fbpx

Sopivan tuen toimintamalli

Henkilökohtainen budjetointi Sopivan tuen toimintamallissa

Sopiva-hankkeessa kehitettiin Sopivan tuen toimintamalli. Sopivan tuen toimintamallissa asiakas kohdataan ja häntä kuullaan kaikissa asiakasprosessin vaiheissa. Olennaista on järjestää asiakkaalle oikeanlaista tukea huomioiden erilaiset tuen muodot. Sopivan tuen päämääränä on edistää hyvää ja omannäköistä elämää. Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia.

Sopiva tuki mahdollistaa yksilölliset, tarpeenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut. Tarkoitus on, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti ja yksilöllisesti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla. Henkilökohtainen budjetti on yksi mahdollinen palvelujen järjestämisen tapa.

Sopivan tuen toimintamalli on esitetty alla graafisena kaaviona. Avaa laatikot klikkaamalla niitä ja niistä avautuvia numeroita, saat lisätietoa asiasta.

Vammaispalvelujen yhteystiedot

Asiakasprosessin vaiheet

Asiakasprosessin vaiheet

1. Palvelutarpeen arviointi

Lue täältä, miksi vammaispalveluissa tehdään palvelutarpeen arviointi:

Palvelutarpeen arviointi

2. Palvelusuunnitelma

Jokaiselle vammaispalvelujen asiakkaalle tehdään palvelusuunnitelma. Voi lukea siitä lisää täältä:

Palvelusuunnitelma

3. Päätöksenteko

Vammaispalveluista tehdään aina kirjallinen päätös. Lue päätöksenteosta lisää:

Päätöksenteko

4. Palveluiden toteutus

Asiakkaalle myönnettyjen palvelujen toteutus ja toimeenpano alkavat viivyttelemättä päätöksenteon jälkeen. Lue lisää toteuttamisesta:

Palvelujen toteuttaminen

5. Vaikutusten arviointi

Asiakkaan palveluja, niiden vaikutuksia ja toteutumista seurataan. Voit lukea siitä lisää:

Palvelujen toteuttaminen ja seuranta

6. Asiakkuuden päättyminen

Vammaispalvelujen asiakkuus voi päättyä eri sysistä. Lue lisää:

Palvelujen päättyminen

Henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi

Henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi

1. Kirjalliset suunnitelmat ja järjestämistapoihin tutustuminen

Sopivan toimintamallissa edetään Essoten vammaispalvelun prosessin mukaisesti. Asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa tehdään kirjalliset suunnitelmat ja tutustutaan vammaispalveluiden järjestämistapoihin.

Uusille asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja nykyisille asiakkaille, joiden olemassa olevat palvelut eivät vastaa enää asiakkaan tarvetta, päivitetään palvelusuunnitelma. On tärkeää tukea tarvittaessa asiakasta kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa, esimerkiksi läheisen, tukihenkilön tai ohjaajan tukemana.

Palvelutarpeen arviota tai suunnitelmaa tehdessä käytetään asiakkaan ja työntekijän vuoropuhelun tukena tukisuunnitelmaa. Sen avulla selvitetään asiakkaan oma mielipide ja toiveet avun ja tuen tarpeesta. Tukisuunnitelma tukee myös asiakkaan omaa päätöksentekoa. Samalla arvioidaan asiakkaan kanssa vastaavatko hänen tarpeeseensa perinteisellä mallilla järjestetyt vammaispalvelut vai henkilökohtaisella budjetilla järjestetyt palvelut. Mikäli asiakkaan kanssa päädytään järjestämään palvelut yksilöllisesti sopivan henkilökohtaisen budjetin avulla, esitellään asiakkaalle henkilökohtaista budjetointia.

