fbpx

Muutosohjelma

Selkokielitunnus | Etelä-Savon sote-uudistus

Mikä muuttuu?


Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa parannetaan palveluja, joita tarjotaan ihmisille. Tällä hetkellä kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustehtävät. Uudistuksen jälkeen maakunnat järjestävät palvelut.


Maakunta on iso alue, johon kuuluu monia kuntia, kaupunkeja ja kuntayhtymiä. Etelä-Savon maakuntaan kuuluvat esimerkiksi Savonlinna, Mikkeli ja Pieksämäki.


Miksi uudistus tehdään?


Uudistus tehdään, koska kaikille ihmisille halutaan samanlainen mahdollisuus saada palveluja. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Ivalossa asuva ihminen pääsee yhtä nopeasti lääkäriin kuin Tampereella asuva ihminen.


Uudistuksen tavoitteena on rakentaa jokaiseen maakuntaan yksi sosiaali- ja terveyskeskus eli sote-keskus, joka palvelee kaikkia maakunnan asukkaita tasapuolisesti.

Sote-keskuksessa ihmisiä palvelevat eri alojen ammattilaiset, esimerkiksi lääkärit, terapeutit ja hoitajat. Ammattilaiset tekevät työtä yhteistyössä asiakaslähtöisesti eli asiakkaan tarpeet huomioidaan.


Sote-uudistus tehdään myös siksi, koska Suomen valtion tarvitsee säästää rahaa.


Milloin uudistus on valmis?


Uusien sote-palvelujen tavoitteena on aloittaa toiminta Etelä-Savossa 1.1.2023.

Uudistuksen valmisteluryhmä aloitti työt kesällä 2020. Tältä sivustolta saa uusimman tiedon sote-uudistuksesta Etelä-Savossa. Tätä kautta Etelä-Savon maakunnassa asuvat ihmiset voivat osallistua sote-uudistuksen valmistelutyöhön.


Tutustu uudistukseen lisää sote-uudistuksen sivuilta. Sivusto ei ole selkokielinen.

Etelä-Savon sote-uudistuksessa on kaksi osaa: tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus

Etelä-Savoon tulee yksi sosiaali- ja terveyskeskus, jossa työskentelevät eri alojen ammattilaiset. He palvelevat kaikkia maakunnan asukkaita tasapuolisesti.


On tehtävä rakenneuudistus, jotta uusi sote-keskus on mahdollista toteuttaa. Rakenneuudistuksessa sosiaali-, terveys- ja pelastusalan työntekijöiden työtehtäviä sekä vastuita muutetaan.


Etelä-savolaiset ammattilaiset toteuttavat sote-uudistuksen, joka on kokonaisuutena monen tekijän ja tiiviin yhteistyön tulos.

Mihin asioihin sote-maakuntauudistus vaikuttaa?


Uudistus vaikuttaa suuresti kunnan toimintaan ja talouteen eli raha-asioihin. Se vaikuttaa esimerkiksi kunnan:

 • tehtäviin ja niihin saataviin rahoituksiin
 • verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään eli siihen, miten kunta saa Suomen valtiolta rahallista tukea.
 • omaisuuteen eli mitkä asiat ovat kunnan omia
 • velkoihin
 • sopimuksiin
 • henkilöstöön eli työntekijöihin

Uudistuksen jälkeen kuntasektorilla on paljon vähemmän työntekijöitä. Kuntasektori tarkoittaa esimerkiksi kuntia, kuntayhtymiä ja palvelulaitoksia. Kuntien kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen työntekijät ovat uudistuksen jälkeen sote-maakunnan työntekijöitä.

Uudistuksen jälkeen kuntien toiminnan kustannukset vähenevät eli kuntien rahaa kuluu vähemmän. Käyttötalousmenot vähenevät noin 50% eli ne puolittuvat. Kuntien käyttötalousmenoja ovat esimerkiksi yleishallintokulut, terveydenhuoltokulut ja sosiaalitoimenkulut.


Pitkällä aikavälillä sote-uudistuksen tärkein vaikutus kuntiin on ihmisten ikääntymiseen ja sairastamiseen liittyvät kulut. Kunnan asukkaiden vanhenemisesta ja sairastamisesta tulevat taloudelliset riskit siirtyvät pois kuntien vastuulta.

