Muutosohjelma

Mikä?

Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta maakuntien vastuulle.

Miksi?

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus koko Suomessa. Uudistuksen tavoitteena on rakentaa tasapuolisesti ja asiakaslähtöisesti kaikkia maakunnan asukkaita palveleva sote-keskus, jonka rakenne mahdollistaa monialaisen ammatillisen yhteistyön sekä kustannusten nousun hillitsemisen.

Milloin?

Uuden Etelä-Savon sote-maakunnan on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2023. Uudistustiimi on aloittanut työnsä kesällä 2020. Tämä sivusto toimii jatkuvasti kehittyvänä sekä maakuntalaisia osallistavana tiedonlähteenä maakuntalaisille, medialle ja henkilöstölle sekä kaikille Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksesta kiinnostuneille.

Katso lisää Sote-uudistus -sivuilta

Etelä-Savon sote-maakuntauudistus koostuu kahdesta pääosa-alueesta; tulevaisuuden sote-keskuksesta ja rakenneuudistuksesta.

Sote-maakuntauudistus toteutetaan etelä-savolaisten ammattilaisten vahvassa otteessa. Kokonaisuutena Etelä-Savon sote-maakuntauudistus on monen tekijän ja tiiviin yhteistyön tulos.

Mihin sote-maakuntauudistus vaikuttaa?

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.

Kuntasektorin työntekijämäärä vähentyy merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan sote-maakuntien palvelukseen.

Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta.

Kunnilta siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämistä varten Suomeen perustetaan 21 uutta itsehallinnollista sote-maakuntaa. Ne ottavat järjestämistehtävät vastaan vuodesta 2023 alkaen.

Sote-maakuntauudistuksen toteuttamisessa tehdään tiivistä yhteistyöstä kolmannen sektorinkanssa, jotta palvelupolku saadaan rakennettua mahdollisimman asiakaslähtöisesti joustavaksi ja katkeamattomaksi. Yhteistyötä rajapintojen määrittämiseksi ja toimivien palvelupolkujen rakentamiseksi tehdään maakunnallisesti eri toimijoiden kanssa.

Sote-maakuntauudistuksessa painotetaan monialaisuutta asiakaskokemuksen parantamiseksi.  On tärkeää, että eri toimijoiden ja eri alojen ammattilaiset voivat toimia helposti yhdessä yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaten. Tätä yhteistyötä helpotetaan parantamalla toimintamalleja ja -prosesseja niin, että yhteistoiminta on selkeää, verkostoitunutta ja vaikuttavuudeltaan tehokasta.

Uudistuksen visio

Haluamme rakentaa Etelä-Savoon palvelumallin, jossa palveluun saapumisen tapa ei vaikuta palvelun laatuun. Tällä tarkoitetaan, että otit sitten yhteyttä puhelimella, sovelluksella, verkossa, chatissa, muulla tulevaisuusen teknologialla tai fyysisessä asiointipisteessä, sama palveluprosessi käynnistyy. Asiasi ratkaistaan ensimmäisellä yhteydenotolla, ja hoitoon pääsee 7 päivän kuluessa. Kun tarve asiakas- tai potilassuhteelle on tunnistettu, palvelusi koostuu jokaiselle yksilöllisesti suunnitellusta polusta. Tarpeeseen vastaa verkostomainen, laaja-alainen ammatikunta, joka koostuu julkisen ja kolmannen sektorin tiiviistä, selkeistä rajapinnoista muodostuvasta yhteistyöstä.

Jotta tulevaisuuden sote-keskus voi toimia, uudistetaan rakenteita. Tällä tarkoitetaan mm. vastuiden ja roolien uudelleen järjestämistä, tiedolla johtamisen kehittämistä ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä entistä tehokkaammin. Rakenneuudistusta tehdään jo samalla, kun tulevaisuuden sote-keskusta suunnitellaan. Osa-alueet kulkevat tiivisti yhdessä, jotta rakenneuudistuksen tulos mahdollistaa tulevaisuuden sote-keskuksen rakentamisen.

Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen visiokuva. Lapsi- ja perhepalvelut, työikäisten palvelut ja ikääntyneiden palvelut tähtäävät ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Kun palveluja tarvitaan, siihen vastaa aina saman palvelumallin mukaisesti laaja-alainen sote-ammattilaisten verkosto.

Uudistuksen ohjaus

Sote-uudistuksen myötä siirrytään uudenlaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen. Tulevan ohjauksen keskeisenä tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriön ja palveluiden järjestäjän väliseen luottamukseen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Olennaisena osana vuoropuhelua on yhteinen tietopohja ja ymmärrys sote-palvelujen tilasta.

Lue lisää sote-uudistuksen toteutuksesta valtakunnallisesti

Sami Sipilä

MUUTOSJOHTAJA

044 770 0577
sami.sipila(at)etela-savo.fi