2. Henkilökohtaiseen budjetointiin syventyminen sekä Effector maksujärjestelmään ja Palse.fi- portaaliin tutustuminen

Asiakkaan ja mahdollisen tukihenkilön kanssa syvennytään tarkemmin henkilökohtaiseen budjetointiin esitteiden, ohjevideon ja selkomateriaalien kautta. Lisäksi tutustutaan Effector-maksujärjestelmään, mikä toimii yhdessä Palse.fi-portaalin kanssa. Palse.fi-portaalissa asiakas voi etsiä palveluita, vertailla palveluntuottajia, tarkistaa palvelusetelin tai maksusitoumuksen tiedot ja seurata käytettävissä olevien palveluiden määrää.

Asiakkaan tulee olla tietoinen henkilökohtaisen budjetin sisällöstä, käytöstä, reunaehdoista ja riskeistä.

3. Määritetään henkilökohtaisella budjetoinnilla järjestettävät palvelut

Asiakkaalle vammaispalveluna myönnettävistä palveluista voidaan henkilökohtaisen budjetoinnin avulla järjestää ne palvelut, joihin asiakas on ilmaissut haluavansa muutosta.

Henkilökohtaiselle budjetoinnille tulee olla perusta ja edellytys. Asiakkaan oma mielipide, ehdotukset ja tavoitteet siitä, millaiset palvelut tai ratkaisut vastaavat hänen näköiseensä palvelukokonaisuuteen huomioidaan palvelukohtaisesti. Palveluita määriteltäessä huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen, valinnanvapaus ja tasa-arvon edistäminen.

Asiakkaan kanssa tehdyn henkilökohtaisen budjetin ehdotuksen pohjalta lasketaan budjetille summa. Henkilökohtainen budjetti tarkoittaa varoja, jotka asiakkaalla on käytettävissä palvelusuunnitelmassa määritellyn palvelutarpeen ja sovittujen reunaehtojen mukaisesti.

4. Päätöksen tekeminen ja maksutavan määritys

Työntekijä tekee asiakkaalle kirjalliset päätökset vammaispalveluna järjestettävistä palveluista. Erilliset päätökset tehdään myös henkilökohtaisella budjetilla järjestettävistä palveluista.

Päätökset tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti OMNI360 sosiaalityön ohjelmaan. Päätökset ovat valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Asiakkaalle määritellään millä tavoin henkilökohtaisella budjetoinnilla järjestettävän palvelun maksu hoidetaan, esimerkiksi maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Palvelun summan tulee perustua palvelun oikeuteen.

Maksutavan mukainen päätös tehdään Effector- maksujärjestelmään, missä määritellään summa, palveluntuottaja sekä aikaväli. Asiakas saa tehdyistä päätöksistä omat kappaleensa.

5. Henkilökohtainen budjetointi käynnistyy

Asiakas itse valitsee palveluntuottajan palveluja järjestävien yritysten listalta.  Asiakkaan valitsemat palvelut ja tuen muodot järjestetään henkilökohtaisen  budjetoinnin avulla tuotettuna. Henkilökohtainen budjetointi käynnistyy.

6. Henkilökohtaisen budjetoinnin seuranta

Seuranta tapahtuu omatyöntekijän toimesta ja ennalta sovitusti asiakkaan kanssa. Seurannan on oltava tiivistä.

Seurannassa arvioidaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä ja vaikutuksia sekä sillä saavutettavia tuloksia. Asiakas ja mahdollinen tukihenkilö voivat seurata henkilökohtaisen budjetin kulumista reaaliajassa Palse.fi-portaalissa. Työntekijän on pystyttävä seuraamaan myös henkilökohtaisen budjetin käyttöä ja tunnistamaan ajoissa, mikäli asiakas ei pysty käyttämään sovitusti henkilökohtaista budjettia.

Selkomateriaalit

Selkokieliset, selkokuvitetut materiaalit käyttöösi, ole hyvä! Voit tutustua vammaispalveluihin ja Sopivan tuen toimintamalliin liittyviin asioihin selkokielellä ja selkokuvitetusti. Materiaalia voi käyttää keskustelun apuna ja tukena vammaispalveluissa asioidessa. Voit vinkata materiaaleista myös avustajalle ja tulkille tarvittaessa.

