Rakenneuudistus

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENTEITA UUDISTETAAN, JOTTA VOIDAAN TAATA YHDENVERTAINEN PALVELUJEN SAATAVUUS KAIKKIALLA SUOMESSA. 

Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä pelastustoimeen on luotava rakenteet, jotka vastaavat yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Tutkimusten mukaan suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus. Rakenneuudistuksessa korostuu sähköisten palvelujen aiempaa parempi hyödyntäminen. 

Rakenneuudistus koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat: 

1. Etelä-Savon valmistelu sote-maakunnaksi sekä uudistuksen koordinaatio 

2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen 

3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla 

4. Maakuntien yhteinen kehittäminen 

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA KÄYTÄNNÖSSÄ? 

Rakenneuudistuksessa kehitetään ja yhtenäistetään sote-palveluiden järjestämistä. Järjestämisellä tarkoitetaan sitä, minkä tahon tehtävänä on järjestää palveluita. Tähän saakka sote-palveluiden järjestämisvastuu on ollut kunnilla ja kuntayhtymillä. Sote-maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä sote-maakunnille.

Rakenneuudistuksessa luodaan toimintamalli sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen tuottamiselle tulevassa Etelä-Savon sote-maakunnassa. 

Rakenneuudistushankkeen vastuulla on sote-maakuntauudistuksen rakenteellisen uudistamisen valmistelu valtiohallinnon asettamien aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa luodaan juridiset ja hallinnolliset edellytykset sote-maakunnan toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja kohdennetaan palvelutuotantoresurssien tehokkaampaan käyttöön väestörakenteen muuttuessa. 

Rakenneuudistushankkeessa kehitetään mm. asiakasohjausta, palveluverkkoja ja -ketjuja, tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä yhtenäistetään viestintäteknisiä ratkaisuja. Näillä toimilla pyritään kustannustehokkaaseen sote-maakuntaan.

Rakenneuudistuksessa

  • valmistaudutaan järjestämisvastuun siirtoon 
  • uudistetaan palvelutuotantoa 
  • kehitetään tietoon perustuvaa päätöksentekoa 
  • kehitetään yhtenäisen asiakasohjauksen toimintamallia 
  • rakennetaan kansalaisille digitaalinen asiointi-ikkuna 
  • perustetaan etäpalvelukeskus 
  • yhdenmukaistetaan tietojärjestelmiä 
  • kehitetään Etelä-Savon asukkaiden ja sote-henkilöstön digiosaamista 

Rakenneuudistushanke on 29.6.2020 saanut alueellisen valmistelun valtionavustusta 2,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2020 – 2021. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat hankepäällikkö Paula Pusenius sekä vastuuvalmistelija Niina Kaukonen. 

Lue lisää Rakenneuudistuksesta

Paula Pusenius

Hankepäällikkö

040 359 9489
paula.pusenius(a)etela-savo.fi