fbpx

Vastuuvalmistelijoiden työsuunnitelmat

Etelä-Savon hyvinvointialueen vastuuvalmistelijat johtavat oman kokonaisuutensa valmistelua. Vastuuvalmistelijoita on sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen valmistelun lisäksi myös esimerkiksi viestinnässä, henkilöstöhallinnossa ja yleishallinnossa, joita valmistellaan myös koko hyvinvointialueen näkökulmasta. Kaikki vastuuvalmistelijat ja heidän vastuualueensa on esitetty alla olevassa kuvassa.

Alueellisen toimeenpanon tiekartta ohjaa vastuuvalmistelijoiden työtä

Sosiaali- ja terveysministeriön tiekartta ohjaa Etelä-Savon hyvinvointialueen muodostumista.

Tiekartta on kokonaisuudessaan nähtävissä Sote-uudistuksen verkkosivuilla.

Vastuuvalmistelijoiden työsuunnitelmat

Tiekartan eri osa-alueita on valmisteltu vastuuvalmistelijoiden johdolla. Työnsä aluksi vastuuvalmistelijat laativat aloitussuunnitelmat työskentelylleen. Ne on kerrottu lyhyesti alla:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Milla Ryynänen)

 • Uudistetaan, kuvataan ja yhdenmukaistetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja valtakunnallisen ohjauksen sekä alueellisesti sovittujen yhteistyökäytäntöjen mukaisesti
 • Otetaan käyttöön eri organisaatioissa ja kehittämishankkeissa kehitetyt parhaat toimintamallit
 • Edistetään palvelujen digitalisaatiota
 • Luodaan yhteistyössä eri yhdyspintojen kanssa tarvittavat integroidut rakenteet palvelujen järjestämiseen
 • Kuvataan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toiminta, resurssit ja vastuut 
 • Huomioidaan paikalliset ja toimijakohtaiset hyvät käytännöt sekä mahdolliset erityistarpeet asiakaslähtöisten, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen järjestämisessä
 • Valmistelun osa-alueita:
  • Perhekeskus
  • Perhesuunnittelu-, äitiys-, ja lastenneuvola
  • Opiskeluhuolto
  • Lasten nuorten ja perheiden terveyspalvelut
  • Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut
  • Perheoikeudelliset palvelut
  • Lastensuojelu


Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Milla Ryynänen)

 • Otetaan käyttöön kehitetyt toimintamallit (mm. ehkäisevä päihdetyö ja lastensuojelu)
 • Luodaan yhteistyössä eri yhdyspintojen kanssa tarvittavat integroidut rakenteet palvelujen järjestämiseen
 • Nimetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho
 • Rakennetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöverkosto
 • Luodaan yhtenäinen kumppanuuspöytärakenne
 • Edistetään järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia
 • Kuvataan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekemisen rakenne
 • Kuvataan ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisen suunnitelman sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn suunnitelman rakenteet
 • NHG:n kumppanuuden avulla:
  • tunnistetaan ja kartoitetaan keskeiset yhdyspinnat
  • luodaan yhteinen toimintamalli

Työikäisten palvelut (Mika Perttu, Raija Torvelainen & Kirsi Ruutala)

 • Työikäisille tarjotaan helposti saavutettavia 24/7 digitaalisia palveluita. Omahoitoa edistävät ratkaisut tuodaan käyttöön ja erityisesti työ- ja toimintakykyä tukevaan toimintaan panostetaan
 • Syrjäytyneiden ja erityispalveluita tarvitsevien tarpeet huomioidaan
 • Integroidaan Työkyky-hanke osaksi toimintaa

Peruspalvelut (Mika Perttu & Raija Torvelainen)