Tutustu, lataa ja tulosta!

Vammaispalvelut

Järjestämisen tavat

Sopivan tuen toimintamalli

Minun henkilökohtainen budjetointini eli HB

Tukisuunnitelma keskustelun tueksi

Roolikartat

Roolikartat ovat tuotettu asiakkaan aseman vahvistamiseksi ja työntekijöiden ja palvelutuottajien työn tueksi. Jokainen roolikartta on visuaalisessa ja tulostettavassa muodossa ja niiden käytöstä on annettu vinkkejä.

Asiakkaan roolikartta

Työntekijän roolikartta

Palveluntuottajan roolikartta

Yhteistyö -roolikartta

Innokylä

Sopivan tuen toimintamalli löytyy kuvattuna Innokylässä, joka on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. Voit tutustua malliin tästä:

Sopivan tuen toimintamalli Innokylässä

Sopiva – henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Sopiva-hanke toteutettiin vuosina 2020–2021 osana valtakunnallista HB-hanketta. Hankkeen tarkoituksena oli arvioida, miten henkilökohtainen budjetointi sopii ihmisille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa vammaisen ihmisen

 • Itsemääräämisoikeutta eli sitä, että hänellä on oikeus määrätä itseensä liittyvissä asioissa
 • Osallisuutta eli sitä, että hän on mukana ja saa vaikuttaa päätöksiin
 • Valinnanmahdollisuuksia palveluissa siten, että erilaisiin tarpeisiin on apua ja tukea aina tarjolla.

Valtakunnallinen henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistyö etenee loppuvuoden aikana THL:n ministeriölle jättämänä lakiesityksenä. Tämä vaikuttaa paikallisen mallin kehittymiseen edelleen. Lakiesitys löytyy THL:n HB- hankkeen verkkosivuilta hankkeen päätyttyä loppuvuonna 2021.

Sopiva -hankkeessa olivat mukana

Tärkeimmät tekijät hankkeessa olivat Etelä-Savon hyvinvointialue, Essote ja Vaalijala. Lisäksi hankkeessa olivat mukana myös:

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS)
 • Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta
 • Diakonia-Ammattikorkeakoulu (DIAK)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Kukunori ry
 • Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
 • Etelä-Savon CP-yhdistys ry
 • Yhdenvertainen Etelä-Savo ry

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke sai rahallista avustusta valtiolta 536 000 euroa vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun. Essoten ja Vaalijalan omavastuuosuus oli yhteensä 134 000 euroa. Hankkeen kokonaiskulut olivat 670 000 euroa.

Voit tutustua Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen THL:n sivuilla. Sivusto ei ole selkokielinen.

Hankkeessa työskentelevät:

Niina Helminen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Helminen

Hankepäällikkö
044 794 4002
niina.helminen@essote.fi
Pia Martikainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Pia Martikainen

Hankekoordinaattori

040 359 7937

pia.martikainen@etela-savo.fi
Heidi Laurila | Henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Heidi Laurila

Hankesuunnittelija
040 481 6067
heidi.laurila@vaalijala.fi
Nina Lukkarinen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Nina Lukkarinen

Vastaava sosiaalityöntekijä
044 351 2552
nina.lukkarinen@essote.fi

Sari Levoska

Palveluohjaaja
040 656 7372
sari.levoska@etela-savo.fi

Seuraa Sopiva-hanketta sosiaalisessa mediassa

Etelä-Savon hyvinvointialue Facebook

Etelä-Savon hyvinvointialue YouTube

Sopiva-hankkeen esittelyvideo YouTube

Tuettu päätöksenteko YouTube

Sopiva elämä YouTube

Aiheeseen liittyviä artikkeleja

Artikkelit eivät ole selkokielisiä.