fbpx

Sydämen vajaatoimintapotilaiden omahoidon tukeminen -pilotti aloitti toimintansa

Sydämen vajaatoiminta on vakava kansanterveydellinen ongelma. Sitä sairastavilla on yleensä toistuvia pahenemisvaiheita ja moni heistä joutuu ensimmäisen hoitojakson jälkeen uudestaan sairaalaan lyhyen ajan kuluessa. Sairauden toteamisen jälkeen jopa noin 50 % sairastuneista menehtyy 5 vuoden kuluessa. Essoten alueella on tällä hetkellä arviolta 1800–2500 sydämen vajaatoimintapotilasta. Vuonna 2020 alkaneiden hoitojaksojen toiseksi yleinen syy oli kongestiivinen sydämen vajaatoiminta. 

Etelä-Savon sote-uudistus on käynnistänyt pilotin, jossa kehitetään sydämen vajaatoimintapotilaiden omahoidon tukemista perusterveydenhuollossa. Pilotti toteutetaan yhdessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kanssa ja kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien elämänlaatu on normaaliväestöä huonompi ja hoitoketju rikkonainen. Valitettavan usein potilas jää ilman pysyvää hoitosuhdetta sekä riittävää omahoitoa tukevaa ohjausta.​ Näihin ongelmiin haetaan ratkaisua Sydämen vajaatoimintapotilaiden omahoidon tukeminen -pilotin avulla. Pilotin asiakaskohderyhmänä ovat Essoten perusterveydenhuollon vastaanoton ja osastolta kuntoutuvat sydämen vajaatoimintapotilaat.​

Hoitajakuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kick-off tilaisuus 12.5.2021

Järjestimme pilotin alkaessa kick-off tilaisuuden Teamsin välityksellä 12.5.2021, johon osallistui laaja joukko sote-ammattilaisia sekä yhteistyöstä kiinnostuneita henkilöitä. Tilaisuudessa käytiin ensin läpi Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteita, jotka ohjaavat pilotin toimintaa.

Pilotin tavoitteet

Pilotissa on tarkoitus parantaa sydämen vajaatoimintapotilaiden hoidon koordinointia ja yhteistyötä sekä omahoitajakäytäntöä. Pilotin toiminta-aikana pyritään kehittämään tämän hetkisiä toimintamalleja seuraavien tavoitteiden avulla:

  • Siirretään hoidon painopistettä varhaiseen tukemiseen.
  • Vahvistetaan perusterveydenhuollon roolia ja perustason toimintaa sekä ammattilaisten osaamista hyödyntämällä erityistason tukea.
  • Tehostetaan ja tuetaan potilaan omahoitoa ja hoitotasapainon säilymistä.
  • Hyödynnetään näyttöön perustuvia toimintatapoja ja vaikutetaan potilaan elämänlaatuun. 
  • Parannetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä eri ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tiedon kulkua.

Tulevaisuuden trendi – Asiakkaan rooli vahvistuu

Kick-off tilaisuutta jatkettiin keskustelemalla tulevaisuuden näkymistä perusterveydenhuollossa. Pilottivastaavat nostivat esille erityisesti asiakkaan roolin vahvistumisen tulevaisuuden sote-palveluissa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaalla on isompi rooli oman terveydensä edistämisessä, ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisyssä eli toisin sanoen omahoidossa.

Omahoidon kehitys on nähtävissä muun muassa digitaalisien työkalujen käyttöönotossa. Uusia digitaalisia ratkaisuja tuodaan markkinoille jatkuvasti ja terveempi osa väestöstä ottaa helpommin käyttöön uusia omahoidon työkaluja. Tavoitteena on, että kansalaiset ottavat entistä enemmän ja halukkaammin perusterveydenhuollon teknologisia ratkaisuja ja digipalveluja käyttöönsä. Pilotissa on tarkoituksena kehittää sähköisiä omahoidon palveluja, joita voidaan käyttää vuorokauden ympäri!

Potilaan vastuu sydämen vajaatoiminnan omahoidossa

Potilaan vastuulla sydämen vajaatoiminnan omahoidossa tulisivat olemaan muun muassa ajanvaraus, esitietojen syöttäminen tietojärjestelmiin, hoidon tarpeen arvioinnin tukeminen esimerkiksi OmaOlo -palvelun avulla ja pitkäaikaissairauksien rutiiniseuranta. Joissain tilanteissa potilaalle voidaan antaa vastuuta myös hoidon aloituksesta, rajatusti lääkityksen säädöstä, potilastietojen ylläpidosta ja käyttöoikeuksien hallinnasta, kuten lääkelistan ajan tasalla pitämisestä. Oman terveydentilan mittaaminen ja seuranta olisivat myös potilaan vastuulla.

Järjestöjen ääni / SAVON SYDÄNPIIRI RY

Savon sydänpiiri ry logo | Etelä-Savon sote-uudistus

Seuraavana tilaisuudessa pääsi ääneen Savon Sydänpiiri Ry:n edustaja Mari Härkönen, joka esitteli tilaisuudessa järjestötoimintaa sydämen vajaatoiminnan hoitoon liittyen. Savon sydänpiirillä on vertaistuen keinoina tarjolla maksuttomia verkko- ja lähikursseja vastasairastuneille sekä sydänsairastuneiden erityisryhmille (sydämen vajaatoiminta, läppäleikkaus, tahdistin). Kursseille voi ilmoittautua yksin tai yhdessä puolison kanssa.

