fbpx

SOPIVA-hankkeen rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE  

 1. REKISTERIN NIMI  

Sopiva - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke  

 1. REKISTERINPITÄJÄ  

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Sopiva - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke)    

 1. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 

Hankepäällikkö Niina Helminen 

 1. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT  

Hankekoordinaattorit Elisa de Boer, Pia Martikainen ja Hannele Muhonen sekä suunnittelija Heidi Laurila  

 1. TIETOSUOJAVASTAAVA  

Markus Hämäläinen  
markus.hamalainen@essote.fi  
Johtava lakimies, tietosuojavastaava  

 1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE 

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa yhteyksissä:  

 • Kyselyn järjestäminen  
 • Haastattelujen järjestäminen  
 • Uutiskirjeen lähettäminen tilaajille  
 • Sopiva - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen viestinnän toteuttaminen  
 • Sopiva-hankkeen tapahtumien markkinointi  
 • Tapahtumien ilmoittautuminen   

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn perusteena on ensisijaisesti suostumus. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain vaatimusten mukaisesti. 

 1. REKISTERIN KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT JA TIETOSISÄLTÖ 

Henkilötietoja kerätään vammaispalveluista ja henkilökohtaisesta budjetoinnista kiinnostuneista ja eri tapahtumiin ilmoittautuneista yksityisistä henkilöistä tai kohdistettujen kyselyjen ja haastattelujen perusteella vammaispalvelujen asiakkailta, palvelujen käyttäjiltä sekä heidän omaisiltaan. Lisäksi tietoja kerätään Essoten ja Vaalijalan kuntayhtymän henkilökunnalta. 

Sopiva - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke kerää haastatteluissa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta olennaisia ja tarpeellisia.  

Rekisteröidyistä kerätään mm. seuraavia tietoja:  

 • Yleiset tunnistetiedot, kuten nimi 
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 
 • Ikä   
 • Saatua palvelua koskevat yleisluonteiset tiedot 
 • Suostumus 
 1. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET LÄHTEET 

Rekisteriin tallennettavat tiedot tulevat Sopiva-hankkeen tapahtumien osallistujarekisteristä, haastattelujen yhteydenotoista ja haastatteluista sekä uutiskirjeen tilaajarekisteristä. Tallennettavia yhteystietoja tulee myös suorista yhteydenotoista hankkeen työntekijöille. 

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET, VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT 

Tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille. Tiedoista tehtyjä johtopäätöksiä tai yksilöön liittymättömiä tietoja voidaan luovuttaa THL:lle ja sosiaali- ja terveysministeriölle tai muille yhteistyöorganisaatioille, kuten Vaalijalan kuntayhtymälle. 

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE  

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:  

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (16 artikla)  
 • Rekisteröity voi lähettää tietopyynnön kirjeitse  
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)  
 • Rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen  
 • Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)  
 • Rekisteröity voi tehdä käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista  
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)  
 • Rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti  
 • Vastustamisoikeus (21 artikla)  
 • Rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti  
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)  
 • Rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti  

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että tietojen säilytysajasta säädetään lailla.  

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan:  

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke  
Niina Helminen  
Niina.Helminen@essote.fi  

 1. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄSITTELYN TURVALLISUUS 

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke käsittelee henkilötietoja siten, että henkilötietojen käsittelyn asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.  

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ja henkilötietojen käsittelijöiden ohjeistaminen.  

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke varmistaa riittävillä sopimusehdoilla henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuuden ja lainmukaisuuden. 

 1. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN 

Säilytys toteutetaan henkilötietojen säilytystä säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Tietoja säilytetään Etelä-Savon sote-uudistus / Essote hallinnoimilla palvelimilla. Tiedot hävitetään, kun tarvetta tietojen käytölle ei enää tunnisteta Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen toiminnassa.  

 1. OIKEUS VALITTAA 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän epäilee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot ilmenevät tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta:

https://tietosuoja.fi/etusivu