fbpx

Farmaseutti moniammatillisen tiimin jäsenenä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma käynnisti pilotin, jossa kehitetään hyvinvointialueen sairaalafarmasiaa. Pilotti käynnistyi 1.1.2022 ja kestää vuoden loppuun asti. Pilottiajaksi on palkattu farmaseutti Milja Paajanen, joka toimii kliinisen farmasian asiantuntijatehtävissä.

Pilotin tavoitteet

Pilotin päätavoitteena on sairaalafarmasian kehittäminen koko hyvinvointialueelle potilaan parhaaksi. Keskeisenä tavoitteena on osastojen lääkehoitoprosessin tukeminen ja kliinisen farmasian kehittäminen hoitotyössä. Toimintamallin on tarkoitus vakiintua pysyväksi käytännöksi ja laajentua myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Pilotin kaikki tavoitteet ovat:

 • kehittää sairaalafarmasiaa koko hyvinvointialueella
 • Sairaala-apteekin toimintojen ylläpitäminen ja turvaaminen sekä osastotoiminnan tukeminen ja kliinisen farmasian kehittäminen
 • turvata laajentuva kliininen farmasia
 • parantaa asiakkaan elämänlaatua optimaalisen ja tarkastetun lääkehoidon avulla
 • luodaan säästöjä ja positiivista kustannusvaikuttavuutta Essotelle
 • muodostaa moniammatillinen verkosto koko hyvinvointialueelle

Tavoitteet saavutetaan monin erin keinoin, joista tärkeimpänä on farmaseutin jalkautuva työ osastoilla. Lisäksi pilotin aikana tehdään yhteistyötä koko hyvinvointialueella.

Farmaseutin työtehtävät

Työtehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • lääkityslistan tarkistaminen sekä lääkelistan ajantasaistaminen
 • lääkehoidon arvioinnit yhteistyössä lääkärin kanssa
 • potilasohjaukset
 • kotiutusprosessiin osallistuminen tarvittaessa
 • osastojen lääkemenojen seuranta
 • lääkitysturvallisuusilmoitusten käsittely (Haipro)
 • moniammatillinen yhteistyö
 • kliinisen farmasian verkostoyhteistyö
 • terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden perehdytys
Essote farmaseutti Marja Himanen-Suontakanen asiakkaan kanssa
Essoten farmaseutin palvelut Omatorilla. Malleina (farmaseutti) lääkehuolto Marja Himanen-Suontakanen ja (asiakas, lavastettu) palveluohjaus VaVa Anni Oinonen.

Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja tukea sairaala-apteekin toimintoja sekä osastotoimintaa

Kliinisen farmasian avulla potilaiden hoitojaksot sairaalassa lyhenevät ja vähenevät, kun lääkitykseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Kliininen farmasia on tarkoitus saada toimimaan perusterveydenhuollosta aina potilaan kotiin asti.

 • Potilaan tullessa sairaalaan hänen lääkityksensä tarkistetaan ja kirjataan (ajantasaistetaan) potilastietojärjestelmään. Kotiutumisvaiheessa hän saa ohjauksen myös kotilääkitykseensä, kertoo apteekkari Jouni Asikainen.

Kliininen farmasia hyödyttää hoitajia ja lääkäreitä heidän työssään, koska heille jää enemmän aikaa suoraan potilastyöhön. Lisäksi sairaala-apteekin toiminta tehostuu ja apteekki pystyy kehittymään esim. lisäämällä lääkeautomaatiota koko hyvinvointialueelle.

Pilotissa kehitettävien toimintamallien onnistumista mitataan lääkehoidon kokonaisarvioiden määrällä ja osastojen lääkemenojen kehityksellä sekä sen heijastevaikutuksella apteekin varastonarvoon. Lisäksi seurataan lääkityksiin liittyvien Haiprot-ilmoitusten kehitystä.

Pilotin avulla saadaan kliinisen farmasian toimintamalli tulevalle hyvinvointialueelle

Tämä mahdollistaa alueellisten moniammatillisten tiimien perustamisen, jotka muodostaisivat farmaseutti, hoitaja, lääkäri sekä tarvittava terveydenhuollon ammattilainen. Moniammatilliset tiimit ovat ensimmäinen askel hyvinvointialueen kattavaan kliinisen farmasian verkostoon, jonka avulla koko alueen potilaiden lääkitykset saadaan tarkistettua ja potilaiden tiedot pysyisivät ajan tasalla riippumatta asiointipaikasta.

Jouni Asikainen
Apteekkari, Essote
jouni.asikainen@essote.fi
044 351 2473 

Juha Hyyryläinen
Proviisori, Essote
juha.hyyrylainen@essote.fi
044 351 2354

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi