fbpx

Kirjaamisen projekti osana tiedolla johtamista tulevalla hyvinvointialueella

Kirjaamisen projekti käynnistyi Etelä-Savon Rakenneuudistushankkeessa kesällä 2021. Projektin avulla selvitetään kirjaamisen nykytilaa tulevalle hyvinvointialueelle siirtyvissä organisaatioissa. Kehittämistarpeita on selvitetty haastattelemalla yksiköiden kirjaamisvastaavia sekä asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä. Lisäksi selvitystyötä on tehty auditoimalla Essotessa suoritettavien hoitotöiden kirjauksia sekä eri raportteja seuraamalla. Kirjaamisen projekti jatkuu osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Tavoitteena on saada yhtenäiset kirjaamiskäytännöt koko hyvinvointialueelle.

Projektissa kehitetään yhteisiä kirjaamiskäytäntöjä, jotta saataisiin vertailukelpoista ja tasalaatuista tietoa asiakkaiden palveluista ja hoidosta. Projektissa panostetaan erityisesti rakenteisten tietosisältöjen yhdenmukaiseen ja täysimääräiseen kirjaamiseen, sisältäen mm. hoidossa ja palveluissa käytettävät mittarit ja luokitukset. Tärkeimpiin tietoihin lukeutuvat diagnoosit ja käyntisyyt, joista diagnoosit tulevat pääosin määrittämään hyvinvointialueen rahoitusta. Rahoitus perustuu palvelutarpeeseen, jota kuvataan kyseisillä sairastuvuustiedoilla. Diagnoosi- ja käyntisyytietoa voidaan hyödyntää myös palvelujen ja hoidon laadun ja vaikuttavuuden seuraamisessa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Lisäksi yhdenmukaisen kirjaamisen on todettu parantavan hoidon ja hoitotiedon laatua sekä potilasturvallisuutta.

Mitä on tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtamisen kehittämisellä tarkoitetaan tietoperustaisen organisaation rakentamista, jossa toimintaa seurataan, kehitetään ja johdetaan datan avulla. Tavoitteena on viedä eteenpäin hyvinvointialueen tiedolla johtamisen kulttuuria edistämällä osaamista ja rohkaisemalla informaatioperustaiseen toimintaan. Toimintatapojen muuttamisen lisäksi myös informaation saatavuuteen ja laatuun liittyvää kehitystä tehdään jatkuvasti, eikä tiedolla johtamista voida toteuttaa hyvin ilman faktapohjaista ja laadukasta dataa. Uudet teknologiat, järjestelmät ja laskentatekniikat mahdollistavat aikaisempaa paremman informaation hyödyntämisen, mikä puolestaan antaa paremmat valmiudet organisaation toiminnan seuraamiselle.

Mitä tehdään

 • Tarkastellaan hoidon ja päätöksenteon vaikuttavuutta
 • Kehitetään kustannuslaskentaa
 • Koko hyvinvointialueen toiminnan mittaaminen ja vertailu
 • Yhdistetään analytiikka, laskenta ja toimintatavat hyvinvointialueella
 • Seurataan hyvinvointia ja verrataan sitä muihin alueisiin
 • Otetaan käyttöön uusia järjestelmiä ja jalkautetaan ne toimintaan

Tietojohtamisen kehittäminen ja sen vaikutukset

Oman toiminnan tunteminen ja tarkastelu ovat organisaation kehittämisen ensiaskeleita. Tarkka ja luotettava dataa voi tukea päätöksentekoa niin päivittäisessä johtamisessa kuin strategisella tasolla. Tiedolla johtamisen kehittämisestä seuraavia pitkän ja lyhyen aikavälin seurauksia voivat olla esimerkiksi:

 • Palveluiden ja hoidon laadun paraneminen
 • Palveluihin ja hoitoon pääsemisen nopeutuminen
 • Yksiköiden työmäärän optimointi
 • Ruuhkautumisen ehkäiseminen
 • Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen
 • Kustannuksien vähentäminen

Jokaisella kirjauksella on merkitystä

Kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen oikeus ja velvollisuus. Kirjaaminen tekee työn tehdyksi ja näkyväksi, jolloin voidaan todentaa mihin kaikkeen työaika on kulunut, ja mitä kaikkea työ on pitänyt sisällään. Jos kirjaamista ei ole tehty, ei tehtyä työtä voida todistaa tehdyksi. Lisäksi asiakkailla on oikeus tutustua heistä tallennettuihin tietoihin ja pyytää tarvittaessa virheellisten tietojen korjaamista, joten kirjaukset tulee tehdä selkeästi ja ymmärrettävästi ja asiakasta kunnioittaen.

Projektin kehittämistyö

Projektissa on auditoitu Essoten osastojen, asumis- ja jaksohoitoyksiköiden sekä vastaanottojen kirjaamista. Kehittämistyötä tehdään luomalla hyvinvointialueelle yhteisiä kirjaamisen fraaseja ja mallipohjia sekä yhtenäistämällä tilastointia. Kirjaamisen fraasit ja mallipohjat ohjaavat ammattilaisia yhdenmukaiseen ja tasalaatuiseen kirjaamiseen, joita kehitetään vuoden 2022 järjestettävissä työpajoissa.

Projektissa kehitetään myös lääkärien Lifecare-kirjaamista ja -perehdytystä. Kirjaamisen perehdytyksen tueksi tuotetaan video-ohjeita. Lisäksi hyvinvointialueelle otetaan käyttöön sähköinen perehdytysalusta Intro, johon laaditaan perehdytysohjelmia esimerkiksi lääkärien kirjaamiselle. Kirjaamisen perehdytysalustaa kehitetään syksyllä 2022 Essotessa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärien perehdytyksessä. Alustaa voidaan laajentaa myös hoitotyön ja sosiaalihuollon kirjaamiseen. Sosiaalihuollon kirjaamista on tavoitteena kehittää suunnittelemalla kirjaamisen ohjeita ja täsmäkoulutuksia palvelualoittain. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä mm. sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Tiedolla johtaminen

Viljami Kaasalainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Viljami Kaasalainen

Analyytikko / Controller
040 359 9778
viljami.kaasalainen@etela-savo.fi

Kirjaamisen projekti

Jenna Järvinen

Hankekoordinaattori
040 656 7345
jenna.jarvinen@etela-savo.fi