fbpx

Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Sidonnaisuusrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Etelä-Savon Hyvinvointialue

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Etelä-Savon Hyvinvointialue, hyvinvointialuejohtaja

4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Tarkastuslautakunnan sihteeri
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
p. 044 351 2502

5. Tietosuojavastaava

Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
Sähköposti: paula.paivanranta@fujitsu.com
p. 015 3511

6. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisterin käyttötarkoitus on Hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja tilivelvollisten viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

7. Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri: Etelä-Savon Hyvinvointialueen sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajistoa, lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajistoa, Hyvinvointialue johtajaa ja hänen sijaistaan sekä jaostojen ja lautakuntien esittelijöitä.

Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden hyvinvointialuelain 89 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

8. Rekisterin säännönmukaiset lähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

9. Asiakastietojen luovuttaminen

Sidonnaisuusilmoitus tehdään hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa sairaanhoitopiirin internet-sivuilla.

10. Rekisterin käyttö ja suojaaminen

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Etelä-Savon Hyvinvointialueen omalla palvelimella.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unioinin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso Euroopan Unionin tietosuoja-asetus 2016/679 ja Tietosuojalaki HE 9/2018 perusteella.

12. Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

13. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityä informoidaan hänen henkilötietojensa käsittelystä sidonnaisuusilmoituksen luovutuksen yhteydessä. Lisäksi tietosuojaseloste on nähtävillä Hyvinvointialueen www-sivuilla.

14. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itsestään antamansa tiedot, jotka hänestä on rekisteriin tallennettu.  Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterin vastuuhenkilölle.

15. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Mikäli rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, tulee hänen saada siitä kirjallinen selvitys.

Tiedon korjaamisen toteuttaminen

Korjauspyyntö tehdään kirjallisena ja se osoitetaan hallintojohtajalle, joka päättää onko rekisteröidyn vaatimus tiedon korjaamisesta oikeutettu. Mikäli rekisteröidyn vaatimus on aiheellinen, korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjaamiseen oikeus. Korjauksesta tehdään merkinnät rekisteritietoihin. Korjattu tieto toimitetaan tahoille, joille rekisterinpitäjä on tiedon aiemmin luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen tiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

16. Rekisteritietojen säilytys ja hävittäminen

Säilytys toteutetaan henkilötietojen säilytystä säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti.

17. Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet ja koulutus

Rekisterin käyttäjille on laadittu erilliset ohjeet ja koulutusta järjestetään tarpeen mukaan.

18. Oikeus valittaa

Tietojensa käsittelystä voi kysyä asioinnin yhteydessä siltä henkilöltä ja siitä yksiköstä, jonka asiakkaana on. Myös rekisterin yhteyshenkilöiltä ja tietosuojavastaavalta saa tietoa omista oikeuksistaan ja niiden käyttämisestä.

Tietojensa käsittelyyn tyytymättömän toivotaan ottavan yhteyttä Etelä-Savon Hyvinvointialueeseen asian selvittämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen sivulta 1.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän epäilee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
Puh. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi