fbpx

Rekisteri ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Etelä-Savon sote-uudistus / Essote yhteydenotto- ja asiakasviestintärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Etelä-Savon sote-uudistus / Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Sami Sipilä
sami.sipila@etela-savo.fi
Konsernipalvelujen toimialajohtaja

4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Sari Mönttinen
sari.monttinen@etela-savo.fi
Viestintäkoordinaattori

5. Tietosuojavastaava

Paula Päivänranta
paula.paivanranta@essote.fi
Tietosuojavastaava

6. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen kuten asiakastyytyväisyyskysely
 • Palveluiden ylläpitoon, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen
 • Etelä-Savon sote-uudistuksen / Essoten toiminnan suunnitteluun
 • Etelä-Savon sote-uudistuksen / Essoten viestinnän toteuttamiseen
 • Markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen Etelä-Savon sote-uudistuksen / Essoten internetsivuilla kävijöille ja potentiaalisille kävijöille
 • Lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn perusteena on ensisijaisesti suostumus. Käsittely voi perustua myös Etelä-Savon sote-uudistuksen / Essoten lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen, kuten velvollisuuteen huolehtia tietoturvasta ja -suojasta.

7. Rekisterin käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietosisältö

Etelä-Savon sote-uudistus / Essote kerää rekisteröidyistä vain henkilötietoja, jotka ovat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta olennaisia ja tarpeellisia.

Rekisteröidyistä kerätään mahdollisesti seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

8. Rekisterin säännönmukaiset lähteet

Henkilötietoja kerätään tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja antaneilta Etelä-Savon sote-uudistus / Essote internet-sivuilla kävijöiltä tai Etelä-Savon sote-uudistus / Essote tuottamilla sidosryhmille osoitetuilla kyselyillä.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset, vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja voidaan luovuttaa Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntöuudistuksen kehitys- ja valmistelutoimissa mukana oleville Etelä-Savon sote-uudistuksen / Essoten kumppaneille.

Etelä-Savon sote-uudistus / Essote voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn palveluntarjoajille tai alihankkijoille, kuten markkinointi- ja mainostoimistolle tai it-palvelutarjoajalle.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (16 artikla)
  • Rekisteröity voi lähettää tietopyynnön kirjeitse
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
 • Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
  • rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti
 • Vastustamisoikeus (21 artikla)
  • rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
  • rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia. Tällaisensyy voi olla esimerkiksi se, että tietojen säilytysajasta säädetään lailla.

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan:

Etelä-Savon sote-uudistus / Essote
Sami Sipilä
sami.sipila@etela-savo.fi

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Etelä-Savon sote-uudistus / Essote käsittelee henkilötietoja siten, että henkilötietojen käsittelyn asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Etelä-Savon sote-uudistus / Essote käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ja henkilötietojen käsittelijöiden ohjeistaminen.

Etelä-Savon sote-uudistus / Essote voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin Etelä-Savon sote-uudistus / Essote varmistaa riittävillä sopimusehdoilla henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuuden ja lainmukaisuuden.

13. Rekisteritietojen säilytys ja hävittäminen

Säilytys toteutetaan henkilötietojen säilytystä säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Tietoja säilytetään Etelä-Savon sote-uudistus / Essote hallinnoimilla palvelimilla. Tiedot hävitetään, kun tarvetta tietojen käytölle ei enää tunnisteta Etelä-Savon sote-uudistus / Essote toiminnassa.

14. Oikeus valittaa

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän epäilee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot ilmenevät tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta:

https://tietosuoja.fi/etusivu

Päivitetty 31.8.2022