fbpx

Etelä-Savon sote-uudistuksen viestintä 2021

Uudistustiimin viestintäkoordinaattori Emma Klén ja viestinnän harjoittelija Teemu Seppänen ovat yhdessä uudistustiimin ja maakunnallisen viestintäryhmän kanssa rakentaneet Etelä-Savon sote-uudistuksen viestintästrategian ja -suunnitelman vuodelle 2021. Viestinnän kokonaisuudessa korostuvat yhdessä tekeminen, vastuun jakaminen ja osallisuus. Sote-uudistuksen viestinnässä halutaan tuoda aiheita lähelle asukasta, konkretisoida muutoksia ymmärrettävästi ja tuoda esiin eteläsavolaisten ääntä. Toivomme maakunnan asukkailta vuonna 2021 aktiivista osallistumista ja teemme parhaamme, jotta mahdollisuudet osallistumiseen ovat monipuolisia ja saavutettavia.

Viestintästrategia ja -suunnitelma on hyväksytty viestintä- ja johtoryhmissä 9. ja 10.12.2020. Viestinnän kokonaisuus on arvioitu myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman kansallisesta viestinnästä vastaavan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta. Etelä-Savon viestintästrategia ja –suunnitelma ovat saaneet hyvää palautetta valtakunnallisesti ja maakunnallisesti.

Viestintästrategia

Viestintästrategialla tarkoitetaan ylätason suunnitelmaa siitä, mitä vaikuttavuutta viestinnällä halutaan saavuttaa. Viestintäsuunnitelma vastaa siihen, mitä toimia tehdään, jotta vaikuttavuus saavutetaan.

Viestintästrategian ydin muodostuu visiosta, missiosta ja arvioista. Visiolla eli unelmalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista näkemystä siitä, millainen lopputulos saadaan, kun tavoitteet on saavutettu. Tavoitteet saavutetaan toteuttamalla perustehtävää eli missiota. Arjen toimintaa ohjaavat arvot, ja ydinviesti kertovat kaikille toiminnassa mukana oleville toiminnan merkityksestä.

Ydinviesti:

Me Tehdään – uudistus tehdään yhdessä ja yhdenvertaisesti. ”Tärkein työ sote-uudistuksen toteuttamisessa tehdään sosiaali-, terveys- ja pelastusammattilaisten sekä asiakkaiden ja potilaiden yhteisessä arjessa.”

Missio:

Viestimme sote-uudistuksesta monikanavaisesti ja moniulotteisesti eri kohderyhmille, ja mahdollistamme jokaisen eteläsavolaisen osallisuuden sote-uudistuksen valmistelussa.

Viestinnän arvot:

Marinin hallituksen viestinnän arvot: avoimuus, selkeys, luotettavuus, rohkeus ja vuorovaikutteisuus

Viestinnän visio:

Etelä-Savo – polku hyvään huomiseen. ”Jokainen eteläsavolainen ymmärtää, miksi sote-uudistus tehdään, ja mitä muutoksia se tuo tullessaan. Sote-uudistus on toteutettu eteläsavolaisten tarpeisiin vastaten, ihmiset ja palvelut edellä. Uuden maakunnan brändi on asukkaidensa näköinen.”

Viestinnän tavoitteet

 • Tukea viestinnällisesti Etelä-Savon sote-uudistuksen päämääriä
 • Kuvata ymmärrettävästi sote-uudistuksen tarpeellisuus Etelä-Savossa
 • Sanoittaa selkeästi monimutkaista kokonaisuutta
 • Konkretisoida muutoksen vaikutuksia Etelä-Savossa kohdennetusti eri kohderyhmille
 • Vahvistaa uudistuksen uskottavuutta ja rakentaa luottamusta

Etelä-Savon sote-uudistuksen viestinnän vuosi 2020

Vuosi 2020 on ollut hankkeiden käynnistymisen myötä myös viestinnän käynnistymisen vuosi. Vuoden keskeisiä teemoja ovat olleet brändikonseptin, sisäisen viestintäympäristön ja ulkoisten kanavien rakentaminen, osallisuuden mahdollistaminen, palvelumuotoilun tukeminen ja verkoston aktivoiminen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen viestinnän yhteenveto 2020.

Viestinnän vuoden 2020 suurten kehitysteemojen yhteenveto.

Erityisen tärkeää on ollut saada sisäisen viestinnän ympäristö toimimaan niin, että ihmiset voivat tehdä töitä yhdessä paikasta riippumatta. Tämä on vaatinut paljon koulutusta ja uusien työtapojen omaksumista koko tiimiltä.

“Yhdessä olemme onnistuneet luomaan digitaalisen työympäristön, joka tarjoaa etätyömahdollisuuden lisäksi kokemuksen yhteisöllisyydestä. Tämä on erittäin tärkeää tehokkaan tiimikulttuurin kehittymisen kannalta.” Klén toteaa.

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelmassa kuvataan sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän osa-alueet:

 • nykytila
 • kohderyhmät
 • suuntaviivat
 • tavoitteet
 • viestintäkanavat
 • vastuut
 • käytännön toimenpiteet
 • osallisuus

Viestinnän tekemistä ohjaa toimenpidesuunnitelma, jossa viestinnän konkreettiset työtehtävät on määritelty viikkotasolla. Toimenpidesuunnitelma elää ja päivittyy hankkeiden tarpeiden mukaisesti.