Kursseille voi hakea sydänliiton hakulomakkeella tai sähköpostilla.
Kurssikalenterin ympäri Suomen löydät osoitteesta https://sydan.fi/kurssikalenteri
Tietoa sydänterveydestä ja hyvinvoinnista on saatavilla osoitteessa https://sydan.fi

Yhteistyössä on mukana ja Kick Off -tilaisuuteen osallistuivat myös Sydänliitto ja Mikkelin Seudun Sydänyhdistys.

PADLET-työskentely

Kick-off tilaisuuden ohjelmaan sisältyi lisäksi 10 minuuttia padlet-työskentelyä, jonka teemana oli pohtia SWOT-nelikenttämenetelmän periaatteella vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia aiheesta Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoidon tukemisen onnistumisen edellytykset.

Vahvuuksiksi osallistujat luettelivat mm. julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön, moniammatillisen osallistujajoukon ja innostuksen, lääkärin määrittämät selkeät omahoidon ohjeet ja seurantaohjeet, sekä ennalta määriteltyihin muutosrajoihin liittyvien toimenpiteiden selkeän kirjaamisen. Paljon on jo tehty – alueella toimivia kokonaisuuksia, jotka on linkitettävä yhteen.

Mahdollisuuksina nähtiin järjestöjen verkkokurssien ja -luentojen hyödyntäminen, vertaistukiryhmät, moniammatillinen tiimi ja konsultaatioapu, järjestön ja sairaalan yhteistyö, hyvät toimintamalli- ja prosessikuvaukset sekä selkeä tehtävänjako ja yhteistyö eri ammattilaisten ja myös järjestöjen ja läheisten kanssa. Katsottiin, että sähköisten palveluiden helppokäyttöisyys lisääntyy, kuntoutus saadaan jo alkuvaiheessa mukaan, asiakkaan tai potilaan elämänlaatu kohentuu ja asiakas tulee ottamaan enemmän vastuuta, jolloin asiakkaan sitouttaminen omaan hoitoonsa onnistuu. Kiinnostusta asiaan voisi löytyä myös opinnäytetyön aiheena.

Heikkouksia osallistujien mielestä tällä hetkellä ovat tietojärjestelmien kankeus, sillä tieto ei vielä siirry eri järjestelmistä toiseen, tiedonkulun haasteet, järjestön tiedonpuute asiakkaan sairaudesta, omahoidon toteutumattomuus ja hitaasti etenevä kehittäminen. Teknologiaa ei vielä osata hyödyntää. Elintapaohjausta ei käytetä riittävästi omahoidon tukena, esimerkiksi liikuntaan ohjaaminen ei toteudu riittävän aikaisessa vaiheessa. Potilaat eivät aina myöskään sitoudu tavoitteisiin. 

Uhkina mainittiin toimimattomat hoitoketjut, epäselvyydet hoidon seurannassa, vastuukardiologin puuttuminen, hoitopolkujen epäselvyys ja päällekkäisyys ja yhdenmukaisten toimintatapojen puuttuminen. Kirjaaminen moneen paikkaan saattaa aiheuttaa ristiriitaista viestintää potilaalle. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tai työterveydenhuollon välisen yhteistyön toimimattomuus voi olla uhkakuva. Joustavuus muutoksissa pitää olla joka paikassa – ohjeissa, seurannassa ja resepteissä ja niiden kaikkien tulee olla yhdenmukaisia. Seuranta on turhaa työtä, jos ei ole suunniteltu mitä tehdään mahdollisissa muutoksissa. Uhka voi olla, jos potilaan ympärillä oleva verkosto, eli vapaaehtoiset, järjestöt ja julkinen puoli eivät näkemyksineen kohtaa.

Vaikuttamisen mahdollisuudet

Osallisuuden huomioiminen pilotissa on ensiarvoisen tärkeää, kun kehitetään laaja-alaisia hoitoketjuja ja yhteistyötä toimijoiden välillä. Pilotissa otetaankin erityiseen huomioon järjestöjen, vertaistoimijoiden, asiakkaiden, omaisten ja kokemusasiantuntijoiden osallistaminen kehittämiseen. Muun muassa edellä esitelty padlet-työskentely oli erinomainen esimerkki osallistamisesta, sillä jokainen kick-off tilaisuuteen osallistuva on päässyt vaikuttamaan työskentelyn etenemiseen.

Etsimme kehitystyöhön mukaan henkilöitä, jotka haluavat antaa asiakkaan, potilaan, palvelun käyttäjän, vertaistoimijan tai läheisen/omaisen äänen sydämen vajaatoiminnan hoidon kehittämiseen. Olethan meihin yhteydessä mikäli sairastat itse sydämen vajaatoimintaa tai se liittyy läheisesi elämäntilanteeseen. Kuulisimme mielellämme myös ajatuksia hoidon kehittämisessä kohtaamisen, omahoidon, neuvonnan, ohjauksen tai muiden asioiden osalta. Tuemme ääntäsi ja osallisuuttasi tarpeidesi, vointisi ja mielenkiintosi mukaisesti, olipa kyseessä sitten muutaman ajatuksen esittäminen tai mahdollisesti yhteistyöskentelyyn osallistuminen. Ole yhteydessä suoraan pilotin vastuuhenkilöihin, mikäli olet kiinnostunut osallistumaan kehittämiseen!

Lue lisää pilotista täältä: https://etela-savo.fi/pilotit/sydamen-vajaatoimintapotilaiden-omahoidon-tukeminen-pilotti/

Pilotista vastaa:

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi