin älyratkaisuihin
Ikäystävälliset asuinympäristöt ja asuminenTurvallinen ja inhimillinen elämä omassa kodissaOmaehtoinen ennakointi ikääntymisen mukanaan tuomiin asumisen ja siihen liittyviin palvelujen haasteisiinKodin turvallisuuden arviointi, edistäminen ja ennakointi ikääntymisen varalleTehdään korjauspalvelut ja neuvonta tutuksi tiedottamalla, konkreettinen apu osana asiakasohjausta
Taulukko 1. Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman luonnoksen painopisteet strategiset tavoitteet

Lopuksi

Työ jatkuu syksyllä ja Ikäohjelmaa työstetään kesän aikana saatujen palautteiden perusteella ja mietitään yhdessä mm. Mittareita, millä todennetaan Ikäohjelman strategisten tavoitteiden toteutuminen. Kuntalaisia myös osallistetaan työhön mukaan.

Maiju Tarhosen opinnäytetyö on nähtävissä täällä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/06/Maiju_Tarhonen.pdf

Lähteet saatavilla alla olevilta henkilöiltä.

Artikkelin takana:

Niina Kaukonen
Vastuualuejohtaja, rakenneuudistuksen vastuuvalmistelija, Etelä-Savon sote-uudistus

Maiju Tarhonen
YAMK-opinnäytetyön tekijä

Eeva Häkkinen
Hyvinvointikoordinaattori, Essote