Sisäisen viestinnän kolme kohokohtaa

 1. Mahdollistaa ketterää ja avointa valmistelutyötä sekä tukea vuorovaikutuksellisen toimintakulttuurin rakentumista
 2. Microsoft Teamsin tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö
 3. Tietojohtamisen tukeminen

Muutoksessa on olennaista pitää kaikki kohderyhmät tietoisina siitä, mitä uudistuksen valmistelussa tapahtuu ja käydä aktiivista vuoropuhelua, jotta kaikilla on sama ajankohtainen näkemys tilanteesta. Haluamme sisäisessä viestinnässä panostaa läpinäkyvään ja avoimeen viestintään, jotta voimme jakaa asiantuntemusta ja tietoa ketterästi eri osapuolien kesken. Microsoft Teamsin käyttöönotto mahdollistaa vuorovaikutteisen ja joustavan tavan tehdä työtä myös etätyön aikana. Tämä viestinnän avulla rakentuva uusi vuorovaikutteinen toimintakulttuuri tukee tiedolla johtamista, jossa nojataan ajankohtaiseen faktatietoon päätöksenteossa.

Ulkoisen viestinnän kolme kohokohtaa

 1. Vuorovaikutuksen mahdollistaminen sekä kehittäminen uudistustiimin ja kohderyhmien välillä
 2. Konkretisoida muutoksen vaikutuksia Etelä-Savossa kohdennetusti eri kohderyhmille
 3. Vahvistaa uudistuksen uskottavuutta ja rakentaa luottamusta

Ulkoisessa viestinnässä korostuu myös yhdessä tekemisen meininki ja yhteistyön mahdollisuuksien rakentaminen. Uudistustiimi haluaa toimia mahdollisimman laajassa yhteistyössä niin maakunnan asukkaiden kuin muiden sidosryhmien kanssa. Viestintästrategian vision mukaisesti, haluamme tehdä sote-uudistuksesta ymmärrettävää ja selkeää viestintää, jotta halutessaan jokainen voi ymmärtää mistä uudistuksessa on kyse ja miten se vaikuttaa omaan arkeen. Perustamme kaiken viestintämme luotettavaan ja uskottavaan tietoon, joka tuodaan ajankohtaisesti ja tehokkaasti kohderyhmien tietoisuuteen.

Alla olevassa kuvassa on kuvattuna Etelä-Savon sote-uudistuksen viestinnän monipuolinen kenttä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen viestintä 2021.

Osallisuus

Osallisuudella tarkoitetaan sitä, että eteläsavolaiset kokevat voivansa osallistua Etelä-Savon sote-uudistuksen, heitä koskevan muutoksen, valmisteluun. Osallisuuden toteuttamiseen käytetään monia eri kanavia ja työkaluja.

Osallisuuden teemoja ovat:

 1. Ajasta ja paikasta riippumattomuus
  • Tarjoamme monipuolisia osallistumismahdollisuuksia, jotka eivät ole sidottuna aikaan ja paikkaan
 2. Konkreettinen osallistuminen
  • Pilotit eli ketterät kokeilut aidoissa asiakas- ja ammattilaisympäristöissä
 3. Tiedolla johtaminen
  • Tietoa hyödynnetään osallisuutta suunniteltaessa niin, että osallisuus vastaa parhaalla mahdollisella tavalla kohderyhmien toiveisiin ja osallisuuden tuloksia hyödynnetään aidosti sote-uudistuksen valmistelussa

Osallisuuden avulla voidaan konkretisoida muutoksen vaikutuksia Etelä-Savossa kohdennetusti eri kohderyhmille. Toivottavasti pääsemme myös fyysisesti ensi vuoden puolella jalkautumaan eteläsavolaisten joukkoon. Viestintäkoordinaattori haluaisi jo kovasti päästä kuulemaan toreilla mielipiteitä ja ajatuksia sote-uudistuksesta.

Osallisuutta toteutetaan mahdollisesti seuraavin keinoin:

 • Kysy & vaikuta 24/7 verkkosivuilla
 • Ryhmien tapaamiset n.1krt/kk
 • Pilotit 24/7
 • Live-foorumit (Teams ja Facebook) 1krt/kk ja niiden tallenteet YouTubessa 24/7
 • OSUVA-projektin e-opetusmateriaali 24/7 Youtubessa
 • Kyselyt ja gallupit
 • Tapahtumiin osallistuminen ja vierailut eri sidosryhmien tapaamisissa
 • Työpajat eri aiheista jatkuvasti käynnissä tarpeen mukaan
 • Kysy, me vastaamme –palsta suunnitteilla paikallismediaan!
Etelä-Savon hyvinvointialueen osallisuus 2021.
Suunnitelma sote-uudistuksen osallisuudesta.

Haluamme tehdä viestintää modernisti ja monipuolisesti, hyödyntäen kuitenkin myös perinteisiä kanavia ja medioita. Etelä-Savon sote-uudistukseen liittyvissä asioissa olkaa rohkeasti yhteyksissä meihin uudistustiimin tyyppeihin. Alta löytyvät vielä meidän ulkoisen viestinnän kanavat ja sähköposti, josta meidät tavoittaa suoraan.

Tervetuloa osallistumaan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun liittyvään keskusteluun!

Kanavat

Verkkosivut: https://etela-savo.fi/

Facebook: Etelä-Savon sote-uudistus / https://www.facebook.com/eshyvinvointialue

Youtube: Etelä-Savon sote-uudistus / https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw

Sähköposti: uudistustiimi@etela-savo.fi