Suomeen perustetaan 21 sote-maakuntaa


Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustehtävien järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille. Siksi Suomeen perustetaan 21 uutta sote-maakuntaa.


Jokaisessa uudessa sote-maakunnassa on itsehallinto eli oikeus hoitaa sille määrätyt tehtävät. Se päättää hallinnostaan, organisaatiostaan sekä taloudestaan. Sote- maakunnat ottavat vastaan palvelujen järjestämistehtävät vuodesta 2023 alkaen.

Uudistuksessa asiakkaan palvelupolku tehdään mahdollisimman asiakaslähtöisesti joustavaksi ja katkeamattomaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja häntä ohjataan palveluissa eteenpäin joustavasti. Palvelupolku ei katkea eli asiakkaan tarvitsema palvelu tai hoito viedään loppuun asti.


Sote-maakuntauudistuksessa tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, jotta voidaan luoda asiakkaille hyvät palvelut. Kolmas sektori tarkoittaa muun muassa yhdistyksiä ja säätiöitä. Yhteistyötä tehdään myös muiden maakunnan eri toimijoiden kanssa.


Uudistuksessa halutaan parantaa asiakaskokemusta eli sitä, että asiakkaasta palvelut tuntuvat hyviltä. Tästä syystä palveluissa korostetaan monialaisuutta. On tärkeää, että eri asiantuntijat ja eri alojen ammattilaiset voivat työskennellä helposti yhdessä. Yhteistyössä he vastaavat asiakkaan yksilöllisiin palvelutarpeisiin.


Asiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyötä helpotetaan niin, että parannetaan työtapoja ja töiden etenemistä. Parannusten ansiosta ammattilaisten yhteistoiminta on selkeää, verkostot toimivat ja työn vaikutukset ovat tehokkaita.


Uudistuksen tulevaisuuden näkymä

Etelä-Savoon halutaan rakentaa palvelumalli, jossa voit saapua palveluun eri tavoilla ja saat aina yhtä hyvää palvelua. Tämä tarkoittaa, että voit ottaa yhteyttä esimerkiksi:

 • Puhelimella
 • Sovelluksella
 • Verkossa
 • Chatissa
 • Tulemalla asiointipisteeseen

Ensimmäisen yhteydenottosi jälkeen asiasi hoito alkaa edetä ja pääset hoitoon 7 päivässä.
Sote-keskuksessa kuunnellaan asiasi ja sinulle suunnitellaan yksilöllinen palvelupolku. Asiasi hoidetaan tiiviissä yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kesken. He työskentelevät sekä julkisella että kolmannen sektorin puolella.


Palvelujen rakenteita muutetaan, jotta tulevaisuuden sote-keskus voi toimia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi muutetaan tehtävien vastuita ja rooleja, kehitetään tiedolla johtamista ja käytetään enemmän digitaalisia välineitä.


Uutta sote-keskusta suunnitellaan samaan aikaan kuin rakenneuudistusta tehdään. Kaikki muutosten osa-alueet kulkevat tiiviisti yhdessä. Yhteistyö on tärkeää, jotta rakenneuudistuksen ansiosta voidaan rakentaa myös uusi sote-keskus.

Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen unelmakuva tulevaisuudesta. Lapsi- ja perhepalvelut, työikäisten palvelut sekä ikääntyneiden palvelut keskittyvät ennaltaehkäisevään hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Laaja-alainen sote-ammattilaisten verkosto vastaa palvelujen tarpeisiin aina samalla palvelumallilla.

Palvelujen ohjaus


Sote-uudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus muuttuu. Uudenlaisen ohjauksen tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriön ja palvelujen järjestäjän väliseen luottamukseen. Ohjauksesta käydään jatkuvaa vuoropuhelua, jossa tärkeää on yhteinen tieto ja ymmärrys sote-palvelujen tilasta.


Tutustu uudistukseen lisää sote-uudistuksen sivuilta. Sivusto ei ole selkokielinen.

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

MUUTOSJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi