fbpx

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke

Suomen väestö ikääntyy eli paljon ihmisiä vanhenee yhtä aikaa. Ikääntyvä väestö hyödyntää teknologiaa päivittäisessä arjessaan jatkuvasti enemmän, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa laajemman teknologian hyödyntämisen myös osana ikääntyvien terveys- ja hyvinvointipalveluja.

Tällä hetkellä Etelä-Savon alueella kotihoidon palveluissa hyödynnetään jonkin verran teknologisia palveluja, mutta niiden käyttö on hajanaista. Eri teknologiaratkaisujen avulla saatavaa tietoa ei vielä kerätä yhdeksi kokonaisuudeksi ja siksi tiedon hyödyntäminen on puutteellista. Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeessa edistetään teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa sekä kotiin tuotavissa palveluissa.

Hanke toteutetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essoten) sekä Pieksämäen alueilla vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Hankkeen tavoitteet

Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen tarkoituksena on parantaa Etelä-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden, heidän läheistensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön arkea.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Taata ikäihmisen itsenäinen ja turvallinen asuminen kotona ja omaisten aktiivinen osallisuus ikääntyvän arjessa.
  • Kehittää henkilöstön arviointiosaamista ikäihmisten toimintakykyyn, hyvinvointiin ja teknologian käyttöön liittyen.
  • Saada tietoa teknologian toimivuudesta ja käytettävyydestä ikääntyneen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja arjen tukemisessa sekä omaisen osallisuuden vahvistamisessa asiakkaan voinnin seurannassa ja hoidossa. 
  • Kehittää toimintamalli, jossa teknologian tuottama tieto kerätään yhteen paikkaan ja hyödynnetään asiakkaan hoidon ja palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
  • Saada tietoa kehitetyn toimintamallin merkityksestä henkilöstön työn sisältöön, työajan käyttöön ja koettuun työhyvinvointiin.
  • Vahvistaa yhteistyötä ja tietoa teknologioiden kehittämisestä, soveltuvuudesta ja hyödynnettävyydestä sekä kansallisesti että maakunnallisesti eri toimijoiden kesken.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeessa on tarkoituksena testata siinä kehitettyjä toimintamalleja ja uusia teknologioita suoraan palvelujen käyttäjien, eli ikääntyneiden asukkaiden kodeissa. Ikääntyvät ihmiset pääsevät tällöin heti käyttämään uusia palveluja ja osallistumaan niiden kehittämiseen. Edellä kuvattuun testaukseen osallistuu:

  • kotihoidon palvelujen piirissä olevia ikääntyneitä
  • kotona asuvia ikääntyviä henkilöitä, joiden palveluntarve on tulevaisuudessa lisääntymässä
  • ikääntyvien omaisia, läheisiä sekä omaishoitajia, jotka osallistuvat ikääntyvän arjen tukemiseen ja hoitoon.

Testauksen aikana arvioidaan ikääntyneen toimintakykyä, elämänlaadun kokemusta ja valmiuksia käyttää teknologiaa. Kotihoidon henkilöstön näkökulmasta arviointeihin liittyy myös teknologian hyödynnettävyys sekä sen vaikutus työn mielekkyyteen.

Osana KATI-ohjelmaa

Etelä-Savon sote-uudistuksen hanke on osa valtakunnallista KATI-ohjelmaa, joka edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä ikäihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelman rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Valtakunnallisessa KATI-ohjelmassa on lisäksi mukana viisi alueellista toimijaa eri puolilta Suomea:

Voit tutustua Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaan THL:n sivuilla. (Sivusto ei ole selkokielinen).

Yhteistyötä

Essoten, ikääntyneiden, omaisten ja vanhuspalveluiden henkilöstön lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä myös teknologian tuottajien, korkeakoulujen, Pieksämäen kaupungin, Mikkelin seudun muistiyhdistyksen sekä Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko Etelä-Savon hyvinvointialueen kehittämisessä.

Hankkeessa työskentelee

Tapani Patosalmi | Henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Tapani Patosalmi

Hankepäällikkö
040 359 8133
tapani.patosalmi@etela-savo.fi
Pia Pulliainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Pia Pulliainen

Hankekoordinaattori
040 359 8171
pia.pulliainen@etela-savo.fi
Pauliina Kinnunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Pauliina Kinnunen

Hankekoordinaattori
040 359 8148
pauliina.kinnunen@etela-savo.fi
Minna Siiriäinen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Minna Siiriäinen

Hankekoordinaattori
040 359 8236
minna.siiriainen@etela-savo.fi

Aiheeseen liittyviä artikkeleja

Artikkelit eivät ole selkokielisiä.