 • Peruspalveluita vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan koko hyvinvointialueella. Digitaaliset palvelut yhdistetään saumattomaksi kokonaisuudeksi muun palveluverkon kanssa.
 • Valmistelun osa-alueita:
  • Digitaaliset palvelut, etävastaanotot
  • Moniammatilliset vastaanottopalvelut
  • Suunterveydenhuolto
  • Kuntoutuspalvelut (läpileikkaava)
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Työterveyshuolto ja työikäisten palvelut
  • Aikuisten sosiaalipalvelut (läpileikkaava)
  • Tukipalvelut (kuvantaminen, laboratorio…)
  • Yhteiset toiminnot erikoissairaanhoidon kanssa
 • Luodaan malli hyvinvointialueen palveluverkosta
 • Arvioidaan ulkoistusten/yhteisyritysten tarve
 • Rakennetaan hyvinvointialueen kattava etäpalvelutoiminta
 • Tuodaan matalankynnyksen mielenterveyspalvelut osaksi sote-keskustoimintaa
 • Integroidaan tulevaisuuden sote-keskus hankkeen osa-alueet osaksi operatiivista toimintaa
 • Kuntoutuspalvelut ja sosiaalipalvelut rakennetaan yhdessä muiden vastuuvalmistelijoiden kanssa
 • Otetaan hyväksi todetut toimintamallit eri organisaatioista laajemmin käyttöön
 • Integroidaan suunterveydenhuolto osaksi peruspalvelutoimintaa

Erityispalvelut: lastensuojelu ja vammaispalvelut (Kirsi Ruutala)

 • Kuvataan vammaispalvelujen ja erityishuollon palveluverkko Etelä-Savon alueella. Kootaan tietoa erityispalvelujen resursseista ja osaamisesta. Kuvataan toimintamallit asiakasohjaukseen, palvelutarpeiden arviointiin sekä palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Huomioidaan erityispalvelujen integroituminen peruspalveluihin.
 • Tehdään yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä yhdyspintapalvelujen kanssa palveluverkon kuvaamisessa ja toimintamallien kokoamisessa lastensuojelun ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin palveluihin. Huomioidaan lastensuojelupalvelujen integroituminen muihin erityispalveluihin ja peruspalveluihin.
 • Suunnitellaan yhteistyökäytäntöjä hyvinvointialueiden väliseen yhteistyöhön erityispalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Huomioidaan Vaalijalan asema erityispalvelujen tuottajana YTA-alueella ja valtakunnallisesti.
 • Kootaan lastensuojelun, vammaispalvelujen ja erityishuollon palvelujen hyviä käytäntöjä jalkautettavaksi Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintaan.

Erikoissairaanhoito (Jaana Luukkonen)

 • Nykytilan kartoitus
  • Resurssit, henkilökunta, palvelutoiminta ja oma tuotanto
 • Tietojärjestelmät ja –rekisterit
 • Ostopalveluselvitys ja tulevat kilpailutukset molemmissa sairaanhoitopiireissä
 • Laitekanta ja uusimistarpeet, investoinnit tulevina vuosina
 • Rajapintaselvitykset esim. PTH, SOS, sairaala-apteekki, tukipalvelut, TIKE
 • Ensihoito ja pelastus
 • Tulevan ESH toimintamallin rakentaminen – kevättalvi 2022

Asiakasohjaus (Niina Kaukonen)

 • Yhtenäinen asiakasohjaus toimintamalli
 • Tavoitteena parantaa asiakaspalvelua, saavuttaa kustannussäästöjä ja lisätä toiminnan vaikuttavuutta​
 • Luodaan yhdenmukaistetut toimintamallit ja –ohjeet, jotka luovat synergiaetuja koko hyvinvointialueella
 • Asiakas/kuntalainen saa viivytyksettä yhteyden ammattilaiseen, ohjausta ja neuvontaa yhden yhteydenoton periaatteella ja saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut palvelutarpeen arvioinnin perusteella
 • Asiakkaalla on käytössä monikanavaiset yhteydenottomahdollisuudet.
 • Asiakkaalle tarjotaan vaihtoehtoisia palveluita, mukaan lukien 3. sektori ja yksityiset toimijat


Ikääntyneiden palvelut (Niina Kaukonen)

