fbpx

Tulevaisuus kotona -hankkeen rekisteri ja tietosuojaseloste

1. REKISTERIN NIMI

Etelä-Savon Tulevaisuus kotona-hanke

2. REKISTERINPITÄJÄ

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hanke)

3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Hankepäällikkö Susanna Lempiäinen

4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Hankekoordinaattorit Anne Partti, Tiina Mustonen, Tuula Joronen, Katja Toivainen ja Pia Martikainen

5. TIETOSUOJAVASTAAVA

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@essote.fi
p. 044 417 3074

6. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa yhteyksissä:

 • Kyselyn järjestäminen
 • Haastattelujen järjestäminen
 • Palautelomakkeen ylläpito hankkeen verkkosivulla
 • Uutiskirjeen lähettäminen tilaajille
 • Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hankkeen viestinnän toteuttaminen
 • Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hankkeen tapahtumien markkinointi
 • Tapahtumien ilmoittautuminen

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn perusteena on ensisijaisesti suostumus. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain vaatimusten mukaisesti.

7. REKISTERIN KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT JA TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietoja kerätään kotihoidon kehittämisestä kiinnostuneista ja eri tapahtumiin ilmoittautuneista yksityisistä henkilöistä tai kohdistettujen kyselyjen ja haastattelujen perusteella kotiin vietävien palvelujen asiakkailta, palvelujen käyttäjiltä sekä heidän omaisiltaan. Lisäksi tietoja kerätään tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilökunnalta.

Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hanke kerää haastatteluissa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta olennaisia ja tarpeellisia.

Rekisteröidyistä kerätään mm. seuraavia tietoja:

 • Yleiset tunnistetiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Ikä
 • Saatua palvelua koskevat yleisluonteiset tiedot
 • Suostumus

8. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET LÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot tulevat Tulevaisuus kotona -hankkeen tapahtumien osallistujarekisteristä, haastattelujen yhteydenotoista ja haastatteluista sekä uutiskirjeen tilaajarekisteristä. Tallennettavia yhteystietoja tulee myös suorista yhteydenotoista hankkeen työntekijöille.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET, VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

Yksilöityjä tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille.

Yleisluontoisista tiedoista tehtyjä johtopäätöksiä tai koosteita voidaan käyttää Tulevaisuus kotona-hankkeen ja Etelä-Savon hyvinvointialueen sekä kansallisten Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut- hankkeiden tutkimus- ja kehittämistarkoituksissa sekä viestinnässä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (16 artikla)
  • Rekisteröity voi lähettää tietopyynnön kirjeitse
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
 • Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti
 • Vastustamisoikeus (21 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
  • Rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että tietojen säilytysajasta säädetään lailla.

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan:

Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hanke Susanna Lempiäinen susanna.lempiainen@etela-savo.fi

11. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hanke käsittelee henkilötietoja siten, että henkilötietojen käsittelyn asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hanke käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ja henkilötietojen käsittelijöiden ohjeistaminen.

Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hanke voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hanke varmistaa riittävillä sopimusehdoilla henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuuden ja lainmukaisuuden.

12. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Säilytys toteutetaan henkilötietojen säilytystä säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Tietoja säilytetään Etelä-Savon sote-uudistus / Essote hallinnoimilla palvelimilla. Tiedot hävitetään, kun tarvetta tietojen käytölle ei enää tunnisteta Etelä-Savon Tulevaisuus kotona -hankkeen toiminnassa.

13. OIKEUS VALITTAA

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän epäilee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot ilmenevät tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta:

https://tietosuoja.fi/etusivu