fbpx

Osallisuus on osa kansanvaltaa

esavo.fi/osallisuus

Osallisuus on olennainen osa demokratian toteutumista ja se toimii aluekehityksen voimavarana. Etelä-Savon osallisuusohjelman lähtökohtina on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon ja saada äänensä kuuluviin. Osallisuus luo tasa-arvoa, eheyttä ja hyvinvointia. Asukkaiden aktiivisuus luo myönteistä ilmapiiriä ja lisää alueen elinvoimaa. Osallisuudella vahvistetaan vuoropuhelua ja rakennetaan avoimuutta.

Osallisuuden avulla ehkäistään kansalaisten syrjäytymistä ja vetäytymistä ja siten myös kansalaisten turhautumista ja passiivisuutta. Etelä-Savon hyvinvointialue on sitoutunut edistämään osallisuutta hankkeissa, piloteissa ja vuoden 2023 alussa aloittavan hyvinvointialueen suunnittelussa Etelä-Savon osallisuusohjelman mukaisesti.

Osallisuuden tasoihin kuuluu:

 • Kokemus yhteisöön kuuluvuudesta
 • Kokemus, että kansalaista kuullaan
 • Kokemus, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa
 • Osallisuus toimijuutena
 • Osallisuus kumppanuutena

Osallisuutta toteutetaan siten, että vaikuttamiseen on suorat vaikutuskanavat ja kuulemisella on merkitystä. Kansalaisaktiivisuudelle löytyy areenoita, arvostusta ja toimintaedellytyksiä. Viranomaisten ja asukkaiden yhdessä toteuttama kehittämistoiminta edustaa osallisuuden syvintä tasoa.

Osallisuuden teemaryhmät

Etelä-Savon osallisuusohjelman kuusi teemaryhmää ovat:

 • Asukkaan ääni
 • Asiakkaan ääni
 • Järjestöjen ääni
 • Nuorten ääni
 • Ikäihmisten ja vammaisten ääni
 • Osallisuuden toimintamalli

Teemaryhmien avulla on tarkoitus ratkaista seuraavia kysymyksiä ja haasteita:

Asukkaan ääni

Miten asukkaiden ääni kuuluu maakunnan eri alueilta? Miten maakunnan asukkaiden osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa?

Asukkaiden ääni kuulu usein parhaiten eri yhteisöjen kautta. Näitä ovat esimerkiksi kylä- ja asukasyhdistykset. Myös yritykset ja muut yhteisöt ovat tärkeitä resursseja alueilla.

Tarkoituksena on luoda toimintamalli, jolla myös vapaa-ajan asukkaiden ääni saadaan paremmin kuuluviin kuntien ja maakunnan päätöksenteossa, sekä palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

Asiakkaan ääni

Miten asiakkaat saadaan mukaan palveluja kehittämään?

Sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään asiakaskokemusta seuraamalla. Tavoitteena on saada asiakkailta enemmän yksilöllistä tietoa palautekanavia ja asiakasraatitoimintaa kehittämällä.

Järjestöjen ääni

Järjestöt antavat äänen eri kansalaisryhmille – miten ääni kuuluu, miten hyödynnetään?

Osallisuuden näkökulmasta järjestöt ovat tärkeitä, koska ne edistävät ihmisen yhteistoimintaa, tekevät näkyväksi ja kanavoivat ihmisten tarpeita ja intressejä, sekä tunnistavat uusia palvelutarpeita ja kehittävät palveluja.

Nuorten ääni

Miten nuorten ääni, luovuus ja energia saadaan osaksi maakunnan kehittämistä?

Etelä-Savon lähes jokaisessa kunnassa toimii nuorisovaltuusto, -neuvosto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Etelä-Savossa toimii myös Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto, jonka tavoitteena on tuoda maakunnallista päätöksentekoa ja maakunnan kehittämistä lähemmäksi nuorten arkea.

Tavoitteena on saavuttaa nuorten aito osallisuus Etelä-Savossa, sekä saada nuorten ääni vaikuttamaan päätöksenteossa. Tarkoituksena on luoda toimintamalli, joka tunnistaa erilaisissa elämäntilanteessa olevat nuoret vaikuttajina ja kehittäjinä.

Ikäihmisten ja vammaisten ääni

Myös vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintamalleja on nähty tarpeelliseksi uudistaa. Tarvitseeko niiden toiminta maakunnallista tukea? Pitäisikö toiminnan painottua edunvalvontaan vai yhteiseen kehittämiseen?

Etelä-Savossa vanhus- ja vammaisneuvostot toimivat joka kunnassa. Näiden lisäksi Essoten kuntayhtymän alueelle on perustettu alueellinen vanhus- ja vammaisneuvosto, joka muodostuu kuntien vastaavien neuvostojen edustajista.

Kehittämishaastetta on jäsennetty korostamalla kahta erilaista toimintakulttuuria, jotka liittyvät edunvalvontaan ja toisaalta kehittämiseen.

Yleisenä tavoitteena nähdään, että vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaa ja toimintakulttuuria tulee uudistaa siten, että niissä korostuu osallisuusohjelman lähtökohtien mukaisesti mm. osallistuminen asioiden valmisteluun, tasavertainen vuoropuhelu ja pyrkimys yhteiseen kehittämiseen.

Osallisuuden toimintamalli

Millainen osallisuusmalli rakennetaan maakuntaan?

Etelä-Savon osallisuusohjelma on laajapohjaisen toimijaverkoston yhteisen ideoinnin ja suunnittelun tulos. Osallisuusohjelmaa toteuttavat tahot toimivat tiiviissä yhteistyössä ja tukevat toisiaan rakentaen osallisuusohjelman kokonaisuutta.

Etelä-Savon Maakuntaliitto vastaa toimintamallin kokonaisuudesta. Se vastaa myös osallisuuspöydän ja järjestöneuvottelukunnan sekä nuorten vaikuttajaelimen toimintaedellytyksistä.

Etelä-Savon kunnat vastaavat omien kuntiensa osalta osallisuuden toteutumisesta ja kehittämisestä, sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen, sekä nuorten vaikuttajaelinten toiminnan kehittämisestä.

Järjestöt vastaavat omalta osaltaan osallisuusmallin tiedotuksesta sekä kansalais- ja viranomaistoiminnan yhteistyön kehittämisestä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymät vastaavat oman palvelujärjestelmänsä osalta asiakasosallisuuden kehittämisestä.

Kaikki mukana kehittämässä Etelä-Savoa

Jokaisella on mahdollisuus jättää jälki paremman Etelä-Savon kehittämisessä.

Uusi aika tarvitsee uudet kanavat, ja niitä suunnitellaan digitaalisuus huomioiden. Eri väestöryhmät tarvitsevat myös omat kanavansa, jotta saisivat äänensä kuulluksi ja huomioiduksi.

Maakunnan asukkailla on monia väyliä vaikuttaa siihen, miten Etelä-Savo toimii. Vaikuttamisen kanavia on tarjolla kaikkialla maakunnan niemissä ja notkelmissa, kylissä ja kaupungeissa. Osallisuudella vahvistetaan Etelä-Savon elinvoimaa.

Etelä-Savon osallisuusohjelma nähtävissä täällä: https://www.esavo.fi/resources/public//Yhteisty%C3%B6/Osallisuus/Osallisuusohjelmanlopullinenversio.pdf

Lisätietoja antaa:

Sanna Koskimäki | Henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sanna Piskonen

Viestintäkoordinaattori (vanhempainvapaalla)
040 359 7561
sanna.piskonen@etela.savo.fi