 • Ikääntyneiden palvelukokonaisuus muodostaa eheän, integroituneen kokonaisuuden
 • Valmistelu koostuu palvelualueiden kuvaamisesta ja yhteensovittamisesta:
  • Ennakoivista palveluista (sis. etsivän vanhustyön ja geriatrian vastaanoton)
  • Omais- ja perhehoidon, yhtenäisen sääntökirjan valmistelu
  • Kotiin annettavat tukipalvelut, kotihoito & asumispalvelut
  • Shl-jaksohoito, arviointi- ja jatkohoito-osastot
  • Gerontologinen sosiaalityö
  • Ikääntyneiden terveyspalvelut, yhdyspintaa peruspalvelu valmisteluun (mm. kuntoutus, saattohoito, palliatiivinen hoito yms.)
 • Strategisena linjauksena toimii Etelä-Savon ikäohjelma ja tehdyt skenaariolaskelmat


Valvonta ja laadunhallinta (Niina Kaukonen)

Laaditaan omavalvontaohjelma (lakisääteinen) ja kuvataan laadunhallintaprosessi:

 • Palvelutuotannon (oma ja osto) ennakollinen, reaktiivinen ja sopimusvalvonta
 • Valvonnan koordinointi, resurssit, yksiköiden ja palvelujen lakisääteisyyden seuranta
 • Palvelutuotannon tilannekuvan hallinta (tiedolla johtaminen)
 • Laadunhallinnan prosessi, laadunhallinnan kehittäminen, seuranta ja raportointi sovituilla laatumittareilla
 • Palveluntuottajien ohjaus ja neuvonta (Avi, Valvira, ilmoituksenvarainen toiminta, luvanvarainen toiminta, uuden toiminnan lupamenettely- ja lausunnot)
 • Viranomaistoiminta
 • Omavalvonnan kehittäminen ja seuranta (omavalvontasuunnitelma tulee pitää julkisesti nähtävänä, jatkossa myös julkisessa tietoverkossa hyvinvointialueella)
 • Sovitaan rekisterien ylläpito hyvinvointialueella kotiin annettavissa tukipalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa (ilmoituksenvarainen toiminta)
 • Kuvataan asiakkaiden ja potilaiden oikeusturvan toteutumisen varmistaminen à muistutusten, kanteluiden, eduskuntaoikeusasiamiesselvitysten, vakavien vaaratapahtuminen ja shl-ilmoitusten käsittely
 • Palvelutuottajien informointi

ICT (Jukka Mielonen)

Projektissa tuotetaan:

 • Uusi ICT-infrastruktuuri, joka pitää sisällään palvelinsalit, tietoliikenteen ja työasemapalveluiden toiminnot
 • Toteutetaan kokonaisarkkitehtuurisuunnittelu (KA), johon infrastruktuuri ympäristöt kuvataan keskitetysti ja täten mahdollistetaan ko. ICT- palveluiden laadukas palvelunhallinta
 • Suunnitellaan mahdollisimman yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä (APTJ)
 • Käyttöönotetaan yhteiset integroidut tietojärjestelmäsovellukset ja tuotetaan tarvittavat integraatiorajapinnat, sekä huolehditaan tarvittavista tietomigraatioista
 • Tarkistetaan olemassa olevat ICT-sopimukset, tehdään mahdolliset sopimussiirrot ja neuvotellaan tarvittaessa eri toimittajien kanssa uudet sopimukset
 • Määritetään hyvinvointialueen tieto- ja ICT-palveluiden toiminta, vastuut ja tehtävänkuvaukset
 • Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri, yhteiset tietojärjestelmät ja infrastruktuuri mahdollistavat uuden hyvinvointialueen toiminnan 1.1.2023 alkaen

HR (Kati Nieminen)

 • Siirtosuunnitelmien edellyttämä henkilöstötiedonkeruu
 • Henkilöstönsiirtosopimuksen valmistelu
 • Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä ja henkilöstöä koskevista sopimuksista
 • Palkkakulujen ja lomapalkkavelan, työaikapankkien, säästövapaiden yms. arviointi
 • Siirtyvää henkilöstöä koskeva ehtovertailu
 • Siirtoon liittyvien ohjeistusten laatiminen
 • Palkkojen harmonisoinnin ja työaikamuotojen yhtenäistämisen suunnittelu
 • Palkkausjärjestelmän ja henkilöstöetujen valmistelu
 • Paikallisten sopimusten tarpeen kartoittaminen
 • Henkilöstöstrategian laatiminen
 • Työnantajan lakisääteisten suunnitelmien ja ohjelmien laatiminen
 • Työterveyshuollon järjestäminen
 • Hallintosääntövalmistelu (henkilöstöasiat)
 • Työsuojeluorganisaation perustaminen ja työsuojeluperiaatteiden määritys
 • Yhteistoimintaorganisaation valmistelu ja toteuttaminen
 • Henkilöstöpalvelujen organisoinnin valmistelu


Yleishallinto (Antti Laurikainen)

 • Hallinnon rakenteet (yleishallinnon valmisteluryhmä ohjaa valmistelua)
  • Hallintosääntö ja konserniohje: valmistelu aloitettu 6/2021, kytkeytyy tiiviisti konsernirakennevalmisteluun
  • Hallinnollisten tukipalvelujen suunnittelu ja organisointi
  • Luottamuselinorganisaation toimintaedellytysten järjestäminen
  • Nykyisten kuntayhtymien purkamiseen osallistuminen
 • Tiedonhallinta ja tietosuoja (oma alatyöryhmä + tiedonhallinnan asiantuntija)
  • Asiakirjahallinto ja arkistotoimi
   • Asianhallinnan ja arkistoinnin tietojärjestelmät: käyttöönoton suunnittelu ja toteutus
   • Kuvausten ja toimintaohjeiden valmistelu: mm. tiedonohjaussuunnitelma, tiedonhallintamalli, tiedonhallinnan toimintaohje
  • Tietosuoja
   • Toimintamallien sekä lakisääteisten kuvausten ja selosteiden valmistelu
   • Haasteena valmisteluresurssin riittävyys (tiivis yhteistyö ICT-valmistelun kanssa)
 • Siirtyvien sopimusten selvittäminen ja käsitteleminen (oma projektiryhmä)
  • Luovuttavilta organisaatioilta siirtymässä n. 3000 sopimusta
  • Siirtyvät sopimukset tallennetaan ja käsitellään hyvinvointialueen sopimusselvitysympäristössä.
  • Sopimusten kerääminen aloitetaan 10/2021
  • Haasteena aikataulu: selvitys siirtyvistä sopimuksista annettava 28.2.2022 mennessä

Viestintä (Suvi Sikstus)

 • Valmistelu STM:n tiekartan E. Viestintä, osallisuus ja demokratia -osion mukaisesti 
 • Valmistelu on aloitettu seuraavista kokonaisuuksista: 
  • Viestintäorganisaation valmistelu, resurssien ja osaamisen varmistaminen; viestintäpäällikkö (50%) aloitti 15.9., asiantuntijoiden rekrytoinnit (verkkoviestintä ja sisällöntuotanto) pyritään avaamaan pian
  • Viestinnän järjestelmien ja kanavien suunnittelu ja käyttöönotto: ICT:n kanssa aloitettu henkilöstön intranetin ja ulkoisten verkkosivujen ratkaisujen selvitys
 • Seuraavaksi:
  • viestintäsuunnitelma muutosviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen
  • hyvinvointialueen brändityön suunnittelu ja aloittaminen
 • Osallisuus ja demokratia tiekartan osa-alueiden 4,5,7 toteutusyhteistyötä vielä pohdittava.
 • Vaten viestintä jatkuu viestintäpäällikön toteuttamana
 • Valmisteluajan eli Etelä-Savon soteuudistuksen viestintäkanavat on luotu ja käytössä

Talous (Sami Sipilä)

 • Edetään ministeriön tiekartan mukaisesti
 • Avainkokonaisuuksia:
  • Taloussuunnittelun ja –simuloinnin toteuttaminen
  • Talouspalvelujen lakisääteisten toimintojen organisointi
  • Kustannuslaskennan ja sisäisen laskennan toteuttaminen
  • Tietojohtamisen teemat
  • Tiedonkeruu mm. omaisuus, investoinnit, muutoskustannukset
  • Rahoitus

Tila- ja tukipalvelut (Veli Matti Thure)

 • Tilapalvelut
 • Tavaralogistiikka ja varastointi
 • Välinehuolto
 • Lääkintätekniikka
 • Kiinteistönhuolto
 • Puhtauspalvelut
 • Ruokapalvelut
 • Pesulapalvelut